Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020042961 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie. - Duitse vertaling type wet prom. 18/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020042970 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ****. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020015579 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 september 2020, is de heer Cauchie P., vrederechter van het kanton Oudergem, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020015583 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 september 2020, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer Lardinois P.-Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Péruwelz. Bij ministerieel besluit van 15 s De heer Mozin R., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Olne. Dit besluit treed(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015585 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020042975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 is aan de heer Verlooy J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Bij koninklijke besluiten van 10 september 2020, dat uitwerking heeft sedert 6 september 202 type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van de Federale Pensioendienst voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043166 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 september 2020, zijn benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel: - mevr. Nevens P., assistent bij de griffie van het hof van beroep Brussel; Dit - mevr. Mehauden I., assistent bij de griffie van de vredegerechten Brussel; Dit besluit treed (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015563 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het tweede semester van 2020, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020042976 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Brevet van gemotoriseerd materiaal van het laterale type » gerangschikt op het gebied van het lager secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043072 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de wetenschappen van industrieel ingénieur » gerangschikt op het gebied van de ingenieurswetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043074 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor adviseur voor huwelijks- en gezinsproblemen » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 22/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043135 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënten van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor de fotovoltaïsche installaties type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van 29 januari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 27 november 1997 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de doorstromingsprogramma's type ministerieel besluit prom. 25/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 04/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020203892 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de periodes vermeld in artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van 14 mei 2020 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik Bij beschikking van 17 augustus 2020, werd de heer Czaplicki A., emeritus vrederechter van het vierde kanton Luik, door de voorzitter van de vreder Rechtbank van eerste aanleg te Eupen Bij beschikking van 10 september 2020, werd de heer Fre(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020031225 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020031330 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Roba » te Pont type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020031333 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat van "Vonêche" te Beauraing type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020031331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat « Les Fagnes de Malchamps »te La Gleize , Sart (Jalhay) en Spa type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020031332 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek, tot wijziging van de beheersvoorwaarden en tot opheffing van het besluit tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Heinsch" te Aarlen en Attert

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere leden van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043099 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1018 nr. 8 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het college van de franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043125 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043100 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1017 nr. 9 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1016 nr. 10 van het college van de Franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/550 nr. 4 van het college van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043103 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1102 nr. 13 van het college van de Franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het college van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043102 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1101 nr. 12 van het college van de Franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/547 nr. 1 van het college van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043143 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020015615 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0030: Vanbreda Risk & Benefits NV. - Mediahuis NV/Joint Venture. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 21 sep Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de verzekeringsagenten en m(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043057 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba NEWPHARMA c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 230.353/ VI- 21.726. Voor de Hoofdgriffier, C. (...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043058 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba PROPIMO heeft de nietigverklaring gevorderd van de Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 231.353/XIII-9036. Voor de Hoofdgriffier, C. Be(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043067 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Ordre des barreaux francophones et germanophone heeft de schorsing en de nietigverklaring gevord(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043068 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De nv BFS heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 4 juni(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203879 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 augustus 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 september 2020, zijn een beroe Die zaak is ingeschreven onder nummer 7429 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203888 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0436.381.224 WIRELESS BLOCKING TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS intrekking van de ambtsh(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203894 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef CNH Antwerpen (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer : BNG20096 Solliciteren kan tot 09/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 2 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203922 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java Ontwikkelaars (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19262 Solliciteren kan tot 09/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203933 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Begroting (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectie-nummer : ANG20263 Solliciteren kan tot 09/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203935 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de griffie van het hof van beroep Bergen (m/v/x). - Selectienummer : BFG20031 Er zijn 6 laureat(...) Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2020. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203936 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** data specialisten (niveau ****2) voor de **** **** en Vervoer. - **** : ****20048 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2020. De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van de **** ****(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203937 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** data specialisten (niveau ****2) voor de **** **** en Vervoer. - **** : ****20072 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2020. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van de **** ****(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203947 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Trainers People Skills , (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20073 Solliciteren kan tot 09/10/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043138 bron ombudsdienst pensioenen De Ombudsdienst Pensioenen zoekt een polyvent medewerk(ster) (M/V/X) voor de volgende taken: front-office, secretariaat, kennismanagement en communicatie Wie is de Ombudsman Pensioenen? Er is een Nederlandstalige en een Franstalige ombuds(...) De Ombudsman onderzoekt gratis klachten over de wettelijke pensioenen van werknemers, zelfstandigen(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020092409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 202    Indexcijfer september 2020 V(...)

document

type document prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020203914 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2019-2020 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020015509 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik: 1 De assessoren worden benoemd uit de geslaagden uit de bes Elke kandidatuur moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notari(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020015528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur/directrice-generaal (A5) bij Innoviris in de Nederlandstalige taalrol Het instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoeck en innovatie van het Brussels Hoofds(...) - Directeur/directrice-generaal (A5) bij Innoviris Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besl(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020015603 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van referendaris Een ambt van Franstalig referendaris is vanaf 1 oktober 2020 vacant verklaard.

document

type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020015546 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad IRISCARE. - Betrekking van geneesheer bij de dienst Multidisciplinaire evaluatie van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad .(...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020043141 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Grafisch vormgevers bij het Nationaal Crisiscentrum (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20261 Solliciteren kan tot 12/10/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203939 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Normalisatie en Competiviteit (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20179 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2020(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203938 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs dek (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20159 Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2020. Er zijn 4 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203944 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs. - Niveau 1 (niveau A2) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). - Selectienummer: ANB20017 Solliciteren kan tot 09(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203943 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Préventieadviseurs. - Niveau 1 (niveau A2) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). - Selectienummer: AFB20017 Solliciteren kan tot 09/10/2(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203945 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecterus voor de Economische Inspectie , (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20024 Deze selectie werd afgesloten op 20/07(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203951 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ. - Attachés VOB CNH kantoor Libramont (m/v/x). - Selectienummer : BFG20121 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren wor(...) Solliciteren kan tot 9 oktober. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 25/09/2020 numac 2020203955 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs Spoorveiligheid (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19387 Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2020. Er zijn 5 laureaten.
^