Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 19 juli 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en verlenging van het Regeringsbesluit van 12 november 2010 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Sint-Lambertus" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030716
pub.
19/07/2017
prom.
06/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en verlenging van het Regeringsbesluit van 12 november 2010 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Sint-Lambertus" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de artikelen 1 en 258 tot 274 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11/09/2003 houdende het voorkooprecht;

Overwegende dat het krachtens artikel 262 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening mogelijk is een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden, instellingen van openbaar nut en vennootschappen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de aan het voorkooprecht onderhevige perimeter uit eigen beweging of op verzoek van een van de in artikel 262 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde voorkoop-rechthebbende overheden bepaald kan worden;

Overwegende de beraadslaging van de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe van 22/05/2017;

Overwegende dat krachtens artikel 259, 4° van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening het voorkooprecht uitgeoefend wordt in het algemeen belang met het oog op de realisatie van woningen van het sociale type en woningen bestemd voor de midden-inkomens;

Gelet op het Brussels verslag over de staat van de armoede van het jaar 2008;

Gezien de beslissing van de gemeenteraad genomen op de zitting van 19/10/2009 om bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de vestiging te vragen van een voorkoopperimeter op een deel van de Sint-Lambertusstraat;

Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12/11/2010 (B.S. 21/01/2011) betreffende de vestiging van een voorkoopperimeter "Sint-Lambertus" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe;

Overwegende dat deze vervalt op 20/01/2018 en dat, in overeenstemming met artikel 261 van het BWRO, de gemeente de vernieuwing ervan kan vragen voor een duur van 5 jaar;

Gelet op het Brussels verslag over de staat van de armoede van het jaar 2016;

Overwegende dat het tekort aan woningen van het sociale type en van middelgrote woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanhoudt, wat het behoud van de huidige perimeter rechtvaardigt;

Overwegende dat de kadastrale percelen 4 DIV c101p9, c101s9, c101t9, c101v9, c101p7, c101t6, c101y9, c101z9, c101h9, c101a10, c101e9, c101f6, c101b10, c101d9, c101f9, c101c9, c101c10, c101b11 groter zijn dan de perimeter die in 2009 werd vastgelegd en dat men dus het geheel van deze percelen in de perimeter moet hernemen;

Gelet op de nota's van de dienst Juridische Zaken/Gemeente-eigendommen en van de Technische dienst-Stedenbouw;

Overwegende dat de uitbreiding van de perimeter tot de kadastrale percelen AFD 4 c121t, c121f, c121e, c121s, c122w, c122s, c122n, c122v, c122h, c122l, c122r, c122k het de voorkooprechthebbende overheid mogelijk zou maken het openbare grondaandeel te verhogen in een zone die belangrijke stedenbouwkundige en onroerende mogelijkheden biedt;

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe als voorkoop-rechthebbende overheid het best in staat is om deze operaties uit te voeren;

Overwegende dat in bijkomende orde de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-maatschappij, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gewestelijke Ontwikkelings-maatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gezien hum middelen, dezelfde operaties zouden kunnen voeren als de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe;

Overwegende dat met het oog op de verwezenlijking van de beschreven doelstellingen een termijn van vijf jaar zich opdringt;

Op voordracht van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Sint-Lambertus » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Georges Henri » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe sluiten betreffende de vestiging van een voorkoopperimeter "Sint-Lambertus" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar.

Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Sint-Lambertus » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Georges Henri » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe sluiten betreffende de vestiging van een voorkoopperimeter "Sint-Lambertus" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt vervangen door: « De perimeter onderworpen aan het recht op voorkoop op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt als volgt afgebakend : Dorp perceel dat als volgt kadastraal bekend is of was : 21674C0117/00F000 Kerkedelle de percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21674C0122/00R000, 21674C0122/00H000, 21674C0122/00V000, 21674C0122/00S000 Sint-Lambertusstraat de percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21674C0119/00D000, 21674C0108/00V000, 21674C0101/00H004, 21674C0112/00R000, 21674C0101/00V009, 21674C0101/00T009, 21674C0113/00P000, 21674C0101/00S009, 21674C0114/00L000, 21674C0101/00W010, 21674C0101/00P009, 21674C0116/00F000, 21674C0116/00E000, 21674C0101/00H010, 21674C0095/00F007, 21674C0071/00T000, 21674C0071/00R000, 21674C0101/00B011, 21674C0104/00Y003, 21674C0158/00P005, 21674C0104/00Z003, 21674C0158/00K005 21674C0104/00A004, 21674C0158/00H005, 21674C0104/00B004, 21674C0158/00R005, 21674C0104/00S003, 21674C0104/00M003, 21674C0158/00L005, 21674C0104/00W003, 21674C0104/00P003, 21674C0158/00M004, 21674C0101/00C010, 21674C0105/00R000, 21674C0101/00M010, 21674C0105/00T000, 21674C0101/00C009, 21674C0105/00N000, 21674C0105/00S000, 21674C0101/00F009, 21674C0106/00G002, 21674C0106/00X000, 21674C0101/00D009, 21674C0106/00B002, 21674C0101/00B010, 21674C0106/00D002, 21674C0101/00F006, 21674C0106/00W000, 21674C0101/00E009, 21674C0106/00T000, 21674C0101/00A010, 21674C0106/00E002, 21674C0101/00H009, 21674C0106/00C002, 21674C0101/00Z009, 21674C0101/00Y009, 21674C0108/00T000, 21674C0101/00T006, 21674C0108/00S000, 21674C0101/00P007, 21674C0101/00G007, 21674C0101/00W009, 21674C0109/00H000, 21674C0101/00G009, 21674C0101/00M004, 21674C0101/00L004, 21674C0101/00E010, 21674C0112/00T000, 21674C0121/00F000, 21674C0116/00D000, 21674C0122/00K000, 21674C0158/00N005, 21674C0122/00L000, 21674C0122/00W000, 21674C0122/00N000, 21674C0120/00G000, 21674C0121/00T000, 21674C0121/00E000, 21674C0121/00S000 »

Art. 3.De Minister-President die bevoegd is voor de Grondregie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^