Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018
gepubliceerd op 17 januari 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen bevatten verbiedt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018015702
pub.
17/01/2019
prom.
20/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/20/2018015702/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen bevatten verbiedt


Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, art. 3, § 3, bekrachtigd bij de wet van 16 juni 1989;

Gelet op de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 1, 3e lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 10/02/2017 numac 2017010522 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die fipronil of neonicotinoïden bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt sluiten dat het gebruik van pesticiden die fipronil of neonicotinoïden bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt;

Gelet op de `gendertest' zoals vereist door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor het Natuurbehoud gegeven op 9 maart 2018;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegeven op 26 februari 2018;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad gegeven op 15 maart 2018;

Gelet op advies 63.654/1 van de Raad van State, gegeven op 4 juli 2018 in toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de opmerkingen die ontvangen zijn van de Europese Commissie met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Overwegende het voorzorgsbeginsel, met name zoals dat door het Hof van justitie van de Europese Unie geformuleerd is;

Op voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het gebruik op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van elke pesticide die werkzame stoffen van de klasse van de neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen, bevat is verboden.

De soortgelijke werkzame stoffen zijn systemische insecticiden die werken als antagonisten van nicotinerge acetylcholine receptoren (nAChRs), in het bijzonder de sulfoximines en de butenolides.

Leefmilieu Brussel houdt de lijst van actieve bestanddelen van de klasse van de neonicotinoïden en soortgelijke werkzame stoffen op zijn internetsite actueel om de pesticidegebruikers aangepast te informeren.

Art. 2.Onverminderd de artikelen 6 tot 11 van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de minister van Leefmilieu en Natuurbehoud tijdelijke afwijkingen voorzien, voor een duur die hij bepaalt, op het verbod bedoeld in artikel 1, 1ste lid van onderhavig besluit, in met redenen omklede omstandigheden, met name wegens redenen van openbare veiligheid, van natuurbehoud of van behoud van het plantenerfgoed, en dit enkel in laatste instantie, wanneer er geen enkel mogelijke alternatieve oplossing bestaat.

De afwijking maakt het voorwerp uit van een evaluatie binnen de 6 maanden van haar toekenning.

Ze kan telkens voor een termijn verlengd worden die door de minister van Leefmilieu en Natuurbehoud vastgelegd wordt, zolang er geen enkele alternatieve oplossing op de markt beschikbaar is.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 10/02/2017 numac 2017010522 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die fipronil of neonicotinoïden bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt sluiten dat het gebruik van pesticiden die fipronil of neonicotinoïden bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt wordt opgeheven.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor Leefmilieu en Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

^