Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016009254 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016055417 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** op 3 Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 13/06/2016 numac 2015206087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 13/06/2016 numac 2016000347 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 338bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 31 mei 2016 wordt de heer BASSLEER Erik aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone VILVOORDE - MACHELEN voor een termijn van vijf jaar en bevorderd i type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016003185 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016009217 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren bij de strafuitvoeringsrechtbanken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016009271 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. -Protestants-evangelische eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de "Vrije Evangelische Gemeente De Burg" te Gent Bij koninklijk besluit van 26 mei 20 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevorderingen door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt mevrouw Caroline INGLESE, technisch deskundige, door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bevorderd in de titel van attaché, met ingang Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt mevrouw Laurence DE GREEF, administratief assist(...) type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016200730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016200755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de modernisering van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016200826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht - jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die hulpfuncties in de slagerij uitoefenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016200994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203114 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2016 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt : - de heer Coch, J.; - de heer Jacobs, R.; - de heer Lambrechts, G.; - de licentiaten in de rechten, advocaten, plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het tweede(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A-330-48bis Bij ministerieel besluit van 25 mei 2016 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan RWE Supply & Trading GmbH, overeenkomstig de bepalingen van het koninklij type ministerieel besluit prom. 06/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Wetenschappelijk Comité REACH type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016202690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van een Vaste Commissie Tarieven en Prestaties in de schoot van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203019 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 mei 2016, wordt de bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012 aan de NV Revada verleende erkenning als ophaler van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3 op haar verzoek ingetrokken. Bij hetz Bij ministerieel besluit van 3 mei 2016 wordt de "SA Gefco Benelux" vanaf 3 mei 2016 (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016031410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de werking en de organisatie van het Verzoeningscomité bedoeld in artikel 75 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie energiedeskundige type A type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035718 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zwembad- en openwaterredder type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035730 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie voetverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie masseur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie nagelstylist type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035771 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie contactcenteroperator type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie helpdeskoperator type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonmaker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakkingsoperator type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fitnessbegeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203016 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016 wordt Mevr. Anne Boucquiau op 2 mei 2016 benoemd tot kabinetschef van de Vice-Minister-President en Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed. type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203018 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2016 dat in werking treedt op 1 juni 2016, wordt de heer Stéphane Dupont, attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerste attaché in de kaderbetrekking CO1A5005 bij (...) Bij besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2016 dat in werking treedt op 1 juni 2016, wordt (...) type besluit van de waalse regering prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016203061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van een koolstofbalans in de ondernemingen die aan de sectorovereenkomsten deelnemen type besluit van de waalse regering prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016203062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van bijlage IX van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0475.666.521 KULAK S.A. Ond. Nr. 0479.283.928 C. DANS L'AIR. type lijst prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0437.813.062 BOUW EN VERBOUWEN GEERTS PAUL intrekking van de ambtshalve doorhaling i(...) type lijst prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken taaltesten (niveau A) voor SELOR (AFG16117) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden word(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

document

type document prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de directie transformatie en distributie bij het directoraat-generaal controlebeleid voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG16704) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoor(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum, moet je gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie(...) type document prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundige directiesecretariaat (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG16127) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangeleg(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016009262 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016, bladzijde 33447, akte nr. 2016/09233, regel 5, lezen: « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brusse type vacante bettreking prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016021051 bron grondwettelijk hof Vacature. - Referendaris Een plaats van Franstalige referendaris is vacant. type vacante bettreking prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016203117 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter, in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Gent : 1; Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2015. Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2015 en van 2 (...)

document

type document prom. -- pub. 13/06/2016 numac 2016031400 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest . - Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 maart 2016 wordt aan de heer Gaëtan FOSTIER, ambtenaar van niveau C (graad van adjunct), vrijwillig ontslag uit zijn ambt verleend. Het is de hee(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 maart 2016 wordt aan de heer Cédric WAUCQUEZ, amb(...)
^