Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2019
gepubliceerd op 11 maart 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste wijziging van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Weststation"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019011086
pub.
11/03/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste wijziging van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Weststation"


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 en de latere wijzigingen daarvan houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 1, 2, 7 tot 18, 35 tot 50 en 69 tot 75 in het bijzonder artikel 46;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door het besluit van 18 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017030171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Stadsvernieuwingscontracten sluiten betreffende de Stadsvernieuwingscontracten in het bijzonder artikel 30;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Weststation" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Citroën - Vergote" sluiten houdende goedkeuring van het definitieve basisprogramma van "Stadsvernieuwingscontract Nr 3 - Weststation";

Gelet op de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 : otot toekenning van de subsidies aan de verschillende begunstigden voor de verwezenlijking van de acties en operaties o houdende akkoord met de financiering van de verwezenlijking van de operaties uitgevoerd door Brussel Mobiliteit in het kader van de uitvoering van het basisprogramma van het Stadsvernieuwingscontract "Weststation";

Gelet op artikel 46 van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering waarin de procedure voor het wijzigen of aanvullen van het programma wordt vastgesteld en bepaald wordt dat de procedure er niet in voorziet dat de wijziging onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek, noch aan een milieueffectenbeoordeling, behalve indien de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van oordeel is dat deze formaliteiten vereist zijn;

Overwegende dat deze formaliteiten niet noodzakelijk zijn, omdat er geen nieuwe projecten zijn;

Overwegende de opmerkingen die op 23 november 2018 geformuleerd zijn door het GCTO-SVC overeenkomstig de bepalingen van artikel 41 § 5 en 46 van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en artikel 22 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017030171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Stadsvernieuwingscontracten sluiten betreffende de Stadsvernieuwingscontracten en die in bijlage bij dit besluit opgenomen zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 9 november 2017 over het definitieve programma van het Stadsvernieuwingscontract "Weststation";

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 22 november 2017 over het definitieve programma van het Stadsvernieuwingscontract "Weststation";

Overwegende dat het budget van € 21.990.010 dat op 16 november 2017 door de BHR goedgekeurd werd voor het definitieve programma van het Stadsvernieuwingscontract "Weststation" ongewijzigd blijft;

Op voorstel van de Minister-President, die bevoegd is voor Territoriale Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.De eerste wijziging het programma van het "Stadsvernieuwingscontract Weststation" wordt goedgekeurd.

Art. 2.De eerste wijziging van het goedgekeurde programma en de bijlage bij dit besluit kunnen worden geraadpleegd via de link http://wijken.brussels/2/.

Art. 3.De Minister-President, die bevoegd is voor territoriale Ontwikkeling, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^