Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017
gepubliceerd op 12 december 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verbod op pesticiden in zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017031729
pub.
12/12/2017
prom.
23/11/2017
ELI
eli/besluit/2017/11/23/2017031729/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verbod op pesticiden in zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 8, § 3;

Gelet op de `gendertest' zoals vereist door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor het Natuurbehoud gegeven op 13 december 2016;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegeven op 14 december2016;

Gelet op advies 60.938/1 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2017 in toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 24 april 2017, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Overwegende de Europese Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden, artikel 11;

Op voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De zones waarin het gebruik van pesticiden verboden is overeenkomstig artikel 8, § 1 van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling omvatten ook zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen, d.w.z. : i) de oppervlaktewateren en hun oevers; ii) de onverbouwbare terreinen met een bedekking die met een regenwaterverzamelleiding of rechtstreeks met de oppervlaktewateren verbonden zijn; iii) de mulle terreinen die permanent onverbouwd blijven en waarnaar het water afvloeit vanwege een hellingshoek van meer dan of gelijk aan 10 % en die grenzen aan oppervlaktewater of een onverbouwbaar terrein met een bedekking die met een regenwaterverzamelleiding verbonden is.

Art. 2.De minister die bevoegd is voor Leefmilieu en Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 november 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie C. FREMAULT

^