Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 17 juli 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 7.821.810,01 euro aan de Stad Brussel in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling'

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017040425
pub.
17/07/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017040425/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 7.821.810,01 euro aan de Stad Brussel in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling'


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 92 tot 95;

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 1, 2, 7 tot 18, 51 tot 53 en 60 tot 68;

Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering gewijzigd door het besluit van 18 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, artikel 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2017 pub. 26/01/2017 numac 2017010295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Stadsbeleid sluiten betreffende het Stadsbeleid, meer bepaald de artikelen 1 tot 13 en 23 tot 32;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 tot vaststelling van de duur van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » op 3,5 jaar en tot vaststelling van het bedrag dat aan de Stad Brussel toegekend zal worden, op 7.821.810,01 euro;

Gelet op de bespreking van het schepencollege van de stad Brussel op 11/05/2017 over haar meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling »;

Gelet op het rapport van het bestuur aan de regering;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, uitgebracht op 28 juni 2017;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting d.d. 7 juli 2017;

Op voorstel van de minister-president bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Een subsidie ten bedrage van 7.821.810,01 euro wordt toegekend aan de Stad Brussel.

Art. 2.De subsidie komt ten last van de basisallocatie 27.006.27.03.4322 van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017.

Art. 3.Bij de ondertekening van de overeenkomst en na de betekening van dit besluit, zal de betaling van 20 % van het volledige subsidiebedrag voor het goedgekeurde programma « 2017-2020 - Stadsbeleid via wijkontwikkeling » uitgevoerd worden - conform artikel 68, § 1 van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en na ontvangst van een verklaring tot schuldvordering.

Art. 4.De subsidie wordt betaald conform artikel 28 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2017 pub. 26/01/2017 numac 2017010295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Stadsbeleid sluiten betreffende het Stadsbeleid.

Art. 5.Het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » van de Stad Brussel wordt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd behalve - in toepassing van artikel 64, eerste lid, van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering - operatie "3.1. Mobiel bijstandsteam Samu social Brussel".

Het goedgekeurde programma kan geraadpleegd worden via de link http://quartiers.brussels/doc/sb-2017-2020 Deze goedkeuring kan gepaard gaan met aanbevelingen, opschortende en/of dwingende voorwaarden, bepaald door de regering en in detail beschreven in de betekening aan de Stad Brussel.

Deze aanbevelingen en voorwaarden maken integraal deel uit van dit besluit.

Art. 6.Deze subsidie dient gebruikt te worden voor het door de regering goedgekeurde meerjarenprogramma 2017-2020 voor het Stadsbeleid.

Art. 7.De minister-president, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^