Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 20/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010021 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2019 type wet prom. 09/05/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012 betreffende het geldelijk statuut van het personeel AAJ - SASPE type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018032285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de harmonisering van de loonschalen en de concordantie van de functies van toepassing op de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de openbare sector met een overgangsuitkering type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de opleiding en tewerkstelling van risicogroepen : goedmaking van de door de RSZ niet-geïnde bijdragen in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de verhoging van het bedrag van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 tot invoering van een forfaitaire premie (1) type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de elektronische ecocheques type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot verhoging van het bedrag van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 tot invoering van een forfaitaire premie (1) type koninklijk besluit prom. 11/01/2019 pub. 17/01/2019 numac 2019010069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2019 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel de Oude en de 25e verjaardag van het Europees Monetair Instituut type koninklijk besluit prom. 11/01/2019 pub. 17/01/2019 numac 2019010068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2019 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2003 betreffende de wijze waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gemachtigd is de ontvangsten te innen, uitgaven te doen, in te staan voor het boekhoudkundig beheer hiervan en van de overgedragen reserves van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2019200175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018 wordt de heer Dirk NIJS, attaché klasse A3, met ingang van 1 maart 2019 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2019 pub. 17/01/2019 numac 2018015493 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2019200160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 14 januari 2019 is de NV Martens Demolition Company, Gieterijstraat 13(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen bevatten verbiedt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector betreffende de toegang tot programma's voor de personen met een zintuiglijke handicap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019200118 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden voor het Comité REACH en het Forum Nationaal REACH

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019040100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Overlegcomité opgericht tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-Centra erkend door de Regering

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019040082 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2018206101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning 1. het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (nr. 120), vastgesteld (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2019200159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 januari 2019 is het laboratorium NV SGS Belgium - Environment, Health and Safety, Polderdijkweg 16 - Haven 407 te 2030 Antwerpen, e Groep: 8 Methode : WI_11_Arbeidsveiligheid Gebaseerd op: KB van 16/01/2006 (gepubliceerd in h(...) type erkenning prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2019200158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 januari 2019 is het laboratorium Eurofins Sanitas Testing, Zuideinde 68 te 2991 LK Barendrecht , erkend geworden voor de(...) Groep: 6 Methode: Vw-PMC Gebaseerd op: NEN 5896 Verrichting en principe: Identificatie va(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2019010277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid LIJST DER ERKENDE SPRINGSTOFFEN Randnummer B5-2 Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der Springstoffen is toegelaten. De lijst die gevoegd is bij het minister - in randnummer B5-2, cijfer 8, 11°, toevoegen : CORDTEX 12P 10,9 g/m CORDTEX 20P 18 g/m(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2019010227 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Er werd een betrekking van assistent (m/v/x) bij de dienst aankopen (rang B1 of (...) De intraregionale mobiliteit geldt voor personeelsleden van het ministerie en de in artikel 3 verme(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2019010268 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 1) Een adjunct klantenbeheerder - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Directie Klantenmanagement (ref. 2019/CLI-NL/adjunct): Er i(...) De externe mobiliteit geldt voor de in artikel 23 vermelde instellingen van openbaar nut die ressor(...)

document

type document prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2018015717 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Artikel 1. Wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van het geheel dat wordt gevormd door de gebouwen van la Mémé, la Mairie en de school Chapelle-aux-Champs, het universitaire res De goederen zijn gekend ten kadaster van Sint-Lambrechts-Woluwe, 1ste afdeling, sectie B, 6de blad,(...) type document prom. -- pub. 17/01/2019 numac 2019010141 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Convention entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs . - Ministerraad 27 december 2018. - Notificatie punt 28 BETREFT : MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstr(...) - met de psychiatrische ziekenhuizen en diensten; - met de audiciens; - met de orthopedisten;(...)
^