Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 2016
gepubliceerd op 04 januari 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunnings-aanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxivoertuig

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031891
pub.
04/01/2017
prom.
23/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunnings-aanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxivoertuig


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, het artikel 28;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook, van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen sluiten houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook, van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen, het artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012205153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende elektrische taxi's sluiten betreffende elektrische taxi's;

Overwegende dat het arrest n° 235.892 van 28 september 2016 van de Raad van State het besluit geannuleerd heeft van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot toekenning van de vergunningen voor het uitbaten van een taxidienst met elektrische voertuigen of voor de uitbreiding tot een zeker aantal elektrische voertuigen van de eerder toegekende vergunningen voor het uitbaten van een taxidienst;

Overwegende dat meerdere leden van de jury aangesteld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2013, niet meer mogen zetelen, moet er een nieuwe jury worden samengesteld, belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunningsaanvragen voor het uitbaten van een taxidienst;

Overwegende dat men er zich dient van te vergewissen dat er bij de leden van de jury geen belangenconflict bestaat.

Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen in de hoedanigheid van juryleden belast met de voorbereiding van het onderzoek en, in voorkomend geval, de vergelijking van de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxi's en met het uitbrengen van een advies dienaangaande, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012205153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende elektrische taxi's sluiten betreffende de elektrische taxi's en artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook, van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen sluiten houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen: - in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Directie Taxi's van het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel : mevrouw Julie LOMBAERTS (effectief lid), mevrouw Sabrina CUYPERS (effectief lid), mevrouw Caroline DOCQUIERT (plaatsvervangend lid) en mevrouw Frédérique PONCELET (plaatsvervangend lid); - in de hoedanigheid van effectief lid zetelend in het Gewestelijk Adviescomité voor de taxi's en huurvoertuigen met chauffeur: de heer Jean-Louis GLUME (effectief lid), mevrouw Noémi HALEN (plaatsvervangend lid), de heer Marc DELIRE (effectief lid) en de heer Pierre STEENBERGHEN (plaatsvervangend lid). - in de hoedanigheid van effectief lid zetelend in het Gewestelijk Adviescomité voor de taxi's en huurvoertuigen met chauffeur, als vertegenwoordigers van de gebruikers van het vervoer: de heer Jean-Marie AMAND (effectief lid) en mevrouw Francine WERTH (plaatsvervangend lid).

Art. 2.Het voorzitterschap van de jury wordt waargenomen door mevrouw Julie LOMBAERTS en, in haar afwezigheid, mevrouw Sabrina CUYPERS.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid.

Rudi VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Pascal SMET

^