Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2020
gepubliceerd op 04 mei 2020

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020040950
pub.
04/05/2020
prom.
26/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/26/2020040950/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, 4 december 1996, 8 februari 1999, 19 maart 1999, 4 mei 1999, 21 maart 2000, 13 juli 2001, 22 januari 2002, 29 april 2002, 5 mei 2003, 10 juli 2003 et 12 augustus 2003, 2 maart 2004, 16 maart 2004, 25 april 2004 en 13 september 2004, 27 maart 2006, 21 februari 2010, 19 juli 2012, 26 december 2013 en 6 januari 2014;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 9 mei 1989, 5 mei en 16 juli 1993, 5 april 1995, 4 december 1996, 4 mei 1999, 13 juli 2001, 22 januari 2002, 5 mei en 10 juli 2003, 2 en 16 maart 2004, 25 april 2004, 27 maart 2006, 19 juli 2012 en 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, de artikels 11 tot 14;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle artikels 15 en 92 tot 95;

Gelet op de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het besluit van de Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd bij besluiten van de Regering van 16 maart et 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007, 22 mei 2008, 22 december 2010, 1 en 30 juni 2011, 3 mei et 12 juli 2012, 7 maart, 18 juli en 5 september 2013, artikel 5, 14° ;

Gelet op het besluit van de Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting;

Overwegende dat de federale minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken na afloop van de Nationale Veiligheidsraad een ministerieel besluit heeft genomen houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende het uitzonderlijke karakter van deze maatregelen;

Overwegende dat alle samenscholingen verboden zijn; wat tot gevolg heeft dat evenementen die subsidies ontvangen die ten laste zijn van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden afgelast of uitgesteld;

Overwegende dat de evenementen- of verenigingssector in het bijzonder wordt getroffen door deze afzonderingsmaatregelen;

Overwegende dat de regering niet wenst dat de effecten van deze in samenspraak door de verschillende federale en gefedereerde entiteiten genomen beslissingen alleen door de begunstigden van subsidies moeten worden gedragen;

Overwegende dat het in het algemeen belang is om de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de begunstigden van subsidies die in dit besluit worden bedoeld, te behouden Op voorstelling van de minister van Financiën en Begroting;

Besluit :

Artikel 1.De door het Gewest gesubsidieerde evenementen die wegens de afzonderingsmaatregelen in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie worden afgelast, kunnen aanspraak maken op de vereffening van de subsidie in zoverre de begunstigde kan getuigen dat er kosten werden gemaakt die niet konden worden geannuleerd en die niet in aanmerking komen voor andere hulp en maatregelen die verband houden met de COVID-19-crisis, of ze nu federaal zijn, op grond van de algemene economische maatregelen van het gewest, of van particuliere middelen.

De financiële documenten die worden vereist door het subsidiebesluit en die betrekking hebben op de voorbereidings- en annulatiekosten van het gesubsidieerde evenement of de gesubsidieerde activiteit moeten worden ingediend bij de bevoegde overheid. De andere door het subsidiebesluit vereiste documenten blijven vereist maar worden aangepast aan de omstandigheden (visuele dragers, activiteitenverslagen...).

Art. 2.De door het Gewest gesubsidieerde evenementen die wegens de afzonderingsmaatregelen in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie worden uitgesteld en die zullen in de loop van 2020 plaatsvinden, kunnen aanspraak maken op de vereffening van de subsidie, ongeacht de wijziging van de datum. De indieningsdatum voor de documenten wordt eveneens uitgesteld, overeenstemmend met de termijn tussen de oorspronkelijke datum en de einddatum van het evenement. Alle andere voorwaarden die in het subsidiebesluit zijn bepaald blijven van toepassing.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën en Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2020 Voor de Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën en Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ

^