Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2010
gepubliceerd op 21 januari 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Georges Henri » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031021
pub.
21/01/2011
prom.
12/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/12/2011031021/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Georges Henri » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de artikelen 1 en 258 tot 274 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het voorkooprecht sluiten houdende het voorkooprecht;

Overwegende dat het krachtens artikel 262 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening mogelijk is een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden, instellingen van openbaar nut en vennootschappen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de aan het voorkooprecht onderhevige perimeter uit eigen beweging of op verzoek van een van de in artikel 262 van het BWRO bedoelde voorkooprechthebbende overheden bepaald kan worden;

Overwegende de beraadslaging van de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe van 19 oktober 2009;

Overwegende dat krachtens artikel 259, 6° van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening het voorkooprecht uitgeoefend wordt in het algemeen belang met het oog op het bevorderen van de herwaardering van de linten voor handelskernen, zoals gedefinieerd door en in toepassing van artikel 22 van de voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan vastgesteld op 3 mei 2001 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gezien de gemeente een neergang heeft vastgesteld van de handelskern die gevormd wordt door de Georges Henrilaan en haar zijstraten;

Overwegende dat de overheid acties zou kunnen ondernemen die erop gericht zijn de handelskern Georges Henri nieuw leven in te blazen door het handelsaanbod algemeen op te krikken;

Dat door deze laan en haar zijstraten binnen een perimeter van voorkoop te plaatsen het mogelijk zou worden gebouwen in bezit te nemen om ze tot handelszaak te verbouwen en de bestaande handelszaken uit te breiden, te renoveren en/of beter tot hun recht te laten komen;

Overwegende dat de de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe als voorkoop-rechthebbende overheid het best in staat is om deze operaties uit te voeren;

Overwegende dat in bijkomende orde de Brusselse Gewestelijke Huivestingsmaatschappij, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gezien hun middelen, dezelfde operaties zouden kunnen voeren als de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe;

Overwegende dat met het oog op de verwezenlijking van de beschreven doelstellingen een termijn van zeven jaar zich opdringt;

Op voordracht van de Minister-President, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aan voorkoop onderhevige perimeter op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt gevormd door : - Georges Henrilaan (even nrs. 164 tot en met 510 en oneven nrs. 193 tot en met 517); - Prekelindenlaan (oneven nrs. 77 tot en met 127 en even nrs. 66 tot en met 110); - Erfprinslaan (even nrs. 86 tot en met 120 en oneven nrs. 57 tot en met 113); - Priester de l'Epéestraat (even nrs. 2 tot en met 28 en oneven nrs. 1 tot en met 19); - J.B. Degrooffplein (oneven nrs. 1 tot en met 9); - Ophaalbrugstraat (even nrs. 2 tot en met 32 en oneven nrs. 1 tot 43); - Linthoutbosstraat (even nrs. 2 tot en met 26 en oneven nrs. 5 tot en met 31); - Schrijnwerkerstraat (even nrs. 46 tot en met 92 en oneven nrs. 65 tot en met 111); - J.B. Timmermansstraat (even nrs. 4 tot en met 26 en oneven nrs. 1 tot 15).

De in het kadaster opgenomen percelen zonder huisnummer die gelegen zijn aan de straatkant en de in het kadaster opgenomen percelen die binnenin de perimeter gelegen zijn en geen huisnummer hebben, zijn allemaal in de perimeter van voorkoop begrepen.

Het plan houdende vaststelling van deze perimeter is bij dit besluit gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde percelen zullen het statuut krijgen van aan het voorkooprecht onderhevige perimeter op het grondgebied van de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Art. 3.De voorkooprechthebbende overheden die in volgorde van voorrang in dit kader aangeduid worden, zijn : o de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe; o het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; o de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; o de Brusselse Gewestelijke Huivestingsmaatschappij.

Art. 4.De Minister-President die bevoegd is voor de Grondregie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 november 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en de Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek en het toezicht op de GOMB (economische expansie), B. CEREXHE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Vervoer en Openbare Werken, Gewestelijke en Gemeentelijke Informatica, Gelijke Kansen, het toezicht op de Haven van Brussel en Bezoldigd Vervoer van Personen (taxi's), Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Huisvesting en het toezicht op de GOMB (stadsvernieuwing), Mevr. E. HUYTEBROECK Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^