Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023030534 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 bron federale overheidsdienst financien Wet tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022204809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 25/09/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022204810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 09/10/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sociaal akkoord 2021-2022 voor het rijdend personeel van het geregeld vervoer O.T.W.-TEC type koninklijk besluit prom. 11/10/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022204966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 07/10/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022205157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 07/10/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022205309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers type koninklijk besluit prom. 07/10/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022205519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de invoering van een sectoraal beleid rond de verbetering van de werkbaarheid type koninklijk besluit prom. 17/10/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022205876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 16/10/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022205981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de landingsbanen voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 16/02/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023030457 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen type koninklijk besluit prom. 09/02/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023030485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/10/2022 pub. 23/03/2023 numac 2022205971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023040120 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 21 december 2022 wordt mevrouw Marie-Hélène BILLWATSCH, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de kl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041143 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023040096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023040097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 168-168, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023041093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 3 maart 2023 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van - de werving van Nederlandstalige parketcriminoloog Jeugd en Gezin Vlaanderen/ Brussel (niveau A1) (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023041094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 03 maart 2023 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van - de werving van Franstalige parketcriminoloog Jeugd en Gezin Wallonië/ Brussel (niveau A1) - sessi(...) type ministerieel besluit prom. 09/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 23/03/2023 numac 2023041164 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot herinrichting van de zogenaamde locatie Nr. SAR/MC114 "Lycée Charles Plisnier" te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 20/12/2022 pub. 23/03/2023 numac 2023041168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot machtiging om redenen van openbaar nut van de onteigening van onroerende goederen gelegen te 7700 Moeskroen type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041180 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit met betrekking tot de vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van een elektronisch dagboek van ontvangsten en van een centralisatiedagboek enerzijds en de bewaring en de integriteit van de inhoud van de elektronische kastickets anderzijds, alsmede de modaliteiten voor de bewaring van de financiële rapporten

arrest

type arrest prom. 07/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023040990 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Besluit van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met ****

decreet

type decreet prom. 10/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041125 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023015147 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de wegcontrole

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041229 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2022/1688 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juni 2019 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 30 november 2018 betreffende de sociale samenhang en tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 tot oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023040811 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2024 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artike De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde Wetboek die volgens de voormelde co(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023040934 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in de artikelen 3 en 4 en in de bijlage van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoed Overeenkomstig de artikelen 6 en 10 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201614 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 maart 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 maart 2023, heeft de nv « Timani » Met toepassing van artikel 23 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof he(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201616 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 maart 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 maart 2023, heeft de nv « Varo Ene Met toepassing van artikel 23 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof he(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 maart 2023 is het laboratorium SGS Belgium NV, afdeling 'Industries & Environment', departement 'Geluid en Trillingen' Groep: 8 Methode : WI_11_Arbeidsveiligheid Gebaseerd op : KB van 16/01/2006 (gepubliceerd i(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 maart 2023 is het laboratorium Eurofins Omegam BV , H.J.E. Wenckebachweg 120 te 1114 AD Duivendrecht, Amsterdam ((...) Groep: 6 Methode : ASB_IDEN Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Het bepal(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201341 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen gebouwenbeheer (niveau B) voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : ANG23103 Solliciteren kan tot en met 6/04/2023 via www.werkenvoor.be Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201527 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Directie secretarissen (niveau B) voor Controledienst voor de Ziekenfondsen. - Selectienummer: AFG23101 Solliciteren kan tot en met 6/04/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebes(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023040367 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 5 januari heeft **** **** de **** de **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek Malta uit te oefenen te **** met als consulair ressort het **** ****. **** ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023040073 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt Mevrouw Virginie OST benoemd tot stagedoend attaché , bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, in een betr(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023040076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 december 2022 werden met ingang van 15 november 2022 benoemd : LEOPOLDSORDE Officier dhr. LOICQ Didier, Bestuurder van S.A. Le Campagnard & Chèvrardennes ; dhr. RUWE Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen KROONORDE Ridder dhr. SEGERS Steve, oprichter en(...)

document

type document prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 maart 2023, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisc worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek : 1. als vert(...) type document prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201486 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Data analysten (niveau A1) voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken ( Rechtelijke Orde). - Selectienummer: AFG22399 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/202(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de (...) type document prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201574 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douane Officers Haven Antwerpen (m/v/x) (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22519 Deze selectie werd afgesloten op 16/03/2023. Er zijn 11 laureaten. De li(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 23/03/2023 numac 2023201580 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten re-integratie naar het werk (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG22533 Deze selectie werd afgesloten op 15/03/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^