Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 08 juli 2016

Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 2016 werd Tom Van Gyseghem bevorderd tot de graad van Luitenant in het Nederlandstalige kader bij de Dienst voor Brandweer en Dring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2016 werd de stage in de hoeda(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031457
pub.
08/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. XII/10 'Stockel' van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de instelling van openbaar nut "Rode Kruis van België" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016031410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de werking en de organisatie van het Verzoeningscomité bedoeld in artikel 75 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg sluiten werd Tom Van Gyseghem bevorderd tot de graad van Luitenant in het Nederlandstalige kader bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, vanaf 1 februari 2016.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016031440 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016031442 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016031516 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvulling van de in artikel 2 § 1, 3° van het Wetboek van Inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na de inwerkingtreding van het Wetboek van Inspectie werden aangenomen of in werking zijn getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten werd de stage in de hoedanigheid van Karl Moreas verlengd voor een duur van één jaar, vanaf 1 september 2015.

^