Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2022
gepubliceerd op 15 maart 2023

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2022 tot wijziging van het besluit van 19 juli 2012 tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017 tot oprichting van de Raad voor Personen met een handicap

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2023030670
pub.
15/03/2023
prom.
15/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2022 tot wijziging van het besluit van 19 juli 2012 tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Brabant - Noord - St Lazarus" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verbod op pesticiden in zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die vermeld zijn in artikel 223 van de Wooncode sluiten tot oprichting van de Raad voor Personen met een handicap


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 6 januari 2014 Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 40 § 1;

Gelet op de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 6;

Gelet op de ordonnantie van 2 december 2021 betreffende Brupartners, artikelen 27 en 35;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - tweede lezing sluiten tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Brabant - Noord - St Lazarus" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verbod op pesticiden in zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die vermeld zijn in artikel 223 van de Wooncode sluiten tot oprichting van de raad voor Personen met een handicap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 01 augustus 2022 Gelet op de gelijkekansentest van 29 september 2022;

Gelet op het advies nr. 72.433 van de Raad van State, gegeven op 2 december 2022, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Gelijke Kansen Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 12 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - tweede lezing sluiten tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden paragrafen 1 en 2 als volgt vervangen: " § 1. De coördinatie en de administratieve en logistieke werking van het Secretariaat van de Raad worden verzekerd door het secretariaat van Brupartners, zonder dat dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van de Raad. § 2. De personele, materiële en financiële middelen die nodig zijn voor de werking van de Raad worden door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ter beschikking gesteld van het Secretariaat van Brupartners.

Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, worden deze middelen ter beschikking gesteld voor het bedrag dat jaarlijks in de algemene uitgavenbegroting wordt vastgesteld in het kader van de dotatie aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ze worden enerzijds aangerekend op het budget voor de uitwerking van een gelijkekansenbeleid en anderzijds op het budget voor de personeelsvergoedingen ten belope van de vergoeding van een voltijdsequivalent.

Elk jaar deelt het Secretariaat van Brupartners uiterlijk op 1 juni zijn uitgavenramingen voor het volgende jaar mee aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, vergezeld van de nodige motiveringen.

De middelen die in aanmerking komen, zijn: 1° de personeels-, investerings- en werkingskosten van het Secretariaat van de Raad, met inbegrip van de verschuldigde bijdrage van het Secretariaat aan de algemene kosten van Brupartners.2° de vergoeding van de externe deskundigen waarop de Raad een beroep doet;3° de presentiegelden van de leden van de Raad;4° de specifieke kosten van de Raad, zoals kosten voor evenementen en onderzoeken. Deze middelen worden jaarlijks in twee schijven vrijgemaakt. De eerste schijf wordt uiterlijk op 31 maart voor negen twaalfden betaald. De tweede schijf wordt uiterlijk op 15 november betaald op basis van de bewijsstukken van de gedane uitgaven en de afrekening van de geraamde uitgaven tot en met 31 december van het lopende jaar, die uiterlijk op 30 oktober door het secretariaat van Brupartners worden meegedeeld.

De bewijsstukken van de in december gedane uitgaven worden uiterlijk op 20 januari van het volgende jaar overgemaakt aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel door het Secretariaat van Brupartners."

Art. 2.Artikel 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Brabant - Noord - St Lazarus" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verbod op pesticiden in zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die vermeld zijn in artikel 223 van de Wooncode sluiten tot oprichting van de raad voor Personen met een handicap wordt als volgt vervangen: " § 1. De coördinatie en de administratieve en logistieke werking van het Secretariaat van de Raad voor personen met een handicap worden verzekerd door het secretariaat van Brupartners, zonder dat dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van de Raad. § 2. De personele, materiële en financiële middelen die nodig zijn voor de werking van de Raad voor personen met een handicap worden door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ter beschikking gesteld van het Secretariaat van Brupartners.

Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, worden deze middelen worden ter beschikking gesteld voor het bedrag dat jaarlijks in de algemene uitgavenbegroting wordt vastgesteld in het kader van de dotatie aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ze worden enerzijds aangerekend op het budget voor de uitwerking van een gelijkekansenbeleid en anderzijds op het budget voor de personeelsvergoedingen ten belope van de vergoeding van een voltijdsequivalent.

Elk jaar deelt het Secretariaat van Brupartners uiterlijk op 1 juni zijn uitgavenramingen voor het volgende jaar mee aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, vergezeld van de nodige motiveringen.

De middelen waarmee rekening wordt gehouden, zijn: 1° de personeels-, investerings- en werkingskosten van het Secretariaat van de Raad voor personen met een handicap, met inbegrip van de verschuldigde bijdrage van het Secretariaat van de Raad voor personen met een handicap aan de algemene kosten van Brupartners.2° de vergoeding van de externe deskundigen waarop de Raad voor personen met een handicap een beroep doet;3° de presentiegelden van de leden van de Raad voor personen met een handicap;4° de specifieke kosten van de Raad voor personen met een handicap zoals kosten voor evenementen en onderzoeken. Deze middelen worden jaarlijks in twee schijven vrijgemaakt. De eerste schijf wordt uiterlijk op 31 maart voor negen twaalfden betaald. De tweede schijf wordt uiterlijk op 15 november betaald op basis van de bewijsstukken van de gedane uitgaven en de afrekening van de geraamde uitgaven tot en met 31 december van het lopende jaar, die uiterlijk op 30 oktober door het secretariaat van Brupartners worden meegedeeld.

De bewijsstukken van de in december gedane uitgaven worden uiterlijk op 20 januari van het volgende jaar overgemaakt aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel door het Secretariaat van Brupartners."

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Art. 4.De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Gelijke Kansen en de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het openbaar ambt worden, ieder voor wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 december 2022.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ

^