Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 12 november 2018
gepubliceerd op 05 december 2018

Besluit 2018/1322 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018032368
pub.
05/12/2018
prom.
12/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/12/2018032368/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2018. - Besluit 2018/1322 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen


Het Collegelid, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 met betrekking tot de insluiting van de gehandicapte persoon, artikel 24;

Gelet op besluit 2014/152 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en de hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen houdende toepassing van de artikelen 19,1° en 48 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 met betrekking tot de insluiting van de gehandicapte persoon, artikel 3, § 1, 1e lid;

Gelet op het besluit 2015/1737 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 2016 tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen;

Gelet op het evaluatieverslag van de impact van dit besluit op de respectieve situatie van vrouwen en mannen van 2 juli 2018;

Gelet op het evaluatieverslag van de impact van dit besluit op de situatie van personen met een handicap van 2 juli 2018;

Gelet op het advies van de afdeling "Gehandicapte personen" van de Franstalige Brusselse Adviesraad voor Bijstand aan personen en Gezondheid, gegeven op 2 juli 2018;

Gelet op de beslissing van 19 oktober 2018 van het overlegorgaan ingesteld door artikel 4 van het kader- samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 27/02/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203119 bron waalse overheidsdienst Kaderakkoord tot samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn sluiten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het intra-Franstalige overleg op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die op dit gebied van toepassing zijn, dat geen advies zal gegeven worden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juni 2018 en op 12 november 2018;

Gelet op het akkoord van het Collegelid bevoegd voor Begroting, gegeven op 26 juni 2018;

Gelet op advies nr. 64 278/4 van de Raad van State, gegeven op woensdag 10 oktober 2018 in toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende, in de eerste plaats, dat de maatregelen waarop dit besluit betrekking heeft, verantwoord zijn op grond van het algemeen belang, namelijk de insluiting van personen met een handicap, de verscheidenheid van de geboden hulpmiddelen en een strikt beheer van de openbare middelen, Besluit :

Artikel 1.Onderhavig besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 3, § 1, 1ste lid van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen houdende toepassing van de artikelen 19,1° en 48 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de insluiting van de gehandicapte personen, worden de modaliteiten en criteria betreffende de tegemoetkomingen bedoeld in hoofdstuk III van hetzelfde besluit in de lijst in bijlage van dit besluit vastgelegd.

Art. 3.Het besluit 2015/1737 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 2016 tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen is op 31 december 2018 opgeheven.

Art. 4.De modaliteiten en criteria die in de bijlage van het voormelde besluit van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 2016 vermeld worden, zijn verder op alle tot 31 december 2018 ingediende aanvragen van toepassing.

De individuele beslissingen waarvan kennis is gegeven, blijven geldig tot de datum waarop zij verstrijken onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de regelgeving op grond waarvan zij zijn genomen, met uitzondering van de in punt 3 van deze bijlage "Absorberende producten voor incontinente personen" bedoelde beslissingen. Deze zullen aan de bepalingen van de bijlage van onderhavig besluit onderworpen worden.

Art. 5.Onderhavig besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 12 november 2018.

Het Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, C. FREMAULT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^