Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2019
gepubliceerd op 23 september 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht om het bijzonder bestemmingsplan "Brug van Kuregem" volledig op te heffen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019014673
pub.
23/09/2019
prom.
12/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht om het bijzonder bestemmingsplan "Brug van Kuregem" volledig op te heffen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), voornamelijk op de artikelen 58 tot 61;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan (GBP), goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten;

Gelet op het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO), goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren sluiten;

Gelet op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV), goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten;

Gelet op het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) zoals goedgekeurd door het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 26 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015031218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015031252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting naar aanleiding van beroepen bij de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie juridisch adviseur bij BRUGEL sluiten;

Gelet op het BBP "Biestebroeck", goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 2017;

Gelet op het BBP "Brug van Kuregem" van de gemeente Anderlecht, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 28 oktober 2004 en gedeeltelijk opgeheven door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2011;

Gezien dit plan afgebakend wordt door de Pierre Marchantstraat, de Bergense Steenweg, de Doverstraat, de Scheutveldstraat, de Orchideeënstraat, de Hoofdrioolstraat, het Albert I-Square, de Bergense Steenweg, de Kommenstraat, de Prévinairestraat en de Grondelstraat;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 28 september 2017 waarbij de gemeente Anderlecht: - de volledige opheffing van het BBP "Brug van Kuregem" voorlopig goedkeurt; - de nota met betrekking tot de volledige opheffing van het BBP "Brug van Kuregem" goedkeurt, die de opheffing van het BBP rechtvaardigt in plaats van de wijziging ervan; - de nota ter bepaling van de waarschijnlijke omvang van de effecten goedkeurt, die rechtvaardigt dat de opheffing van het BBP geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben;

Gelet op het advies van Leefmilieu Brussel van 7 november 2017 betreffende de ontstentenis van aanzienlijke milieueffecten van de volledige opheffing van het plan;

Gelet op het eerste openbaar onderzoek, dat plaatsvond van 9 januari tot 7 februari 2018, dat geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren;

Gelet op het gunstig advies van het overlegcomité van 22 februari 2018;

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van het dossier tot opheffing van het BBP "Brug van Kuregem" van 22 maart 2018;

Gelet op de brief van 19 juni 2018 van het Gewestelijk bestuur belast met territoriale planning waarin het dossier van opheffing onvolledig wordt verklaard wegens: - de ontstentenis van een gemotiveerde beslissing van de gemeenteraad, na advies van de geraadpleegde instanties, betreffende de noodzaak om een milieueffectenrapport (MER) op te stellen volgens art. 44 van het BWRO; - de ontstentenis van een beslissing van de gemeenteraad om het dossier voor te leggen aan het openbaar onderzoek volgens art. 59 van het BWRO;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 september 2018 die bevestigt dat het dossier tot opheffing niet het voorwerp moet uitmaken van een MER;

Aangezien deze beslissing van de gemeenteraad werd genomen na het openbaar onderzoek, dat ze dus niet in staat is de procedurefout recht te zetten, aangezien zij geen terugwerkende kracht heeft en de procedure niet heeft hervat door het dossier opnieuw in te dienen voor een openbaar onderzoek;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 21 februari 2019 waarbij wordt goedgekeurd dat het dossier tot opheffing van het BBP "Brug van Kuregem" niet het voorwerp moet uitmaken van een MER en waarbij het College van burgemeester en schepenen wordt belast met het onderwerpen aan een openbaar onderzoek;

Gelet op het tweede openbaar onderzoek, dat plaatsvond van 11 maart tot 12 april 2019, dat geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren;

Gezien het gunstig advies van de overlegcommissie, unaniem uitgebracht tijdens haar zitting van 25 april 2019;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 23 mei 2019 waarbij de gemeente Anderlecht de beslissing tot opheffing van het BBP "Brug van Kuregem" definitief goedkeurt;

Overwegende dat het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor stedelijke integratie sluiten, dat het demografisch GBP definitief goedkeurt, de "gebieden voor stedelijke industrie" van het BBP impliciet opheft tot "ondernemingsgebied in stedelijke omgeving" (OGSO);

Dat de opheffing van het BBP zal toelaten deze situatie van impliciete opheffing van de terreinen die in de OGSO zijn opgenomen in het GBP te verduidelijken;

Overwegende dat de opheffing van het BBP de functionele evolutie mogelijk zal maken van de rechteroever van het Biestebroeckdok naar een gemengder landschap dankzij de realisatie van de OGSO-zones, beoogd door zowel het GBP, het GPDO als het GemOP;

Overwegende dat het BBP "Brug van Kuregem" gedeeltelijk gedekt wordt door het BBP "Biestebroeck";

Dat de zones van het BBP "Brug van Kuregem" die gemeenschappelijk zijn met het BBP "Biestebroeck" werden opgeheven;

Dat de grafische en letterlijke voorschriften van het BBP "Biestebroeck" dus van toepassing zijn voor deze zones;

Overwegende dat het overblijvende gedeelte van het BBP, buiten de zones opgeheven door de OGSO's van het GBP en door het BBP "Biestebroeck", bouwblokken omvat waarvan de bestemmingen overeenstemmen met die van het GBP;

Overwegende dat het BBP "Brug van Kuregem" vandaag een rem vormt op de uitvoering van de gemeentelijke en gewestelijke plannen en programma's. ;

Dat bepaalde voorschriften van het plan de uitvoering van bepaalde projecten die bijdragen tot de heropleving van de wijk niet toelaten;

Overwegende dat het BBP niet volledig werd gerealiseerd;

Dat bepaalde doelstellingen inzake inplanting niet meer aangepast zijn aan de huidige noden van de goede ruimtelijke ordening, noch aan de huidige stedenbouwkundige en architecturale opties van de gemeente;

Overwegende dat de perimeter van het BBP "Brug van Kuregem" inbegrepen is in de perimeter van het Kanaalplan, dat in zijn ontwikkeling de zone Biestebroeck als prioritair definieert;

Overwegende dat de bestemmingen geregeld zullen worden door het GBP en de geldende stedenbouwkundige voorschriften van de GSV, alsook door het BBP "Biestebroeck";

Dat de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen daaraan moeten voldoen; dat de toekomstige projecten zullen worden gerealiseerd in het kader van de goede ruimtelijke ordening; dat de projecten in het gebied, in voorkomend geval, het voorwerp zullen uitmaken van een milieueffectenanalyse overeenkomstig de geldende reglementeringen;

Overwegende dat een opheffing van het BBP gerechtvaardigd is in plaats van een wijziging Overwegende dat uit het bij het besluit van de gemeenteraad gevoegde dossier blijkt dat de formaliteiten voorgeschreven door de artikels 58 tot 60 van het BWRO, vervuld zijn;

Op voorstel van de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De beslissing van de gemeente Anderlecht om het Bijzonder Bestemmingsplan "Brug van Kuregem", voorheen goedgekeurd door het BBHR van 28 oktober 2004 en gedeeltelijk opgeheven door het BBHR van 6 oktober 2011, volledig op te heffen wordt goedgekeurd.

Art. 2.De minister bevoegd voor ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 september 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^