Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007009699 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 juli 2007, is machtiging verleend aan : de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer (...) de heer ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer **** (...) type wet prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007009698 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en de voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, type wet prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007009701 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007009702 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te **** ****, **** op 14 januari 1(...) type wet prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007009704 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 18 juli 2007, is machtiging verleend aan : de genaamde ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de **** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007054520 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2006012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999 betreffende het sectorieel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1999 betreffende de tewerkstelling en vorming, in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling IV van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 31/10/2006 pub. 06/08/2007 numac 2007000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel 9 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/10/2006 pub. 06/08/2007 numac 2007000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het indienen van de klachten en verzoeken bedoeld bij artikel 44, § 1, 2° en 3° van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/10/2006 pub. 06/08/2007 numac 2007000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/10/2006 pub. 06/08/2007 numac 2007000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming tot voorzitter, ondervoorzitter of raadslid van de Raad voor de Mededinging, opgericht bij de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/10/2006 pub. 06/08/2007 numac 2007000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de betaling en de invordering van de administratieve geldboeten en dwangsommen bepaald in de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormwinden die op 18 en 19 januari 2007 schade hebben aangericht in talrijke Belgische gemeenten als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling van de bepalingen met betrekking tot de provincie Luik type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007002151 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 18 juli 2007, wordt de heer Van der Hoeven, Peter, eerstaanwezend inspecteur bij De Post, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007002152 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Intrekking Bij koninklijk besluit van 13 juli 2007 wordt het koninklijk besluit van 22 december 2005, waarbij aan Mevr. Catharina Geernaert, ambtshalve ontslag wordt verleend uit haar functies van Directeur-generaal bij de Federale Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007009726 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 september 2007, is de heer Schoeters, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank va Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2007 : - is de aanwijzing van Mevr. Dery, A., rechter i(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2005 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot invoering van een dagvergoeding voor dienstreizen en de vergoeding van "slaapuren" type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot vaststelling van de parameters voor een eenvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de eerste werf en de terugkeer van de laatste werf type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007023198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het mathematisch model van de Noordzee en het Schelde estuarium Aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging en vergunning voor de bouw en de exploitatie van een windmolenpark in de zeegebieden onder de rechtsbevo(...) In toepassing van artikel 18 van voormeld koninklijk besluit wordt bekendgemaakt dat de n.v. BELWIN(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2006 pub. 06/08/2007 numac 2007000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de wijze van verzending van het dossier van de procedure van de sectoriële regulator naar de Raad voor de Mededinging. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 31/10/2006 pub. 06/08/2007 numac 2007000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de wijze van verzending van het dossier van de Raad voor de Mededinging naar het hof van beroep te Brussel. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007023196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie type ministerieel besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007023197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Erkenning op het gebied van tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 23 mei 2007 wordt overeenkomstig artikel 3 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van de uitzendbureau's aan de AG Treuhand Academy Het erkenningsnummer is DG-ZAV-003. type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Erkenning op het gebied van tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 5 juni 2007 wordt overeenkomstig artikel 3 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van de uitzendbureau's aan de SA Start People Cons Het erkenningsnummer is DG-ZAV-002.

arrest

type arrest prom. 24/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007003394 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. 24/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007003395 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

decreet

type decreet prom. 26/04/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 14 juli 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de uitrusting die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de herwaardering van het kwalificatieonderwijs type decreet prom. 25/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036224 bron vlaamse overheid Decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de overeenstemming van de academische graden van master met de didactische finaliteit met de academische graden bedoeld bij de bepalingen inzake vereiste bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Technicus infografie » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in opvoeding gespecialiseerd in de psycho-opvoedende begeleiding » die ressorteert onder het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 15/03/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 en houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar basisallocatie 11.90 van programma's 90.1 tot en met 91.3 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaats die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

document

type document prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007009725 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van Mevr. Vander Steene, K., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 sept

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007011385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Statistiek en economische informatie CIJFERS VAN DE WERKELIJKE BEVOLKING, PER GEMEENTE, OP 1 JANUARI 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007031353 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als geheel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 september 2001, bl. 33014, moet men lezen « Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2001, artikel 1, In de Franstalige tekst moet men lezen de gevels, de bedaking en de kapel van het gebouw gelegen Ne(...) type erratum prom. -- pub. 06/08/2007 numac 2007031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2007, blz. 30380, is het plan met de vrijwaringszone betreffende de Schildknaapstraat 47-47A, te Brussel, te vervangen door het hieronder volledig plan. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^