Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017
gepubliceerd op 10 februari 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die fipronil of neonicotinoïden bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017010522
pub.
10/02/2017
prom.
26/01/2017
ELI
eli/besluit/2017/01/26/2017010522/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die fipronil of neonicotinoïden bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt


Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten `tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer', art. 3, § 3, bekrachtigd bij de wet van 16 juni 1989;

Gelet op de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 1, 3e lid;

Gelet op de `gendertest' zoals vereist door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor het Natuurbehoud gegeven op 16 augustus 2016;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegeven op 14 september 2016;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad gegeven op 15 september 2016;

Gelet op advies 60.428/1 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2016 in toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het voorzorgsbeginsel, met name zoals dat door het Hof van justitie van de Europese Unie geformuleerd is;

Op voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het gebruik op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van elke pesticide die fipronil of werkzame stoffen van de klasse van de neonicotinoïden bevat is verboden.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdt de lijst van actieve bestanddelen van de klasse van de neonicotinoïden op zijn internetsite actueel om de pesticidegebruikers aangepast te informeren.

Art. 2.Onverminderd de artikelen 6 tot 11 van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de minister van Leefmilieu en Natuurbehoud tijdelijke afwijkingen voorzien, voor een duur die hij bepaalt, op het verbod bedoeld in artikel 1, 1ste lid van onderhavig besluit, in met redenen omklede omstandigheden, met name wegens redenen van openbare veiligheid, van natuurbehoud of van behoud van het plantenerfgoed, en dit enkel in laatste instantie, wanneer er geen enkel mogelijke alternatieve oplossing bestaat.

De afwijking maakt het voorwerp uit van een evaluatie binnen de 6 maanden van haar toekenning.

Ze kan telkens voor een termijn verlengd worden die door de minister van Leefmilieu en Natuurbehoud vastgelegd wordt, zolang er geen enkele alternatieve oplossing op de markt beschikbaar is.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Leefmilieu en Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 januari 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

^