Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 april 2011
gepubliceerd op 04 mei 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Rire et Grandir - Groeien en Lachen » voor het jaar 2011

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031225
pub.
04/05/2011
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Rire et Grandir - Groeien en Lachen » voor het jaar 2011


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, inzonderheid op artikelen 11 en 12;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting,de boekhouding en de controle, inzonderheid artikelen 2, 8°, 92, 93, 94 en 95;

Gelet op de ordonnantie van 24 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op artikel 5n) ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak sluiten betreffende de administratieve et begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, inzonderheid op artikel 10, 4°;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen;

Gelet op de overeenkomst van 4 mei 2004 betreffende de oprichting en het beheer van de buurtcrèche van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op de artikel 5 en 9;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 8 februari 2011;

Overwegende dat de opvang van jonge kinderen van het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk werd gemaakt door de oprichting van een buurtcrèche;

Overwegende dat het belangrijk is dat deze opvang kan worden voortgezet en worden gehandhaafd in dezelfde omstandigheden wat betreft de kwaliteit en capaciteit;

Overwegende dat de crèche bovendien op vol vermogen qua kinderen en personeelsbezetting werkt en deze situatie zal aanhouden in de toekomst gelet op het enorme aantal nieuwe aanvragen om opvang, Besluit :

Artikel 1.Een toelage van 418.000,00 EUR wordt toegekend aan de VZW « Rire et grandir - Groeien en Lachen ».

Adres : Jachtlaan 152, 1040 Brussel.

Art. 2.Deze toelage wordt geboekt op basisallocatie 04.002.07.11.11.40 van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011 overeenkomstig de ordonnantie van 24 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011.

Art. 3.Deze toelage is bedoeld om de begunstigde in staat te stellen de onkosten, als toelaatbare kosten, te dekken betreffende : - de werking van de buurtcrèche bestemd voor de opvang van in het bijzonder de kinderen van de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nl. de loonkosten en de algemene werkingskosten; - de huur van een onroerend goed in de omgeving van de zetel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - de vaste kosten van het gebouw.

Art. 4.De toelage wordt uitbetaald als volgt : - een schijf van 397.100,00 EUR, wordt betaald na de ondertekening van dit besluit; - een tweede schijf, zijnde het saldo van 20.900,00 EUR, wordt betaald na goedkeuring van het eindverslag van de activiteiten door het Begeleidingscomité van de crèche. Dit verslag wordt vergezeld van een eindafrekening van de inkomsten en uitgaven, gestaafd met bewijsstukken, gerangschikt per post en opgenomen in een lijst met het overeenstemmende bedrag. De stukken moeten worden afgeleverd voor 30 maart 2012; - indien uit het eindverslag een positief saldo blijkt, wordt dit saldo terugbetaald.

De schijven worden gestort op rekeningnummer : 001-4263833-80.

Art. 5.Er wordt een begeleidingscomité opgericht. Het is samengesteld uit drie personen van het Ministerie aangesteld door de secretaris-generaal.

Dit comité vergadert op het einde van elk trimester om de verslagen van de activiteiten goed te keuren en bij het neerleggen van de eindafrekening om in voorkomend geval te bepalen wat er gebeurt met het positief saldo.

Art. 6.De storting van de toelage geeft de begunstigde geen onvoorwaardelijk recht op de toekenning van de toelage, aangezien elke storting wordt beschouwd als voorschot.

Het niet-verantwoorde deel van de toelage zal worden afgetrokken van het te storten saldobedrag. Als het niet-verantwoorde deel het saldobedrag overschrijdt, wordt het terugbetaald aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten belope van het onrechtmatig ontvangen bedrag, volgens de gebruikelijke modaliteiten.

Art. 7.Enkel de begunstigde van deze toelage is verantwoordelijk voor de aanwerving en het beheer van zijn personeel. Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel berokkend aan derden door de uitvoering van de onderneming beschreven in artikel 3.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 3 maart 2011.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 april 2011.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

^