Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021
gepubliceerd op 19 april 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021020820
pub.
19/04/2021
prom.
15/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/15/2021020820/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 APRIL 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, de artikelen 28 en 30;

Gelet op artikel 2, § 3, 5°, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 22 maart 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 maart 2021;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 14 april 2021;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 14 april 2021;

Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat de COVID-19-gezondheidscrisis aanzienlijke economische gevolgen heeft voor veel ondernemingen;

Dat deze context de omzet van de ondernemingen van de sectoren van de toeristische logies, de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport sterk vermindert; dat deze vaste kosten moeten blijven dragen en vaak hebben moeten investeren om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen; dat als gevolg daarvan een aanzienlijk deel van deze ondernemingen momenteel in een zeer slechte financiële positie verkeert en, voor sommige, zelfs op de rand van het faillissement; dat deze ondernemingen veel personeel in dienst hebben; dat de ineenstorting van deze economische sector negatieve gevolgen zou hebben voor andere verwante sectoren;

Dat het om deze verschillende redenen gepast is om deze ondernemingen onverwijld opnieuw financieel te steunen en hun zo snel mogelijk steun uit te keren; dat de spoedeisendheid gerechtvaardigd is;

Gelet op advies 69.148/1 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van Economie, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° minister : de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;2° de-minimisverordening : de verordening (EU) nr.1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013; 3° KBO : de Kruispuntbank van Ondernemingen;4° BEW : Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 2.De minister verleent steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, voor hun inkomensverlies in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

De gezondheidscrisis COVID-19 wordt erkend als een buitengewone gebeurtenis, als bedoeld in artikel 28 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen.

De steun wordt verleend onder de voorwaarden bedoeld in de de-minimisverordening. De steun bedraagt maximaal 200.000 euro, rekening houdend met de andere onder de de-minimisverordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.

De in dit besluit vastgestelde steunvoorwaarden zijn van toepassing onverminderd de in de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen vastgestelde voorwaarden. HOOFDSTUK 2. - Algemene steunvoorwaarden

Art. 3.De begunstigde : 1° is ingeschreven in de KBO op 31 december 2020;2° heeft, op 31 december 2020, een vestigingseenheid ingeschreven in de KBO op het grondgebied van het Gewest, oefent er een economische activiteit uit en beschikt er over personele middelen en eigen goederen die specifiek voor hem bestemd zijn;3° geniet de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen bedoeld in artikel 56bis van het Btw-Wetboek niet;4° leeft zijn verplichtingen inzake de bekendmaking van zijn jaarrekeningen en zijn sociale balans bij de Nationale Bank van België na;5° heeft een of meer van de premies bedoeld in de volgende besluiten niet genoten : a) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr.2020/42 van 18 juni 2020 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis; b) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043320 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken sluiten treffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken;c) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 2020 betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken sluiten betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken.

Art. 4.De begunstigde heeft in 2019 een omzet verwezenlijkt die hoger is dan de bedragen opgenomen in de volgende tabel, berekend in functie van het aantal actieve vestigingseenheden in het Gewest waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2020 voorafgaat :

Nombre d'unités d'établissement

Chiffre d'affaires 2019

Aantal vestigingseenheden

Omzet 2019

1

25.000 euros

1

25.000 euro

2

35.000 euros

2

35.000 euro

3

45.000 euros

3

45.000 euro

4

55.000 euros

4

55.000 euro

5 et plus

65.000 euros

5 en meer

65.000 euro


Voor de begunstigden ingeschreven in de KBO in 2019 worden de in aanmerking genomen bedragen, op basis van de bedragen opgenomen in de tabel bedoeld in het eerste lid, berekend als volgt : omzet 2019 * aantal dagen te tellen vanaf de datum van inschrijving in de KBO tot en met 31 december 2019 365 De eerste en tweede leden zijn niet van toepassing op de begunstigden ingeschreven in de KBO vanaf 1 oktober 2019.

Art. 5.De omzet bedoeld in de artikelen 4, 10, 12 en 14, wordt bepaald op basis van de gegevens aangegeven door de begunstigde bij de btw en waarvoor de FOD Financiën de ontvangst heeft bevestigd ten laatste op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Het percentage van het omzetverlies bedoeld in de artikelen 10 en 14 wordt berekend als volgt : (omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 - omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020) / omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019.

Het percentage van het omzetverlies bedoeld in artikel 12 wordt berekend als volgt : (omzet verwezenlijkt tussen 1 april 2019 en 31 december 2019 - omzet verwezenlijkt tussen 1 april 2020 en 31 december 2020) / omzet verwezenlijkt tussen 1 april 2019 en 31 december 2019.

Art. 6.Het aantal voltijdsequivalenten bedoeld in de artikelen 10, 12 en 14, wordt bepaald op basis van het gemiddelde aantal werknemers in voltijdsequivalenten in de sociale balans van de begunstigde afgesloten op 31 december 2019 of een eerdere datum in 2019, bekendgemaakt bij de Nationale Bank van België, overeenkomstig de wettelijke verplichtingen.

Voor de begunstigden die niet verplicht zijn hun sociale balans bekend te maken, wordt het aantal voltijdsequivalenten bepaald op basis van een door een sociaal secretariaat afgegeven attest waaruit het gemiddelde aantal werknemers in voltijdsequivalenten voor het jaar 2019 blijkt.

Art. 7.Enkel de gegevens ingeschreven in de KBO op de datum van de steunaanvraag gelden.

Art. 8.De begunstigde die wordt gesanctioneerd op grond van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een gerecht op basis van artikel 26 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken of elke bepaling die het vervangt, is uitgesloten van de steun of, desgevallend, gehouden ze terug te betalen.

De begunstigde voldoet gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van toekenning van de steun aan de voorwaarde bepaald in het eerste lid. HOOFDSTUK 3. - Steun voor de discotheken

Art. 9.Komt in aanmerking voor de steun voor de discotheken, de begunstigde die : 1° de activiteit "56.302 - Discotheken, dancings en dergelijke" uitoefent, ingeschreven onder de btw-activiteiten in de KBO op 31 december 2020; 2° beschikt, voor de vestigingseenheden waarvoor de steun wordt aangevraagd, over een milieuvergunningen of een milieuverklaring, ten laatste afgeleverd op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit en houdende ten minste een van de volgende rubrieken : a) oftewel de rubriek 134a, 134b of 135, overeenkomstig de bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Parkreglement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de planning van de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCT's) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor het gebruik van hexachloorethaan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van de lucht door asbest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de sector van asbest sluiten tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, zoals dit besluit van kracht was tot 21 februari 2018;b) oftewel de rubriek 135a, 135b of 135c, overeenkomstig de bijlage bij het voormelde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Parkreglement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de planning van de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCT's) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor het gebruik van hexachloorethaan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van de lucht door asbest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de sector van asbest sluiten, zoals dit besluit van kracht is op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 10.§ 1. Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO voor 1 oktober 2019 bestaat de steun uit een premie per actieve vestigingseenheid in het Gewest in de sector van de discotheken, waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 202 voorafgaat, waarvan het bedrag wordt bepaald overeenkomstig de volgende tabel :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %

Omzetverlies van 60 % of meer

Moins de 5

75.000 euros

81.250 euros

Minder dan 5

75.000 euro

81.250 euro

De 5 à moins de 10

87.500 euros

100.000 euros

Van 5 tot minder dan 10

87.500 euro

100.000 euro

10 et plus

112.500 euros

125.000 euros

10 of meer

112.500 euro

125.000 euro


De begunstigden die geen omzetverlies van minstens 40 % hebben geleden, komen niet in aanmerking voor de steun bedoeld in deze paragraaf. § 2. Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2020 die geen omzetverlies van minstens 40 % aantoont, bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 10.000 euro per actieve vestigingseenheid in het Gewest in de sector van de discotheken, waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2021 voorafgaat.

Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 die een omzetverlies van minstens 40 % aantoont, wordt het bedrag van de steun berekend overeenkomstig paragraaf 1. § 3. De premie bedoeld in dit artikel wordt toegekend voor een maximum van vijf vestigingseenheden, waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2021 voorafgaat, per begunstigde. § 4. Voor ondernemingen ingeschreven in de KBO voor 1 januari 2020 en die een omzetverlies van ten minste 40 % aantonen, mag het bedrag van de premie niet hoger zijn dan het door de begunstigde geleden omzetverlies, dat als volgt wordt berekend : (omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 - omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2020 en 31 december 220). HOOFDSTUK 4. - Steun voor de evenementen-, cultuur-, toeristische en sportsector

Art. 11.De begunstigde die een activiteit opgenomen in bijlage 1 uitoefent, ingeschreven onder de btw-activiteiten in de KBO op 31 december 2020, komt in aanmerking voor de steun voor de evenementen-, cultuur-, toeristische en sportsector.

Art. 12.§ 1. Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO voor 1 april 2019 bestaat de steun uit een premie per actieve vestigingseenheid in het Gewest in de evenementen-, cultuur-, toeristische en sportsectorwaarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2021 voorafgaat, waarvan het bedrag wordt bepaald overeenkomstig de volgende tabel :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus

Aantal voltijdsequi valenten

Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %

Omzetverlies van 60 % of meer

Moins de 5

6.250 euros

8.750 euros

Minder dan 5

6.250 euro

8.750 euro

De 5 à moins de 10

11.250 euros

13.750 euros

Van 5 tot minder dan 10

11.250euro

13.750 euro

10 et plus

25.000 euros

45.000 euros

10 of meer

25.000 euro

45.000 euro


De begunstigden die geen omzetverlies van minstens 40 % hebben geleden, komen niet in aanmerking voor de steun bedoeld in deze paragraaf. § 2. Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO tussen 1 april 2019 en 31 december 2020 die geen omzetverlies van minstens 40 % aantoont, bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 5.000 euro per actieve vestigingseenheid in het Gewest in de evenementen-, cultuur-, toeristische en sportsector, waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2021 voorafgaat.

Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO tussen 1 april 2019 en 31 december 2019 die een omzetverlies van minstens 40 % aantoont, wordt het bedrag van de steun berekend overeenkomstig paragraaf 1. § 3. De premie bedoeld in dit artikel wordt toegekend voor een maximum van vijf vestigingseenheden, waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2021 voorafgaat, per begunstigde. § 4. Voor ondernemingen ingeschreven in de KBO voor 1 januari 2020 en die een omzetverlies van ten minste 40 % aantonen, mag het bedrag van de premie niet hoger zijn dan het door de begunstigde geleden omzetverlies, dat als volgt wordt berekend : (omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 - omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020). HOOFDSTUK 5. - Steun voor de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers

Art. 13.Komt in aanmerking voor de steun voor de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de begunstigde die : 1° een activiteit opgenomen in bijlage 2 uitoefent, ingeschreven onder de btw-activiteiten in de KBO op 31 december 2020;2° beschikt, indien van toepassing, over een geregistreerd kassasysteem overeenkomstig artikel 21bis van het koninklijk besluit nr.1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

Art. 14.§ 1. Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO voor 1 oktober 2019 bestaat de steun uit een premie per actieve vestigingseenheid in het Gewest in de sectoren van restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2021 voorafgaat, waarvan het bedrag wordt bepaald overeenkomstig de volgende tabel :

Nombre d'équivalents temps-plein

Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %

Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 %

Omzetverlies van 60 % of meer

Moins de 5

7.500 euros

10.500 euros

Minder dan 5

7.500 euro

10.500 euro

De 5 à moins de 10

13.500 euros

16.500 euros

Van 5 tot minder dan 10

13.500 euro

16.500 euro

10 et plus

30.000 euros

54.000 euros

10 of meer

30.000 euro

54.000 euro


De begunstigden die geen omzetverlies van minstens 40 % hebben geleden, komen niet in aanmerking voor de steun bedoeld in deze paragraaf. § 2. Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2020 die geen omzetverlies van minstens 40 % aantoont, bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 6.000 euro per actieve vestigingseenheid in het Gewest in de sectoren van restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2021 voorafgaat.

Voor de begunstigde ingeschreven in de KBO tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 die een omzetverlies van minstens 40 % aantoont, wordt het bedrag van de steun berekend overeenkomstig paragraaf 1. § 3. De premie bedoeld in dit artikel wordt toegekend voor een maximum van vijf vestigingseenheden, waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2021 voorafgaat, per begunstigde. § 4. Voor ondernemingen ingeschreven in de KBO voor 1 januari 2020 en die een omzetverlies van ten minste 40 % aantonen, mag het bedrag van de premie niet hoger zijn dan het door de begunstigde geleden omzetverlies, dat als volgt wordt berekend : (omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 - omzet verwezenlijkt tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020). HOOFDSTUK 6. - Procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de steun

Art. 15.De begunstigde dient de steunaanvraag in bij BEW door middel van een formulier dat BEW op zijn website ter beschikking stelt aan de ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 3, 1° en 2°, 9, 1°, 11 en 13, 1°, van dit besluit en die zich niet in een van de situaties bedoeld in artikel 41, eerste lid, 3°, van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen bevinden. Het formulier vermeldt de bewijsstukken die de begunstigde bij zijn aanvraag voegt.

De begunstigde kan slechts één enkele steunaanvraag indienen. De begunstigde kan de verschillende premies bedoeld in de hoofdstukken 3, 4 en 5 niet combineren. In zijn steunaanvraag kiest de begunstigde onherroepelijk welke van de drie premies hij aanvraagt.

BEW ontvangt de steunaanvraag ten laatste op 19 mei 2021.

De begunstigde vermeldt in zijn aanvraag de andere onder de de-minimisverordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.

BEW kan per e-mail alle documenten of informatie opvragen die het voor het onderzoek van de aanvraag noodzakelijk acht. De begunstigde verstrekt de aanvullende documenten en informatie binnen twintig dagen. Indien binnen deze termijn geen antwoord wordt ontvangen, wordt de steun geweigerd.

Art. 16.De toekenningsbeslissing wordt binnen de twee maanden van de datum van de ontvangst van de aanvraag aan de begunstigde betekend.

BEW deelt de begunstigde mee dat de steun overeenkomstig de de-minimisverordening wordt verleend.

Art. 17.De steun wordt in één enkele schijf vereffend op een Belgische zichtrekening op naam van de begunstigde.

Art. 18.§ 1. Het beheer en de controle van de aanvragen kan, om de in de aanvraag opgegeven gegevens te controleren of aan te vullen, de verwerking van de volgende categorieën van persoonsgegevens betreffen : 1° de identificatie- en contactgegevens van de personen die namens de begunstigden de aanvraag indienen;2° de identificatie-, adres- en contactgegevens van de zelfstandige ondernemingen natuurlijk persoon die de premie aanvragen;3° de gegevens betreffende sancties en inbreuken van de begunstigden bedoeld in artikel 8;4° de gegevens betreffende het tijdstip en de plaats waar men zijn bedrijvigheid uitoefent;5° de omzet van 2019 gebaseerd op de BTW-aangiften en de afwezigheid van BTW-vrijstelling;6° de gegevens betreffende het neerleggen van de jaarrekeningen. § 2. BEW is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens bedoeld in § 1.

BEW kan de persoonsgegevens, en andere gegevens, bekomen van de aanvrager of van een andere overheidsinstantie. § 3. De maximale bewaringstermijn voor persoonsgegevens die op grond van dit artikel worden verwerkt, bedraagt tien jaar vanaf de dag van de weigering van de aanvraag of de vereffening van de steun, behalve voor persoonsgegevens die eventueel nodig zouden zijn voor de behandeling van geschillen met de steunaanvrager, gedurende de tijd die nodig is om dergelijke geschillen te behandelen, met inbegrip van de uitvoering van eventuele gerechtelijke beslissingen. HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 19 april 2021.

Art. 20.De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, A. MARON

Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4

Bijlage 1 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 4

49.310

Transports urbains et suburbains de voyageurs

49.310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.390

Autres transports terrestres de voyageurs

49.390

Overig personenvervoer te land, n.e.g.

56.210

Services traiteurs

56.210

Catering

59.130

Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

59.130

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59.140

Projection de films cinématographiques

59.140

Vertoning van films

74.109

Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition)

74.109

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74.201

Activités photographiques

74.201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74.209

Autres activités photographiques

74.209

Overige fotografische activiteiten

77.292

Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels

77.292

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

77.293

Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers

77.293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.294

Location de costumes, de textiles, de bijoux

77.294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.296

Location et location-bail de fleurs et de plantes

77.296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.392

Locations de tentes

77.392

Verhuur en lease van tenten

79.110

Activités des agences de voyage

79.110

Reisbureaus

79.120

Activités des voyagistes

79.120

Reisorganisatoren

79.901

Services d'information touristique

79.901

Toeristische informatiediensten

79.909

Autres services de réservation

79.909

Overige reserveringsactiviteiten

81.210

Nettoyage courant des bâtiments

81.210

Algemene reiniging van gebouwen

81.220

Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel

81.220

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

82.300

Organisation de salons professionnels et de congrès

82.300

Organisatie van congressen en beurzen

90.011

Réalisation de spectacles par des artistes indépendants

90.011

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.012

réalisation de spectacles par des ensembles artistiques

90.012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.021

Promotion et organisation de spectacles vivants

90.021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.022

Conception et réalisation de décors

90.022

Ontwerp en bouw van podia

90.023

Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage

90.023

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.041

Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires

90.041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

91.020

Gestion des musées

91.020

Musea

91.030

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

91.030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.041

Gestion des jardins botaniques et zoologiques

91.041

Botanische tuinen en dierentuinen

92.000

Organisation de jeux de hasard et d'argent

92.000

Loterijen en kansspelen

93.110

Gestion d'installations sportives

93.110

Exploitatie van sportaccommodaties

93.121

Activités de clubs de football

93.121

Activiteiten van voetbalclubs

93.122

Activités de clubs de tennis

93.122

Activiteiten van tennisclubs

93.123

Activités de clubs d'autres sports de ballon

93.123

Activiteiten van overige balsportclubs

93.124

Activités de clubs cyclistes

93.124

Activiteiten van wielerclubs

93.125

Activités de clubs de sports de combat

93.125

Activiteiten van vechtsportclubs

93.126

Activités de clubs de sports nautiques

93.126

Activiteiten van watersportclubs

93.127

Activités de clubs équestres

93.127

Activiteiten van paardensportclubs

93.128

Activités de clubs d'athlétisme

93.128

Activiteiten van atletiekclubs

93.129

Activités de clubs d'autres sports

93.129

Activiteiten van overige sportclubs

93.130

Activités des centres de culture physique

93.130

Fitnesscentra

93.199.

Autres activités sportives n.c.a.

93.199.

Overige sportactiviteiten, n.e.g.

93.211

Activités foraines

93.211

Exploitatie van kermisattracties

93.212

Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes

93.212

Exploitatie van pret- en themaparken

93.291

Exploitation de salles de billard et de snooker

93.291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.292

Exploitation de domaines récréatifs

93.292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299

Autres activités récréatives et de loisirs

93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

96.011

Activités des blanchisseries industrielles

96.011

Activiteiten van industriële wasserijen


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Brussel, 15 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, A. MARON

Annexe 2- Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5

Bijlage 2 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 5

10.110

Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille

10.110

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte

10.120

Transformation et conservation de la viande de volaille

10.120

Verwerking en conservering van gevogelte

10.130

Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille

10.130

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

10.200

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

10.200

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10.311

Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.311

Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.312

Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.312

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.320

Préparation de jus de fruits et de légumes

10.320

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10.391

Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés

10.391

Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten

10.392

Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés

10.392

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit

10.393

Fabrication de légumes et de fruits surgelés

10.393

Productie van diepgevroren groenten en fruit

10.410

Fabrication d'huiles et de graisses

10.410

Vervaardiging van oliën en vetten

10.420

Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires

10.420

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

10.510

Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

10.510

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

10.520

Fabrication de glaces de consommation

10.520

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.610

Travail des grains

10.610

Vervaardiging van maalderijproducten

10.620

Fabrication de produits amylacés

10.620

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.711

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

10.711

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.712

Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche

10.712

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.720

Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation

10.720

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10.730

Fabrication de pâtes alimentaires

10.730

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

10.810

Fabrication de sucre

10.810

Vervaardiging van suiker

10.820

Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie

10.820

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10.830

Transformation du thé et du café

10.830

Verwerking van thee en koffie

10.840

Fabrication de condiments et d'assaisonnements

10.840

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

10.850

Fabrication de plats préparés

10.850

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

10.860

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

10.860

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.890

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

10.890

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

11.010

Production de boissons alcooliques distillées

11.010

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11.020

Production de vin (de raisin)

11.020

Vervaardiging van wijn uit druiven

11.030

Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits

11.030

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

11.040

Production d'autres boissons fermentées non distillées

11.040

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.050

Fabrication de bière

11.050

Vervaardiging van bier

11.060

Fabrication de malt

11.060

Vervaardiging van mout

11.070

Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes

11.070

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

46.170

Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

46.170

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.211

Commerce de gros de céréales et de semences

46.211

Groothandel in granen en zaden

46.214

Commerce de gros d'autres produits agricoles

46.214

Groothandel in andere akkerbouwproducten

46.231

Commerce de gros de bétail

46.231

Groothandel in levend vee

46.232

Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail

46.232

Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee

46.311

Commerce de gros de pommes de terre de consommation

46.311

Groothandel in consumptieaardappelen

46.319

Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation

46.319

Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

46.321

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier

46.321

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

46.322

Commerce de gros de viande de volaille et de gibier

46.322

Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

46.331

Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs

46.331

Groothandel in zuivelproducten en eieren

46.332

Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles

46.332

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46.341

Commerce de gros de vin et de spiritueux

46.341

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

46.349

Commerce de gros de boissons, assortiment général

46.349

Groothandel in dranken, algemeen assortiment

46.360

Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie

46.360

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.370

Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices

46.370

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46.381

Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques

46.381

Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

46.382

Commerce de gros de produits à base de pommes de terre

46.382

Groothandel in aardappelproducten

46.389

Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a.

46.389

Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.

46.391

Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées

46.391

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

46.392

Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac

46.392

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

56.101

Restauration à service complet

56.101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102

Restauration à service restreint

56.102

Eetgelegenheden met beperkte bediening


56.290

Autres services de restauration

56.290

Overige eetgelegenheden

56.301

Cafés et bars

56.301

Cafés en bars

56.309

Autres débits de boisson

56.309

Andere drinkgelegenheden


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Brussel, 15 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, A. MARON

^