Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 10 april 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031218
pub.
10/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAART 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20 ;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8 ;

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen ;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, artikel 92 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 1989 houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud;

Gelet op het besluit van 6 oktober 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud;

Gelet op de hoogdringendheid ;

Overwegende dat de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud ten laatste op 1 januari 2015 moet worden vernieuwd in toepassing van artikel 5, § 3 van het koninklijk besluit van 11 mei 1989 houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud ;

Overwegende dat de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud ten laatste op 1 januari 2015 moet worden vernieuwd om zijn adviesopdracht bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over alle vragen betreffende het natuurbehoud doeltreffend te kunnen uitoefenen ;

Op voordracht van de Minister van Leefmilieu ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd als effectieve en plaatsvervangende leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud als « personen met een grote wetenschappelijke kennis op het vlak van natuurbehoud » : Franstalige effectieve leden : 1. de heer Hellin de Wavrin ;2. de heer Christian Paquet ;3. de heer Quentin Ponette ;4. de heer Didier Vangeluwe ; Franstalige plaatsvervangende leden : 1. mevrouw Isabelle Coppée ;2. mevrouw Sandrine Godefroid ;3. de heer Jean-Paul Herremans ;4. de heer Nicolas Vereecken ; Nederlandstalige effectieve leden : 1. de heer Tim Van de Voorde;2. mevrouw Elke Vanempten ;3. mevrouw Sophie Vermeersch ; Nederlandstalige plaatsvervangende leden : 1. mevrouw Ilse Simoens ;2. de heer Philip Stessens ;3. de heer Thierry Backeljau.

Art. 2.Worden benoemd als effectieve en plaatsvervangende leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud als ambtenaren van de administratie die de diensten betrokken bij de toepassing van de wet inzake het natuurbehoud vertegenwoordigen : Franstalige effectieve leden : 1. mevrouw Carine Defosse ;2. de heer Bernard Galand ;3. de heer Philippe Mertens ;4. de heer Guy Rotsaert ;5. de heer Thierry Wauters ; Franstalige plaatsvervangende leden : 1. mevrouw Valérie Decoux ;2. mevrouw Catherine Leclercq ;3. de heer Serge Kempeneers ;4. de heer Willy Van de Velde ;5. mevrouw Christine Jacques ; Nederlandstalige effectieve leden : 1. mevrouw Machteld Gryseels ;2. de heer Ben Van der Wijden ; Nederlandstalige plaatsvervangende leden : 1. de heer Renaud Bocquet ;2. mevrouw Pieternelle Stuer ;3. mevrouw Wien Nijs.

Art. 3.Worden benoemd als effectieve en plaatsvervangende leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud als vertegenwoordigers van verenigingen die zich voor het natuurbehoud inzetten : Franstalige effectieve leden : 1. de heer Harry Mardulyn ;2. de heer Michel Moreels ;3. de heer Mario Ninanne ;4. de heer Jacques Sténuit ;5. mevrouw Thérèse Verteneuil-Baekelmans ; Franstalige plaatsvervangende leden : 1. de heer Patrick Bulteel;2. de heer David Kuborn ;3. de heer Jean Levêque ;4. mevrouw Amandine Tiberghien ; Nederlandstalige effectieve leden : 1. de heer Bart Hanssens ;2. de heer Peter Vanbellinghen ; Nederlandstalige plaatsvervangende leden : 1. de heer Erik Meerschaut ;2. de heer Piet Van Meerbeek.

Art. 4.Wordt benoemd als voorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud : de heer Harry Mardulyn.

Wordt benoemd als ondervoorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud : de heer Bart Hanssens.

Art. 5.Wordt benoemd als secretaris van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud : de heer Ben Van der Wijden.

Wordt benoemd als adjunct-secretaris van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud: de heer Guy Rotsaert.

Art. 6.Het besluit van 6 oktober 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud wordt opgeheven.

Art. 7.De minister die bevoegd is voor het Leefmilieu belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Rudi VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Céline FREMAULT

^