Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juni 2020
gepubliceerd op 16 juni 2020

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020041697
pub.
16/06/2020
prom.
11/06/2020
ELI
eli/besluit/2020/06/11/2020041697/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, A. Gelet op de volgende teksten en adviezen: A.1. Artikel 6, § 1, XII van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

A.2. Artikels 4 en 8 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

A.3. Artikel 2 van de ordonnantie van 19 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

A.4. Volmachtenbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd;

A.5. Volmachtenbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2020 houdende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken;

A.6. De besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars;

A.7. De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;

A.8. Het koninklijk besluit van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1994 pub. 27/04/2007 numac 2007000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 53 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regels van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen;

A.9. Het ministerieel besluit van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

A.10. Het koninklijk besluit van 15 MAART 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

A.11. Advies nr. 67.506/4 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2020, bij toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

B. Overwegende wat volgt: B.1. België maakt momenteel een uitzonderlijke gezondheidscrisis mee naar aanleiding van de COVID-19-epidemie; er werden maatregelen genomen door de federale minister van Binnenlandse Zaken en door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken;

B.2. Aangezien de genomen maatregelen momenteel de verwachte effecten hebben, moet er vanaf nu, rekening houdend met de laatste aanbevelingen van het Nationaal Crisiscentrum, gezorgd worden voor een geleidelijke en ordelijke heropstart van de activiteiten van de openbare diensten waarvan de werking door deze maatregelen aangepast was;

B.3. Betreffende de technische keuring van voertuigen, is het dringend noodzakelijk om deze heropstart van de activiteiten zo snel mogelijk te organiseren, de opschorting van de activiteiten van de ondernemingen voor technische keuring voor meerdere maanden wijst op een groot knelpunt dat het absoluut noodzakelijk is om zo snel mogelijk te kunnen absorberen, voor duidelijke redenen van verkeersveiligheid;

B.4. Op grond van artikel 4 van de ordonnantie van 19 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, moet dit besluit bevestigd worden door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;

Op voorstel van de minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De technische keuringen die worden georganiseerd door de erkende ondernemingen als bedoeld in artikel 1, § 1, lid 2, van de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan een voertuig voor het vervoer te land, de onderdelen daarvan en de veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zijn slechts toegankelijk binnen de grenzen en onder de voorwaarden als bedoeld in de artikels 2 en 3.

Vanaf 1 oktober 2020 zijn de beperkingen en voorwaarden vermeld in artikels 2 en 3 niet langer van toepassing.

Art. 2.§ . 1 De ondernemingen voor technische keuring reserveren in hun organisatie minstens 15% van hun capaciteit die toelaten om een keuring in e plannen binnen de 10 werkdagen voor voertuigen die cumulatief voldoen aan de volgende criteria: 1° één van de volgende voorwaarden vervullen: a) rijden in het buitenland om dwingende redenen, zoals het uitoefenen van een economische of beroepsactiviteit;b) gevaarlijke goederen over de weg vervoeren;c) vallen onder categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, C, R of S van artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;d) vallen onder de prioritaire voertuigen zoals bedoeld in artikel 28, § 2, 1°, c), 4, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's,hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;e) geëxploiteerd worden in het kader van een: i) taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur zoals bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; ii) bijzondere vorm van geregeld vervoer zoals bedoeld in artikel 11 van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars; iii) rijopleiding (lesvoertuigen). 2° zich aanbieden om één van de volgende redenen: a) in het kader van een periodieke keuring;b) het voertuig moet over een keuringsbewijs beschikken voor zijn eerste inverkeerstelling of het opnieuw in het verkeer brengen in België;c) er is een administratieve controle nodig om het formulier aanvraag tot inschrijving te laten invullen. § 2. In afwijking van de in § 1 gestelde voorwaarden hebben ook de volgende voertuigen voorrang bij het in dit lid vastgestelde afsprakensysteem: 1° voertuigen die vallen onder de categorie M1 of N1 van artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, maar enkel in het kader van een niet-periodieke controle zoals bedoeld in artikel 23sexies, § 1, 3° van dit koninklijk besluit;2° voertuigen die een controle moeten ondergaan na een ongeval, zoals bedoeld in artikel 23sexies, § 1, 2°, d), van voormeld koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten;3° voertuigen waarvoor in overeenstemming met artikel 23decies, §§ 3 en 4, van voormeld koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten een rood keuringsbewijs met een geldigheid van 15 dagen werd afgeleverd of voertuigen die niet meer in het verkeer gebracht mogen worden, mogen zich aanbieden voor een administratieve of technische herkeuring;4° voertuigen van categorie N1 moeten over een keuringsbewijs beschikken voor hun eerste inverkeerstelling of het opnieuw in het verkeer brengen in België.

Art. 3.§ 1. De ondernemingen voor technische keuring moeten naleven bij de uitvoering van hun activiteiten de voorzorgsmaatregelen aanbevolen door de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan", beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen § 2. Betaling gebeurt uitsluitend elektronisch.

Art. 4.Artikel 4 van volmachtenbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken wordt als volgt gewijzigd: 1° § 1 wordt als volgt gewijzigd: a) in lid 1 worden de woorden "waarvan de geldigheidsperiode is vervallen sinds 1 maart 2020" vervangen door 'die gecontroleerd moeten worden vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020";b) in lid 2 worden de woorden "de geldigheidsperiode van de" vervangen door "de" en de woorden "sinds 1 maart 2020 is vervallen, wordt met 6 maanden verlengd" worden vervangen door "vervalt vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020, wordt met 6 maanden verlengd";2° § 2 wordt als volgt vervangen: " § 2.De geldigheidsperiode van certificaten van de technische controle afgeleverd in overeenstemming met artikel 23decies, § 1 en § 2 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, waarvan de geldigheidsperiode vervalt vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2020 wordt met 2 maanden verlengd.".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 4 mei 2020.

Brussel, 11 juni 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT

^