Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 2016
gepubliceerd op 13 juni 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de werking en de organisatie van het Verzoeningscomité bedoeld in artikel 75 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031410
pub.
13/06/2016
prom.
26/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/26/2016031410/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 MEI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de werking en de organisatie van het Verzoeningscomité bedoeld in artikel 75 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, artikelen 76, § 2, 77, § 2 en 79, § 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, ontvangen op 4 februari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, verstrekt op 18 februari 2016;

Gelet op de niet-toepassing van de gender-test door vrijstelling : het huidig besluit heeft geen enkele rechtstreeks effect op de situatie van respectievelijk mannen en vrouwen;

Gelet op het advies 59.043/4 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2016, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1 - Algemeen

Artikel 1.Definities Voor de toepassing van dit besluit verstaan we onder : 1° Ordonnantie : ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg;2° Osiris-database : de database omschreven in artikel 8 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg;3° Commissie : Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen, bedoeld in artikel 3 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg;4° Voorzitter : de voorzitter van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen;5° Permanent Secretariaat : het Permanente Secretariaat van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen bedoeld in artikel 7 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg; HOOFDSTUK 2. - Organisatie van het Verzoeningscomité

Art. 2.Het Permanente Secretariaat moet de voorzitter in kennis stellen van elke in Osiris ingediende verzoeningsaanvraag, binnen de 24 uur na ontvangst van de aanvraag. Binnen de 5 werkdagen die voorafgaan aan de vergadering van het comité, stelt de voorzitter drie bijzitters aan, in overeenstemming met artikel 76 van de ordonnantie.

In geval van afwezigheid van de voorzitter, kan elk stemgerechtigd lid dat het Gewest vertegenwoordigt benoemd door de Minister bevoegd voor Openbare Werken deze vervangen. HOOFDSTUK 3. - Werking van het Verzoeningscomité

Art. 3.De verzoeningsaanvraag wordt ingediend via het formulier beschikbaar op de website van de Osiris-database.

De verzoeker verduidelijkt in zijn aanvraag het voorwerp van de aanhangigmaking bij het verzoeningscomité : ofwel de erkenning van het einde van zijn in gebreke blijven, ofwel het verkrijgen van zijn vergunningsaanvraag voor de uitvoering van de bouwplaats, ofwel het verkrijgen van zijn rectificatiebericht ten gevolge van een weigering door de wegbeheerder.

Art. 4.Als het verzoeningscomité vraagt dat bijkomende informatie of documenten hem worden overgemaakt, brengt het alle partijen daarvan op de hoogte.

Art. 5.De vergaderingen van het verzoeningscomité vinden achter gesloten deuren plaats.

Art. 6.1° Als het proces-verbaal van overeenkomst leidt tot de erkenning van het einde van het in gebreke blijven van de gecoördineerde verzoeker bedoeld in artikelen 28, § 2 en 46, § 2 van de ordonnantie, bezorgt het verzoeningscomité een kopie daarvan aan alle gecoördineerde verzoekers binnen de 20 werkdagen die volgen op de verzoening; 2° Als de vergunningsaanvraag voor de uitvoering van de bouwplaats of het rectificatiebericht tot een proces-verbaal van overeenkomst leidt, deelt het verzoeningscomité binnen de 20 werkdagen volgend op de verzoening zowel aan de verzoeker als aan de bevoegde wegbeheerder het proces-verbaal van overeenkomst mee; Het proces-verbaal van overeenkomst dat wordt opgesteld volgend op een vergunningsaanvraag tot uitvoering van een bouwplaats of op een rectificatiebericht, neemt dezelfde vorm aan als een vergunningsbeslissing tot uitvoering van een bouwplaats afgeleverd door de wegbeheerder.

Art. 7.Het Permanente Secretariaat stelt, binnen de 15 werkdagen volgend op de zitting bedoeld in artikel 78 van de ordonnantie, de notulen van de vergadering op en bezorgt die aan de leden van de Commissie.

Art. 8.Uitsluitend de krachtens artikel 6, § 1 van de ordonnantie stemgerechtigde leden van het Verzoeningscomité krijgen zitpenningen ten belope van het bedrag vastgesteld voor de leden van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen bij artikel 31, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013031625 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg sluiten betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit, waaronder het bepalen van het model van de aanvraag alsook de vorm van het proces-verbaal van overeenkomst en van het advies.

Brussel, 26 mei 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

^