Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die elektromagnetische golven uitzenden

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031363
pub.
30/04/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/03/2014031363/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die elektromagnetische golven uitzenden


Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8;

Gelet op de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu en meer bepaald de artikelen 11bis, 16 en 17;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, artikelen 4, 6, 9, 10 en 13;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen, artikelen 3, 5 en 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, IC en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.273.449,60 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2009 ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest, -aangifte en -vergunning;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt sluiten tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden sluiten betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten door het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 december 2013;

Gelet op het advies van het Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 december 2013;

Gelet op het advies nr. 55.364/1 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister bevoegd voor Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I.- - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, IC en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, IC en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen wordt ", ID" ingevoegd na de woorden "klasse IB, II, IC".

Art. 2.In artikel 1 van het voornoemde besluit worden de woorden "klassen IB, II en III" vervangen door de woorden "klassen IB, IC, ID, II en III".

Art. 3.De rubrieken 162 en 162A van de bijlage van het voornoemde besluit worden vervangen door de volgende rubrieken :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.273.449,60 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2009 ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest, -aangifte en -vergunning

Art. 4.Artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.273.449,60 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2009 ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest, -aangifte en -vergunning wordt opnieuw genummerd en wordt artikel 5/1.

Art. 5.Na artikel 5 van het voornoemde besluit worden twee artikelen ingevoegd, die als volgt luiden "

Artikel 5/2.Een aanvraag voor een milieuvergunning voor inrichtingen van klasse ID wordt in drie exemplaren ingediend via het formulier dat als bijlage VI bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 5/3.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan de technische bijlagen van dit besluit aanvullen."

Art. 6.De bijlagen van het voornoemde besluit worden aangevuld met een bijlage VI zoals bij dit besluit gevoegd. HOOFDSTUK III. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt sluiten tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt

Art. 7.De definities van "dominant signaal" en "verschil in decibel tussen twee elektrische veld" van het 1e artikel van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt sluiten tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt, worden geschrapt.

Art. 8.Artikel 2 van het voornoemde besluit wordt hernummerd tot artikel 2/1.

Na artikel 2/1 van het voornoemde besluit wordt een artikel 2/2 ingevoegd, dat als volgt luidt : "

Artikel 2/2.Als de signaalfrequentie lager is dan 300 MHz, worden zowel het magnetische als het elektrische deel van het veld gemeten."

Art. 9.Na artikel 2/2 van het voornoemde besluit wordt een artikel 2/3 ingevoegd, dat als volgt luidt : "

Artikel 2/3.De signalen van de UMTS- en LTE-technologie worden gemeten door integratie van het gehele signaal."

Art. 10.Artikel 3 van het voornoemde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° In het tweede lid worden de woorden "3 V/m" vervangen door "de geldende norm". 2° In het derde lid wordt na het woord : "richtingen." de volgende zin ingevoegd : "Als een operator verschillende technologieën gebruikt, bijvoorbeeld GSM, GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA enz., wordt elke technologie minstens twee minuten gemeten." 3° Het lid "Het maximumniveau van elk beschouwd signaal is gelijk aan de grootste waarde van de gemiddelde absolute waarden van elke beschouwd signaal." wordt vervangen door "Het maximumniveau van elk beschouwd signaal is gelijk aan de kwadratische som van de vectoriële som van elk signaal."

Art. 11.§ 1. In de titel van hoofdstuk III van het voornoemde besluit wordt het woord "dominant" geschrapt. § 2. Paragraaf 2 van artikel 4 van het voornoemde besluit wordt geschrapt.

Art. 12.De titel van hoofdstuk IV van het voornoemde besluit wordt vervangen door de volgende titel : "Samengestelde velden".

Art. 13.Artikel 5 van het voornoemde besluit wordt vervangen door het volgende artikel : "

Art. 5.Voor de technologieën GSM900, DCS 1800, UMTS en LTE worden de waarden van de maximale dichtheden, die gedefinieerd zijn in artikel 3 van de ordonnantie, berekend op 800, 900, 1800, 2100, 2600 en 3500 MHz volgens de frequentieband waarvan de technologie gebruikmaakt."

Art. 14.§ 1. Een hoofdstuk VII getiteld "Meetverslag" wordt ingevoegd na hoofdstuk VI van het voornoemde besluit. § 2. In dit hoofdstuk wordt een artikel 8 ingevoegd, dat als volgt luidt : "

Artikel 8.Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 17 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, kan de Minister bevoegd voor Leefmilieu de vermeldingen in het meetverslag aanvullen of preciseren". HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden sluiten betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden

Art. 15.§ 1. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden sluiten betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, worden de punten 5°, 6° en 13° geschrapt. § 2. In hetzelfde artikel worden de volgende punten ingevoegd : "20° site : geheel van de antennes die eigendom zijn van eenzelfde operator en die opgenomen moeten worden in eenzelfde aangifte of eenzelfde milieuvergunning; 21° HMA : de hoogte van het midden van de antenne ten opzichte van de grond;22° macroantenne : ingedeelde outdoor-antenne met een HMA van meer dan 6 meter; 23° microantenne : ingedeelde outdoor-antenne met een HMA van minder dan 6 meter;" 24° sector : geheel van de antennes van een site waarvan het azimut zich situeert in een bundel van +/- 15 graden."

Art. 16.§ 1. Punt 2° van artikel 4, § 2, van het voornoemde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De volgende woorden worden geschrapt : "- de openingshoek op 3 dB in het horizontale vlak; - de openingshoek op 3 dB in het verticale vlak of de envelop van de openingshoeken op 3 dB in het verticale vlak gevormd door de verschillende mogelijke tilts; - het maximale vermogen ter hoogte van de ingang van de antenne (W of dBm); - het EIRP (W of dBm);" 2° De woorden "de hoogte van het midden van de antenne ten opzichte van de grond" worden vervangen door de woorden "de HMA". § 2. Punt 3° van artikel 4, § 2, van het voornoemde besluit wordt vervangen door het volgende punt : "3° één of meerdere plannen of 3D-modellen of gegevens die noodzakelijk zijn voor de realisatie van die 3D-modellen met behulp van de simulatietool die bedoeld wordt in het ministeriële besluit van 30 juni 2010 betreffende de validering van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne die elektromagnetische golven uitzendt, die in voorkomend geval aantonen dat de ingedeelde antennes die door de operator geëxploiteerd worden of waarvoor de operator een vergunning heeft verkregen, in geen enkele voor het publiek toegankelijke zone 25%, 33% of 50% van de geldende norm in de onderzoekszone overschrijden. Deze plannen of 3D-modellen kunnen afkomstig zijn van een geografische gegevensbank zoals Urbis.

Het elektrisch veld wordt berekend per operator en niet voor alle operatoren samen." § 3. Punt 4° van artikel 4, § 2, van het voornoemde besluit wordt vervangen door het volgende punt : "4° Eén of meerdere plannen of 3D-modellen of gegevens die noodzakelijk zijn voor de realisatie van die 3D-modellen met behulp van de simulatietool die bedoeld wordt in het ministeriële besluit van 30 juni 2010 betreffende de validering van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne die elektromagnetische golven uitzendt die aantonen dat alle geëxploiteerde of voor exploitatie vergunde ingedeelde antennes in de onderzoekszone van de beschouwde antenne voldoen aan de geldende norm voor de betreffende onderzoekszone. Daarbij moet rekening gehouden worden met de antennes die opgenomen zijn in het kadaster waarin de ordonnantie voorziet en die onderworpen zijn aan rubriek 162 B. Dit elektrisch veld wordt berekend voor alle operatoren samen. Het Instituut stelt de nodige gegevens ter beschikking van de aanvragers van een milieuvergunning." § 4. Na artikel 4 wordt een paragraaf 4 ingevoegd die als volgt luidt : " § 4. De aanvragers van een milieuvergunning met betrekking tot de rubrieken 162 A of 162 B, dienen hun aanvraag in conform de volgende bepalingen : 1° Voor de zendantennes dienen de aanvragers het daartoe bestemde formulier in en vullen ze enkel het kader met betrekking tot de plaats van de inrichting en de identificatie van de aanvrager in, alsook het kader betreffende Natura 2000. 2° Voor de technische installaties die nodig zijn voor de uitbating van de antennes, dienen de aanvragers het daartoe bestemde formulier in."

Art. 17.Artikel 5, § 1, van het voornoemde besluit wordt vervangen door de volgende beschikking : " § 1. Onverminderd artikel 7 mag het elektrisch veld dat wordt uitgestraald door de ingedeelde antennes van eenzelfde operator, nooit meer bedragen dan 33 % van de geldende norm in de voor het publiek toegankelijke zones Dit elektrisch veld wordt berekend per operator en niet voor alle operatoren samen."

Art. 18.In § 5 van artikel 5 van het voornoemde besluit worden de woorden ", en ten laatste binnen de 20 dagen na de ontvangst van de aanvraag," ingevoegd tussen de woorden "redelijke termijn" en de woorden "via elektronische weg".

Art. 19.§ 1. Aan artikel 5 wordt een § 6 toegevoegd, die als volgt luidt : " § 6. Indien in de plannen of modellen zoals bepaald in artikel 4, § 2, 4°, en ingediend krachtens artikel 5, § 1, niet wordt aangetoond dat de geldende norm in de onderzoekszone wordt gerespecteerd, kan bij het Instituut een aanvraag voor een milieuvergunning worden ingediend, die plannen of modellen bevat zoals bepaald in artikel 4, § 2, 3°, en waarin wordt aangetoond dat 25% van de geldende norm in de onderzoekszone wordt gerespecteerd. De plannen of modellen zoals bepaald in artikel 4, § 2, 4°, waarin niet wordt aangetoond dat de geldende norm in de onderzoekszone wordt gerespecteerd, worden bij de voormelde milieuvergunningsaanvraag gevoegd.

Binnen de 10 dagen na de ontvangst van de in het vorige lid bedoelde vergunningsaanvraag, stelt het Instituut de houders van de milieuvergunningen die in deze onderzoekszone werden toegekend, in kennis van het feit dat ze binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf deze kennisgeving, een nieuwe milieuvergunningsaanvraag moeten indienen, waarin wordt verzekerd dat de geldende norm in de onderzoekszone wordt gerespecteerd.

De betrokken milieuvergunninghouders en de betrokken aanvrager kunnen overleggen om het elektrische veld dat door de betrokken antennes wordt uitgezonden, te verminderen, zodat de antennes de geldende norm respecteren.

Bij gebrek aan een dergelijk akkoord over de vermindering van het elektrische veld, moeten de milieuvergunningsaanvragen vergezeld zijn van plannen of modellen zoals bepaald in artikel 4, § 2, 3°, van dit besluit, waarin wordt aangetoond dat 25% van de geldende norm wordt gerespecteerd in de onderzoekszone.

Indien de vergunningsaanvragen niet binnen de dertig dagen vanaf deze kennisgeving worden ingediend, vervallen de milieuvergunningen die op basis van artikel 5, § 1, werden afgeleverd, van rechtswege op de dag na afloop van de termijn waarbinnen de aanvraag moest worden ingediend.

Onverminderd artikel 5, § 1, van dit besluit, worden de milieuvergunningen die ten gevolge van de toepassing van deze paragraaf zijn afgeleverd, slechts toegestaan indien het elektrische veld van de ingedeelde antennes 25% van de geldende norm respecteert in de voor het publiek toegankelijke zones." § 2. Aan artikel 5, wordt een § 7 toegevoegd, die als volgt luidt : " § 7. - Het Instituut kan op elk moment aanvullende technische informatie (inclusief technische gegevens en/of simulaties) verlangen van de houders van milieuvergunningen en dat meer bepaald in het geval dat het effectieve totaalvermogen van de antennes van eenzelfde sector meer dan 195 W bedraagt.

Indien het Instituut een overschrijding van de geldende norm vaststelt, zal het de betrokken milieuvergunningen wijzigen op grond van artikel 64 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, teneinde ervoor te zorgen dat de geldende norm gehaald wordt."

Art. 20.Artikel 6 van het voornoemde besluit alsmede de daaraan voorafgaande woorden "Advies van de gemeenten" worden vervangen door het volgende artikel : "

Artikel 6.Afwijking § 1. In afwijking van artikel 5, § 1, mag het door de antennes van eenzelfde operator uitgestraalde elektrisch veld oplopen tot 50% van de geldende norm in de onderzoekszone indien de afwijkingsaanvraag aan alle volgende voorwaarden voldoet : 1° De afwijkingsaanvraag moet betrekking hebben op een of meerdere macroantennes.2° De site die het voorwerp uitmaakt van de milieuvergunningsaanvraag, is de enige site met een of meerdere macroantennes waarvoor een milieuvergunning en, indien vereist, een stedenbouwkundige vergunning is afgegeven in de onderzoekszone. § 2. Als het Instituut de houder van de milieuvergunning afgegeven op grond van paragraaf 1 van dit artikel ervan in kennis stelt dat er een milieuvergunning en, indien vereist, een stedenbouwkundige vergunning is afgegeven voor een andere site met een of meerdere macroantennes in de onderzoekszone van de site waarop de vergunning betrekking heeft, wordt de vergunningshouder geacht binnen de 30 dagen te rekenen vanaf deze kennisgeving, een nieuwe milieuvergunningsaanvraag in te dienen op grond van artikel 5, § 1, van dit besluit.

Indien de milieuvergunningsaanvraag niet binnen de dertig dagen na deze kennisgeving wordt ingediend, vervalt de milieuvergunning die op basis van de eerste paragraaf van dit artikel werd afgeleverd, van rechtswege op de dag na afloop van de termijn waarbinnen de aanvraag moest worden ingediend. § 3. De milieuvergunningen die zijn afgegeven op grond van § 1 van dit artikel vervallen van rechtswege 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit."

Art. 21.Artikel 7 van het voornoemde besluit wordt vervangen door de volgende beschikking : "De milieuvergunning voor een ingedeelde antenne kan in een termijn van maximum 2 jaar vanaf zijn aflevering voorzien om overeenstemming te bereiken met de norm bedoeld in artikel 5, § 1. Deze bepaling is niet van toepassing op milieuvergunningsaanvragen die worden ingediend volgens de procedure voor klasse ID als bedoeld in de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen."

Art. 22.In artikel 8 van het voornoemde besluit wordt een 3e paragraaf ingevoegd die als volgt luidt : " § 3. Het Instituut pleegt overleg met de operatoren teneinde een mechanisme voor de indiening van de milieuvergunningsaanvragen in te voeren dat ervoor zorgt dat er per week een schappelijk aantal milieuvergunningsaanvragen wordt ingediend bij het Instituut."

Art. 23.In de bijlage van het voornoemde besluit worden de volgende woorden geschrapt : "Wanneer het punt waar het elektrisch veld berekend wordt, zich op een terras of een balkon bevindt, wordt een verzwakking van 3 dB aanvaard." HOOFDSTUK V. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten door het Brussels Instituut voor Milieubeheer

Art. 24.Het opschrift van het voornoemde besluit wordt vervangen door het volgende opschrift : "Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten, aangiften, inschrijvingen en erkenningen die vallen onder de bevoegdheid van het Brussels Instituut voor Milieubeheer".

Art. 25.Artikel 2 van het voornoemde besluit wordt vervangen door de volgende woorden : "Dit besluit is van toepassing op de communicatie in het kader van de procedures die worden geregeld door de ordonnantie in het kader van de door het Instituut verleende milieuvergunningen en -attesten, aangiften, inschrijvingen en erkenningen." HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 26.Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2014.

Art. 27.De minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2014.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^