Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal type wet prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2013206003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015009202 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, is mevr. Dogné I., substituut-procureur des Konings bij het parket te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik. Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot recht Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, is de heer Fiasse A., licentiaat in de rechten, advoc(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 24 maart 2015 verleent een wegvergunning met index : 235/80821 aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse verbinding type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de beschikbaarheid op de verblijfplaats voor een bezoek van de controlearts type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat in werking treedt op 1 september 2015, wordt aan de heer Rudolf DE CEUNYNCK eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van attaché. Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015 wordt aan de heer Dirk MOLDEREZ op 31 juli 2015 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur - klasse A3 bij de Fede(...) Het is de heer Dirk MOLDEREZ vergund op 1 augustus 2015 zijn aanspraak op het pensioen te doen geld(...) type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015018077 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015018125 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW 'Farmaka' voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009 betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2013-1014 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de organisatie van stages voor werkzoekenden door mediarte.be type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot toekenning van een aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet of technische stoornis type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldiging van het rijdend personeel van de VVM-exploitanten dat vraagafhankelijk vervoer verricht type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de opleidingsinspanningen 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015200730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de verhoging van het quotum overuren voor de werknemers en werkneemsters tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015201821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035323 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van het beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015201687 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 12 februari 2015 wordt de aan de "SA Amenagement & Survey", met maatschappelijke zetel gelegen te rue du Chenu, 2-4, te 7090 Ronquières, toegekende erkenning voor de uitwerking, de Bij ministerieel besluit van 18 februari 2015 wordt de aan de "SPRL Aupa", met maatsc(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015031226 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten bettreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's ETTERBEEK. - Bij besluit van 12 maart 2015 wordt vernietigd de beslissing van 26 januari 2015 waarbij de gemeenteraad van Etterbeek de gunningwijze vastlegt en het bestek goedkeurt betref ETTERBEEK. - Bij besluit van 24 maart 2015 wordt vernietigd de beslissing van 15 januari 2015 w(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015201741 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 25 februari 2015 in zake Eric Loop tegen Rembert Van Bael en Maria Kutschruiter, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 maart 2 « Schendt artikel 1211 in fine Ger.W. (zoals gewijzigd door artikel 5 van de wet van 13 augustus 20(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Hoge Sportraad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015031218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpdeclarant type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie douanedeclarant type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie demonteur terugwinnning personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatser boven- en ondergrondse leidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie planner personenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zytholoog type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie microbrouwer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035369 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie brouwmeester type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher personenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koffiebrander type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie menger type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koffieproever-expert type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sorteerder terugwinning van metalen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie industrieel schilder - bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035386 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schilder-decorateur type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting aan het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N235 Pastoor Bolsstraat tussen kilometerpunt 0.000 en 0.850 op het grondgebied van de gemeente Beersel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N14 tussen kilometerpunt 0.588 en 2.940 op het grondgebied van de stad Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst aan het Departement Financiën en Begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015018121 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 februari 2015 en 28 februari 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...) type lijst prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015018126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboratoriumtechnici (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG15032) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden w(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vereiste diploma`s op de uiterste inschrijvingsdatum: Eén van d(...)

document

type document prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015009196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen In de loop van het eerste semester van 2015, zal SELOR te Brussel een (...) Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...) type document prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015009197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing van in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen In de loop van het eerste semester (...) Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...) type document prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015009198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Oost-Vlaanderen In de loop van het eerste semester van 2015, zal SELOR te Brussel een vergelijkende sel(...) Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...) type document prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015009199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Charleroi In de loop van het tweede semester van 2015, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie (...) Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...) type document prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015009201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Henegouwen In de loop van het eerste semester van 20(...) Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...) type document prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015201809 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés financieel controleurs (niveau A), voor de Haven van Brussel (ANB15006) Na de selectie wordt een lijst met maximum zes geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarhei(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Een diploma van een basisopleiding van(...) type document prom. -- pub. 10/04/2015 numac 2015201688 bron waalse overheidsdienst "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 maart 2015, dat in werking treedt op 1 april 2015, wordt (...)
^