Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09 juli 2019
gepubliceerd op 17 juli 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxide te voorkomen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041435
pub.
17/07/2019
prom.
09/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/09/2019041435/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008031639 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen sluiten tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxide te voorkomen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 3.2.11;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008031639 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen sluiten tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxide te voorkomen;

Overwegende Richtlijn 2008/50/EG van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, inzonderheid artikel 24, dat oplegt om bepaalde luchtkwaliteitsniveaus te behalen en oplegt om maatregelen op te stellen die op korte termijn getroffen moeten worden wanneer er een risico is op overschrijding van de grenswaarden en/of alarmdrempels. Die laatste stelt in haar bijlage XI, met het oog op de bescherming van de menselijke gezondheid, grenswaarden voor, onder andere, stikstofdioxide en fijn stof (PM10) vast;

Overwegende dat deze richtlijn in het voormelde Brussels Wetboek van Lucht-, Klimaat en Energiebeheersing van 2 mei 2013 omgezet is, met name in de hoofdstukken 5 en 7 van Titel 2 van Boek 3;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 29 april 2019;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 24 april 2019;

Gelet op de Gelijke kansentest zoals beoogd in artikel 2, § 1 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest, uitgevoerd op 26 februari 2019;

Gelet op het advies nr. 66.279/1 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan het 2de artikel van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxide te voorkomen, wordt een 17° punt toegevoegd, dat als volgt luidt: " 17° "Just-in-time industrieel proces": industrieel proces waarin het productieproces en de levering van de goederen die nodig zijn voor de industriële productie zodanig op elkaar zijn afgestemd dat de goederen worden aangeleverd voor een onmiddellijk gebruik en er nauwelijks tot geen voorraden in het bedrijf worden opgeslagen".

Art. 2.Aan artikel 5 van hetzelfde besluit, derde lid, wordt het volgende punt toegevoegd: "- de voertuigen voor de levering van goederen die nodig zijn in het kader van een just-in-time industrieel proces".

Art. 3.De ministers die respectievelijk bevoegd zijn voor Leefmilieu en Mobiliteit zijn belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 9 juli 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De minister van Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

^