Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020
gepubliceerd op 25 september 2020

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020031225
pub.
25/09/2020
prom.
16/07/2020
ELI
eli/besluit/2020/07/16/2020031225/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JULI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87 § 1, gewijzigd door de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 40, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest, artikel 27, gewijzigd bij de ordonnanties van 20 mei 1999 en 29 maart 2001;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, artikel 8, tweede lid, gewijzigd door de ordonnantie van 9 juli 2015;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor netheid, artikel 8, § 2;

Gelet op de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, artikel 17, gewijzigd bij de ordonnanties van 29 maart 2001 en 6 november 2003;

Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 8, gewijzigd bij de ordonnantie van 8 december 2005;

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris, de artikelen 23, derde lid en 34, § 1, gewijzigd bij de ordonnantie van 8 december 2016;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 30quinquies, § 1 toegevoegd bij de ordonnantie van 14 december 2006, gewijzigd door de ordonnantie van 20 juli 2011;

Gelet op de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Innoviris, artikel 9;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikel 40, toegevoegd door artikel 3 van de ordonnantie van 1 april 2004;

Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht, artikel 9;

Gelet op de Ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau, artikel 10;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende de oprichting van Brussel Openbaar Ambt;

Gelet op de gelijke kansentest zoals bedoeld in artikel 2, van de ordonnantie van 4 oktober 2018, tot invoering van de gelijkekansentest, uitgevoerd op 14 januari 2019;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad gegeven op 23 april 2019;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van Actiris gegeven op 23 mei 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Financiën en Begroting, gegeven op 28 februari 2019;

Gelet op het sectoraal akkoord 2017-2018 opgenomen in het protocol van onderhandelingen 2017-26 van het comité sector XV gesloten op 20/07/2018;

Overwegende dat het Protocol 2017-26 van het sectoraal akkoord 2017-2018 voorziet namelijk de toekenning van een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 20 EUR aan de personeelsleden die structureel telewerken;

Gelet op het advies nr. 66.318/4 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2019, met toepassing van artikel van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën en Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel.

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° de instellingen vernoemd in artikel 1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest";2° De 5° en 6° worden opgeheven.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1°. de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° woonplaats : de plaats of plaatsen die de telewerker buiten de lokalen van de werkgever uitkiest, mits toestemming van deze laatste;" 2° in de bepaling onder 3° worden de woorden "of op eender welke andere overeengekomen vaste locatie buiten de lokalen van de werkgever" opgeheven;3° in de bepaling onder 6° worden de woorden "of op eender welke andere overeengekomen vaste locatie buiten de lokalen van de werkgever" opgeheven.

Art. 3.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In het vijfde lid worden de woorden "of op eender welke andere overeengekomen vaste locatie buiten de lokalen van de werkgever" opgeheven.

Art. 4.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "Er wordt een maandelijkse forfaitaire vergoeding van twintig euro's aan de structurele telewerkers toegekend."

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 6.De minister bevoegd voor het Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juli 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor huisvesting en stadsvernieuwing, territoriale ontwikkeling, veiligheid en preventie, toerisme, imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën en Begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel, S. GATZ

^