Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 juni 2010
gepubliceerd op 14 oktober 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Filmselectiecommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029573
pub.
14/10/2010
prom.
29/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Filmselectiecommissie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met de audiovisuele sector en het onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en de subsidiëring van de teams SOS Kinderen met toepassing van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen sluiten houdende aanstelling van de leden van de Filmselectiecommissie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202917 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Franstalige Jeugdraad vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad sluiten houdende aanstelling van de voorzitter van de Filmselectiecommissie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor Selectie van Films sluiten houdende aanstelling van de leden van de Filmselectiecommissie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Overwegende dat het mandaat van de voorzitter op het gebied van langspeelfilms verlengd moet worden naar aanleiding van de reorganisatie van de werking van de Commissie;

Overwegende dat de ondervoorzitster op het gebied van kortfilms, Mevr.

Nathalie Meyer, haar ontslag in de vereiste vorm heeft ingediend en dat ze vervangen moet worden, Besluit :

Artikel 1.Het mandaat van de heer Dan Cukier, aangesteld tot voorzitter van de Selectiecommissie bij besluit van 30 mei 2005, wordt tot 31 december 2010 verlengd.

Art. 2.De heer Francis de Laveleye, aangesteld tot werkend lid bij besluit van 14 juni 2004 houdende aanstelling van de leden van de Selectiecommissie, wordt vervangen door Mevr. Françoise Wolff als werkend lid.

Art. 3.Mevr. Nathalie Meyer, aangesteld tot werkend lid en ondervoorzitter op het gebied van kortfilms bij besluit van 3 januari 2008, wordt vervangen door de heer Eric Van Beuren als werkend lid.

Art. 4.Mevr. Françoise Wolff wordt aangesteld tot ondervoorzitter op het gebied van documentaires.

Art. 5.De heer Eric Van Beuren wordt aangesteld tot ondervoorzitter op het gebied van kortfilms.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2010.

Brussel, 29 juni 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Audiovisuele sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

^