Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 19 juli 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en verlenging van het Regeringsbesluit van 12 november 2010 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Georges Henri" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030717
pub.
19/07/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017030717/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en verlenging van het Regeringsbesluit van 12 november 2010 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Georges Henri" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de artikelen 1 en 258 tot 274 ban het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11/09/2003 houdende het voorkooprecht;

Overwegende dat het krachtens artikel 262 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening mogelijk is een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden, instellingen van openbaar nut en vennootschappen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de aan het voorkooprecht onderhevige perimeter uit eigen beweging of op verzoek van een van de in artikel 262 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde voorkooprechthebbende overheden bepaald kan worden;

Overwegende de beraadslaging van de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe van 22/05/2017;

Overwegende dat krachtens artikel 259, 6° van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening het voorkooprecht uitgeoefend wordt in het algemeen belang met het oog op het bevorderen van de herwaardering van de linten voor handelskernen, zoals gedefinieerd door en in toepassing van artikel 22 van de voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan vastgesteld op 03/05/2001 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de diagnostiek en de voorstellen tot tussenkomst die in augustus en september 2009 werden opgesteld door de pvba BRAT betreffende de studie voor de commerciële heropleving van de as "Georges-Henri";

Gezien de beslissing van de gemeenteraad genomen op de zitting van 19/10/2009 om bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de vestiging te vragen van een voorkoopperimeter op een deel van Georges Henrilaan en de straten die er loodrecht op uitkomen;

Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12/11/2010 betreffende de vestiging van een voorkoopperimeter "Georges-Henri" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe;

Overwegende dat deze vervalt op 20/01/2018 en dat, in overeenstemming met artikel 261 van het BWRO, de gemeente de vernieuwing ervan kan vragen voor een duur van 5 jaar;

Overwegende dat de gemeente dankzij het voorkooprecht vijf onroerende goederen heeft kunnen verwerven waarvan de (voltooide, lopende of komende) grondige renovatie volgens de huidige behoeften van de handelaars (toegankelijkheid, onafhankelijkheid van de bovenliggende woningen, brandvertragende normen, vitrines enz.) een meerwaarde biedt en zal bieden aan de beoogde handelskern;

Overwegende overigens dat de gemeente, die binnen deze handelskern een ervaring als grondeigenaar heeft, door haar keuze een antwoord kan formuleren op het gebrek aan variatie in het bestaande commerciële aanbod;

Overwegende dat die dynamiek in stand moet worden gehouden en de gemeente de kans moet krijgen om haar werk voor te zetten door andere verwervingen middels een voorkooprecht;

Overwegende dat de toestand van de kadastrale percelen AFD 3 d159k11, d147t8, d147y11 en d148y5 nader dient te worden bepaald;

Overwegende dat het kadastraal perceel 3 DIV d159k11 gemeenschappelijk is aan de Georges Henrilaan 491-493, de Stafhouder Braffortstraat 2-14, de Lindthoutstraat 173-175 en de Albert-Elisabethlaan 64-66 en dat men dus het geheel van het perceel in de perimeter moet hernemen;

Overwegende dat de percelen AFD 3 d147t8 et d147y11 zijn opgenomen in de lijst van de adressen opgelijst in de beslissing van de gemeenteraad van 19/10/2009 en van het besluit van 12/11/2010, maar dat ze niet zijn vermeld op het plan en dat deze materiële vergissing moet worden rechtgezet;

Overwegende dat het kadastrale perceel AFD 3 d148y5 nog niet was opgenomen in de voorkoopperimeter;

Dat het gaat om een materiële vergissing, waarvoor er geen enkele rechtvaardigingsgrond bestaat en dat deze vergissing moet worden rechtgezet;

Overwegende dat het kadastraal perceel 3 DIV d147a11 gemeenschappelijk is met de Georges-Henri 274-278 en de Linthoutbosstraat 37-39 en dat men dus het hele perceel in de perimeter moet hernemen;

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe als voorkoop-rechthebbende overheid het best in staat is om deze operaties uit te voeren;

Overwegende dat in bijkomende orde de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-maatschappij, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gewestelijke Ontwikkelings-maatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gezien hum middelen, dezelfde operaties zouden kunnen voeren als de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe;

Overwegende dat met het oog op de verwezenlijking van de beschreven doelstellingen een termijn van vijf jaar zich opdringt;

Op voordracht van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Georges Henri » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Sint-Lambertus » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe sluiten betreffende de vestiging van een voorkoopperimeter "Georges-Henri" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar.

Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Georges Henri » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Sint-Lambertus » op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe sluiten betreffende de vestiging van een voorkoopperimeter "Georges Henri" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt vervangen door: « De perimeter onderworpen aan het recht op voorkoop op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt als volgt afgebakend : Kerselarenlaan de percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0150/00X049, 21673D0150/00T046 Kroninglaan percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0149/00F013, 21673D0147/00A009 Erfprinslaan percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0146/00R021, 21673D0146/00P021, 21673D0146/00G023, 21673D0143/00K025, 21673D0143/00F026, 21673D0143/00H026, 21673D0146/00P016, 21673D0143/00C027, 21673D0146/00V022, 21673D0146/00W018, 21673D0143/00T024, 21673D0146/00X018, 21673D0145/00E006, 21673D0146/00H020, 21673D0146/00M016, 21673D0146/00L016, 21673D0146/00K016, 21673D0143/00F028, 21673D0143/00Z020, 21673D0143/00P029, 21673D0143/00N014, 21673D0143/00A004, 21673D0143/00C029, 21673D0143/00Z030, 21673D0143/00S023, 21673D0143/00V023, 21673D0143/00F023, 21673D0143/00E023, 21673D0143/00D023, 21673D0143/00N019, 21673D0146/00F007, 21673D0143/00D004, 21673D0146/00V019, 21673D0143/00H008, 21673D0146/00D015, 21673D0146/00W013, 21673D0143/00F031, 21673D0146/00T006, 21673D0143/00B026, 21673D0146/00F024, 21673D0143/00L025 Ridder Koninglaan perceel dat als volgt kadastraal bekend is of was : 21673D0150/00Y045 Georges Henrilaan percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0149/00L015, 21673D0150/00G050, 21673D0143/00C031, 21673D0143/00E021, 21673D0158/00E016, 21673D0158/00Z014, 21673D0159/00N011, 21673D0158/00G021, 21673D0158/00E021, 21673D0158/00X020, 21673D0143/00V030, 21673D0158/00Z017, 21673D0158/00P019, 21673D0146/00T021, 21673D0143/00W030, 21673D0158/00H019, 21673D0150/00X036, 21673D0150/00B045, 21673D0150/00Z036, 21673D0150/00S049, 21673D0150/00S046, 21673D0150/00W049, 21673D0150/00C024, 21673D0150/00W008, 21673D0150/00B044, 21673D0150/00H048, 21673D0150/00V011, 21673D0150/00W046, 21673D0150/00A011, 21673D0150/00D047, 21673D0150/00C047, 21673D0150/00X044, 21673D0150/00Z027, 21673D0150/00X047, 21673D0150/00C015, 21673D0150/00D015, 21673D0150/00C025, 21673D0150/00G046, 21673D0150/00H037, 21673D0150/00M049, 21673D0150/00E038, 21673D0150/00B036, 21673D0150/00X043, 21673D0150/00Z045, 21673D0150/00T042, 21673D0149/00G016, 21673D0150/00X030, 21673D0149/00P009, 21673D0150/00Z005, 21673D0149/00A004, 21673D0150/00Z037, 21673D0149/00K012, 21673D0150/00T035, 21673D0150/00W005, 21673D0149/00E015, 21673D0150/00Z007, 21673D0149/00P010, 21673D0150/00T049, 21673D0149/00X005, 21673D0150/00K037, 21673D0149/00Y005, 21673D0150/00S010, 21673D0150/00E034, 21673D0149/00N009, 21673D0150/00E047, 21673D0149/00T013, 21673D0149/00G011, 21673D0148/00N005, 21673D0149/00M013, 21673D0148/00K004, 21673D0149/00Y010, 21673D0148/00W004, 21673D0149/00K015, 21673D0149/00C016, 21673D0149/00V014, 21673D0149/00M016, 21673D0149/00T016, 21673D0149/00N012, 21673D0149/00M015, 21673D0148/00A005, 21673D0148/00M007, 21673D0146/00G024, 21673D0148/00P000, 21673D0148/00H006, 21673D0146/00Z016, 21673D0148/00W005, 21673D0146/00M017, 21673D0148/00N006, 21673D0146/00D023, 21673D0148/00H007, 21673D0148/00Y003, 21673D0146/00E023, 21673D0148/00K006, 21673D0146/00G022, 21673D0146/00P018, 21673D0147/00L006, 21673D0146/00C019, 21673D0147/00B006, 21673D0146/00F023, 21673D0147/00F011, 21673D0146/00S021, 21673D0143/00L015, 21673D0146/00X017, 21673D0143/00V029, 21673D0146/00N020, 21673D0143/00S027, 21673D0146/00K018, 21673D0146/00D022, 21673D0143/00E031, 21673D0143/00R028, 21673D0143/00T025, 21673D0143/00B010, 21673D0143/00D027, 21673D0143/00W026, 21673D0143/00T022, 21673D0143/00X030, 21673D0143/00N024, 21673D0143/00N030, 21673D0143/00S024, 21673D0143/00S030, 21673D0143/00D025, 21673D0143/00F017, 21673D0143/00S016, 21673D0143/00T028, 21673D0143/00P007, 21673D0143/00P003, 21673D0143/00G025, 21673D0143/00X027, 21673D0143/00Y029, 21673D0143/00A030, 21673D0143/00S022, 21673D0143/00D017, 21673D0143/00B029, 21673D0143/00V004, 21673D0143/00Z027, 21673D0143/00D031, 21673D0143/00N025, 21673D0143/00W025, 21673D0145/00L006, 21673D0143/00C007, 21673D0143/00D007, 21673D0145/00P007, 21673D0143/00Y030, 21673D0143/00K002, 21673D0143/00R022, 21673D0143/00L019, 21673D0143/00E030, 21673D0143/00P024, 21673D0143/00A029, 21673D0143/00D030, 21673D0143/00C025, 21673D0143/00A028, 21673D0143/00M030, 21673D0143/00W022, 21673D0143/00K030, 21673D0143/00V028, 21673D0143/00F027, 21673D0143/00M006, 21673D0158/00G017, 21673D0143/00Y017, 21673D0158/00G019, 21673D0143/00Y027, 21673D0158/00L012, 21673D0143/00D029, 21673D0158/00V009, 21673D0158/00P020, 21673D0143/00X006, 21673D0158/00X019, 21673D0143/00Y006, 21673D0158/00C020, 21673D0143/00B030, 21673D0143/00T006, 21673D0158/00A015, 21673D0158/00P016, 21673D0158/00Y004, 21673D0158/00T018, 21673D0159/00E010, 21673D0159/00E011, 21673D0158/00S018, 21673D0159/00N010, 21673D0158/00Y014, 21673D0159/00V011, 21673D0158/00M020, 21673D0159/00C010, 21673D0158/00C017, 21673D0159/00R011, 21673D0158/00V012, 21673D0159/00G006, 21673D0158/00B012, 21673D0159/00A010, 21673D0158/00B020, 21673D0159/00Z009, 21673D0158/00K021, 21673D0159/00W009, 21673D0159/00V008, 21673D0158/00H021, 21673D0159/00D011, 21673D0158/00S016, 21673D0158/00V010, 21673D0158/00V013, 21673D0158/00T013, 21673D0158/00R013, 21673D0159/00V009, 21673D0158/00Y018, 21673D0159/00Y011, 21673D0159/00T011, 21673D0158/00S017, 21673D0159/00E007, 21673D0159/00S009, 21673D0158/00D021, 21673D0159/00L009, 21673D0158/00X018, 21673D0159/00R006, 21673D0158/00H009, 21673D0158/00Y019, 21673D0159/00H010, 21673D0158/00T019, 21673D0159/00Z011, 21673D0158/00Y020, 21673D0159/00G004, 21673D0159/00F004, 21673D0158/00Z020, 21673D0158/00E020, 21673D0158/00W018, 21673D0159/00X009, 21673D0158/00G013, 21673D0159/00K010, 21673D0159/00A009, 21673D0158/00L009, 21673D0159/00F010, 21673D0158/00B019, 21673D0159/00P011, 21673D0158/00P009, 21673D0159/00A006, 21673D0159/00M009, 21673D0158/00R019, 21673D0159/00Y005, 21673D0159/00F006 Prekelindenlaan percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0143/00N027, 21673D0143/00H029, 21673D0143/00D003, 21673D0143/00N029, 21673D0145/00K000, 21673D0143/00N009, 21673D0145/00V006, 21673D0143/00N021, 21673D0145/00A003, 21673D0143/00L009, 21673D0143/00L007, 21673D0143/00K009, 21673D0143/00K029, 21673D0143/00T011, 21673D0145/00Z005, 21673D0145/00W005, 21673D0145/00X005, 21673D0145/00M000, 21673D0143/00G027, 21673D0143/00Y003, 21673D0143/00V022, 21673D0143/00D010, 21673D0143/00M027, 21673D0143/00E025, 21673D0143/00B007, 21673D0143/00Y028, 21673D0143/00R021, 21673D0143/00Z006, 21673D0143/00R018, 21673D0143/00E007, 21673D0143/00B031, 21673D0143/00G026, 21673D0143/00F021, 21673D0143/00T014, 21673D0143/00Z029, 21673D0143/00R030, 21673D0143/00N017, 21673D0143/00R014, 21673D0143/00W028, 21673D0143/00X020, 21673D0143/00K017, 21673D0143/00T023, 21673D0143/00X009 Linthoutbosch perceel dat als volgt kadastraal bekend is of was : 21673D0159/00L010 Sint-Hendriksvoorplein perceel dat als volgt kadastraal bekend is of was : 21673D0143/00A027 Jean-Baptiste Degrooffplein percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0147/00Y011, 21673D0147/00T008, 21673D0147/00T011, 21673D0147/00S005 Priester de l'Epéestraat percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0147/00Z010, 21673D0147/00M008, 21673D0147/00C012, 21673D0147/00N008, 21673D0147/00N010, 21673D0147/00P008, 21673D0147/00P010, 21673D0147/00P011, 21673D0147/00V009, 21673D0147/00R008, 21673D0147/00X010, 21673D0147/00H011, 21673D0147/00W010, 21673D0147/00G003, 21673D0147/00P003, 21673D0147/00N003, 21673D0147/00E012, 21673D0147/00T005, 21673D0147/00B010, 21673D0147/00S011, 21673D0147/00T004, 21673D0147/00V011, 21673D0147/00V008 Stafhouder Braffortstraat perceel dat als volgt kadastraal bekend is of was : 21673D0159/00K011 Linthoutbosstraat percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0149/00T009, 21673D0148/00G007, 21673D0149/00K010, 21673D0148/00S007, 21673D0149/00X015, 21673D0148/00E007, 21673D0149/00Y014, 21673D0148/00B007, 21673D0149/00S013, 21673D0148/00P007, 21673D0149/00W014, 21673D0149/00F009, 21673D0148/00F005, 21673D0149/00B008, 21673D0148/00E005, 21673D0149/00T015, 21673D0148/00D005, 21673D0149/00L010, 21673D0148/00R002, 21673D0148/00A003, 21673D0148/00Y005, 21673D0148/00Z002, 21673D0147/00A011, 21673D0148/00V005, 21673D0149/00N010, 21673D0149/00K007, 21673D0148/00C007 Schrijnwerkerstraat percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0150/00N032, 21673D0150/00L012, 21673D0150/00K012, 21673D0150/00H049, 21673D0150/00N012, 21673D0150/00F034, 21673D0150/00K008, 21673D0150/00F048, 21673D0150/00Y047, 21673D0150/00Z023, 21673D0150/00R049, 21673D0150/00Y046, 21673D0150/00V028, 21673D0150/00L025, 21673D0150/00G015, 21673D0150/00S047, 21673D0150/00F015, 21673D0150/00H015, 21673D0150/00X028, 21673D0150/00A046, 21673D0150/00A049, 21673D0150/00F038, 21673D0150/00P022, 21673D0150/00X038, 21673D0150/00K007, 21673D0150/00R033, 21673D0150/00E007, 21673D0150/00R037, 21673D0150/00L010, 21673D0150/00Y027, 21673D0150/00M010, 21673D0150/00X027, 21673D0150/00N010, 21673D0150/00M005, 21673D0150/00A008, 21673D0150/00L047, 21673D0150/00A047, 21673D0150/00V049, 21673D0150/00P005, 21673D0150/00L037, 21673D0150/00K048, 21673D0150/00K049, 21673D0150/00X048, 21673D0150/00F013, 21673D0150/00C050 Ophaalbrugstraat percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0149/00S016, 21673D0148/00K007, 21673D0149/00H014, 21673D0149/00Y004, 21673D0148/00L007, 21673D0149/00Z010, 21673D0148/00D007, 21673D0147/00D012, 21673D0149/00H016, 21673D0149/00H015, 21673D0147/00N004, 21673D0149/00D015, 21673D0147/00F012, 21673D0149/00A015, 21673D0147/00Y009, 21673D0149/00S015, 21673D0147/00H010, 21673D0149/00F016, 21673D0147/00D008, 21673D0149/00B013, 21673D0149/00K016, 21673D0149/00V013, 21673D0149/00X014, 21673D0149/00C013, 21673D0148/00R007, 21673D0149/00L012, 21673D0148/00A007, 21673D0148/00L006, 21673D0149/00X004 Jean-Baptiste Timmermansstraat percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren : 21673D0150/00G042, 21673D0150/00E050, 21673D0150/00G043, 21673D0150/00C023, 21673D0150/00W045, 21673D0150/00T023, 21673D0150/00W044, 21673D0150/00V047, 21673D0150/00K043, 21673D0150/00S045, 21673D0150/00H042, 21673D0150/00F042, 21673D0150/00R045, 21673D0150/00A044, 21673D0150/00N039, 21673D0150/00Z043, 21673D0150/00X040, 21673D0150/00S042, 21673D0150/00W040, 21673D0150/00P024 »

Art. 3.De Minister-President die bevoegd is voor de Grondregie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^