Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 mei 2007
gepubliceerd op 06 augustus 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029137
pub.
06/08/2007
prom.
04/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie van het confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 1994, 14 februari 1996, 12 maart 1997, 6 oktober 1997, 5 december 1997, 25 maart 1998, 28 augustus 1998 en 8 maart 2001;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve verenigingen van de inrichtende machten en de personeelsgroepen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Paritaire Commissie ten einde lopen en dat blijkt dan ook dat het nodig is haar samenstelling te hernieuwen;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen en van de Minister van Ambtenarenzaken en Sport;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 4 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs, hierna « de Paritaire Commissie » genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve verenigingen van de personeelsleden van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Jean-Louis RICHARD, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot voorzitter van de Paritaire Commissie benoemd.

De heer Jean-Marie FAFCHAMPS, adjunct-sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot ondervoorzitter van de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 3.Mevr. Christine RUHL, directrice bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot referendaris bij de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 4.De heer Jan MICHIELS, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot secretaris van de Paritaire Commissie benoemd.

Mevr. Isabelle GRISAY, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot adjunct-secretaris van de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 1994, 14 februari 1996, 12 maart 1997, 6 oktober 1997, 5 december 1997, 25 maart 1998, 28 augustus 1998 en 8 maart 2001, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 mei 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS

^