Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 23 maart 2023

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de wegcontrole

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2023015147
pub.
23/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de wegcontrole


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 62, eerst lid, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014 en bij de wet van 28 april 2016;

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 3, § 1;

Gelet op de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het schoorderswerk, de technische controle van voertuigen of samenstel van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt sluiten betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het schoorderswerk, de technische controle van voertuigen of samenstel van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september betreffende het vervoer via de weg en over de binnenwateren van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, artikel 16;

Gelet op de gelijkekansentest van 28 februari 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2022;

Gelet op het advies van de minister van Begroting, gegeven op 24/05/2022;

Gelet op het advies n° 2022-01 van de Raadgevende Commissie Administratie-Nijverheid, gegeven op 15 juni 2022;

Gelet op het advies nr. 71.785/4 van de Raad van State, gegeven op 13 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het overleg met de federale regering en de gewestregeringen op 6 décember 2022;

Overwegende het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikelen 23sexies, 32 en 32bis;

Overwegende het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikelen 4, 5, 45 tot 49, 68 en 81;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen sluiten betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, artikel 37;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland sluiten betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland, artikelen 8 tot 11;

Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Verkeersveiligheid, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° Brussel Mobiliteit: het bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel dat verantwoordelijk is voor de uitrusting, de infrastructuur en de verplaatsingen.2° Dienst Exploitatie en Vervoer: de dienst van Brussel Mobiliteit die de berijdbaarheid van de weg verzekert en optimaliseert via de operationele exploitatie van het net en via de omkadering van het wegvervoer en de toegang tot het gebruik van voertuigen, om zodoende bij te dragen aan de verkeersveiligheid.

Art. 2.De wegcontroleurs zijn contractuele of statutaire personeelsleden van de dienst Exploitatie en Vervoer die door de minister van Verkeersveiligheid aangeduid zijn.

Zij dragen een uniform en de kentekens van hun functie, die dag en nacht herkenbaar zijn. De minister belast met verkeersveiligheid stelt de specifieke modaliteiten vast.

Art. 3.De wegcontroleurs zijn gemachtigd om inbreuken op te sporen en vast te stellen die gepleegd worden door een gebruiker van een motorvoertuig of een geheel aan voertuigen: 1° op artikelen 23sexies, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;2° op artikel 5, beperkt tot de naleving van de borden C21, C24 a, b en c, C25, C27 en C29 als bedoeld in artikel 68, en op artikelen 45 tot 48bis en 81 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;3° op artikel 16 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september betreffende het vervoer via de weg en over de binnenwateren van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;4° op artikel 37 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen sluiten betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen;5° op artikelen 8 tot 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland sluiten betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland.

Art. 4.De wegcontroleurs zijn gemachtigd de boetes te innen die voortvloeien uit de inbreuken die ze hebben vastgesteld wanneer de geldende regelgeving in deze mogelijkheid voorziet.

Art. 5.§ 1. Bij het opsporen van de in artikel 3, 1°, 3° en 5° van dit besluit bedoelde inbreuken hebben de wegcontroleurs de bevoegdheden bedoeld in artikel 3 van de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. § 2. Bij het opsporen van de in artikel 3, 2°, 3° en 4° van dit besluit bedoelde inbreuken hebben de wegcontroleurs de bevoegdheden bedoeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer, alsook de bevoegdheden bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. § 3. Bij het opsporen van de in artikel 3, 3° van dit besluit bedoelde inbreuken hebben de wegcontroleurs de bevoegdheden bedoeld in artikel 3 van de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg.

Art. 6.De wegcontroleurs maken zich kenbaar door op verzoek de in artikel 7 van dit besluit bedoelde legitimatiekaart te tonen.

Art. 7.De directeur-generaal van Brussel Mobiliteit overhandigt de wegcontroleurs twee legitimatiekaarten, één in het Nederlands en één in het Frans, waarop minstens de volgende elementen staan: 1° aan de voorzijde, in de hoofding: het logo van Brussel Mobiliteit;2° aan de voorzijde, in het midden van de kaart, een rechthoek met: - links, een pasfoto van de houder van de legitimatiekaart; - in het midden, aan de bovenkant, de naam en voornaam van de houder van de legitimatiekaart; - centraal, het registratienummer, gevolgd door de vermelding "wegcontroleur bedoeld door artikel 5 van het besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01/02/2023 betreffende de wegcontrole"; - in het midden, onderaan, het nummer van de identiteitskaart van de houder van de legitimatiekaart; 3° aan de voorzijde, onderaan in het midden: "De directeur-generaal" en diens handtekening;4° aan de voorzijde, links onderaan: de geldigheidsduur van de kaart, die maximaal 10 jaar bedraagt;5° aan de achterzijde van de kaart, de vermelding: "De houder van deze legitimatiekaart is gemachtigd op te treden als agent van de gerechtelijke politie op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;hij/zij mag bevelen geven aan bestuurders, informatie verzamelen, controles uitvoeren, zich toegang verschaffen tot de voertuigen.".

Art. 8.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het schoorderswerk, de technische controle van voertuigen of samenstel van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt sluiten betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, de ladingzekerheid, de technische controle van voertuigen of samenstel van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt, wordt opgeheven.

Art. 9.De minister die bevoegd is voor Verkeersveiligheid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2023.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT

^