Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verbetering van de vraagflexibiliteit en van de opslag van elektriciteit type wet prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op het instellen van een wettelijk kader voor het Modular Offshore Grid

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017055478 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Boudart, Carmen Andrée Mevr. Boudart, Carmen Andrée, gebore Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012928 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030686 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030711 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort opgericht als staatsdiensten met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017030741 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens Op voordracht van de Vice-Eerste-Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 13 juli 2017 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari - Grootofficier in de Leopoldsorde: baron Bernard SNOY et d'OPPUERS; - Grootofficier in de Kroon(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017030740 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 13 juli 2017 de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de persoonlijke titel van - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan dhr. Jean-Michel FOIDART, dhr. Dries VAN NOTEN(...) type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017040405 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017 wordt aan de Mevr. Sonja KEPPENS op 31 oktober 2017 's avonds eervol ontslag verleend uit haar functie van attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst B Het is Mevr. Sonja KEPPENS vergund op 1 november 2017 haar aanspraak op het pensioen te doen gelden(...) type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017203620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030567 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 108 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017030684 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 3 juli 2017 wordt, met ingang van 1 juli 2017, de heer DE MULDER Robert, J.L., aangeduid als tijdelijke vervanger in de managementfunctie -2 "Administrateur Grote Ondernemingen" en d Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017203917 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012830 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beveiligingstechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012831 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie food and beverage manager type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012834 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie front office manager type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie insteller plaatbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie insteller verspaning type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpkok type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos binnenscheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012851 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kok type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteerder type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteerder-afregelaar type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie od-technicus zware bedrijfsvoertuigen voor goederen- en personenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie omsteller plaatbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator cnc-gestuurde houtbewerkingsmachines type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie omsteller verspaning type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie samensteller type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus landbouw- en professionele tuinbouwmachines type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bouwmachines type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus heftrucks type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030690 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot buitendienststelling van het ontstane grondrestant als gevolg van de vastlegging van een bijzondere rooilijn ter hoogte van huisnummer 100 in de Raketstraat in Haren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030691 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot buitendienststelling van een gedeelte van de CERIA-parking en zijn omgeving, ter hoogte van de Brusselse Ring in Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030692 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van een bijzondere rooilijn en tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het ontstane grondrestant ter hoogte van huisnummers 101 tot 113 in de Industrielaan in Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en verlenging van het Regeringsbesluit van 12 november 2010 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Sint-Lambertus" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030717 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en verlenging van het Regeringsbesluit van 12 november 2010 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Georges Henri" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030760 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Atheneum » op het grondgebied van de gemeente Elsene

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017070150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Courtil Gras » te Tongre-Notre-Dame type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017070151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Boutonville » te Chimay type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017070152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « La Vallée de la Houille » te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017070153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Tibautiène » te Gedinne

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030708 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende arrest nr. 61/2017 van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2017 betreffende artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017030648 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor Zieke- en invaliditeitverzekering. - Selectienummer : ANG17164. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 juni(...) Solliciteren kan tot 20/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type erratum prom. 07/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017203765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft de organisatie van de fysische controle. - Erratum type erratum prom. 31/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017203815 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Deontologische code van de toeristische gidsen en tot invoeging van bepalingen in het Waals Toerismewetboek. - Errata

document

type document prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017203870 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeemadministrators A2 (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG17152 Solliciteren kan tot 18 augustus 2017 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017203869 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Systeemadministratoren A2 (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG17162 Solliciteren kan tot 18 augustus 2017 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017203906 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ingenieur-adviseurs (niveau A), voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). - Selectienummer : AFG17063 Deze selectie werd afgesloten op 13 juni 2017 ((...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017203910 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs met twee jaar ervaring (m/v/x) (niveau A), voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). - Selectienummer : AFG17095 Deze selectie werd afge(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017203909 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR Partner (niveau B), voor Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : AFG17049 Deze selectie werd afgesloten op 23 juni 2017 (datum PV). Er zijn 2 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017203914 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige administratief deskundige voor de diensten transportorganisatoren en vervoersvergunningen (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG17057 Deze selectie we(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017203916 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés gebouwen en installaties - teamverantwoordelijken (niveau A), voor HVW. - Selectienummer : AFG17086 Deze selectie werd afgesloten op 3 juli 2017 (datum PV). Er is 1 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017030761 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 juli 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Comité als vertegenwoordigers van een v(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017040362 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-auditeurs 1. Aanwerving van **** adjunct-auditeurs, ****-audit - niveau **** **** vergelijkend **** voor **** adjunct-auditeurs, ****-audit - niveau ****(...) Hieronder volgen de resultaten van het vergelijkend **** : (...)

document

type document prom. -- pub. 19/07/2017 numac 2017030629 bron federale overheidsdienst financien Elektronische verificatie van de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 42, § 3, eerste lid, 1° en 2°, van het Btw-Wetboek Gelet op artikel 42, § 3, tweede lid, van het Btw-Wetboek; Gelet op de bepalingen inzake facturatie opgeno Voor de toepassing van de vrijstelling bedoeld in artikel 42, § 3, eerste lid, 1° en 2°, van(...)
^