Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010
gepubliceerd op 08 april 2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor Quartier »

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031177
pub.
08/04/2010
prom.
25/03/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


25 MAART 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Sociaal Verhuurkantoor Quartier »


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Op voordracht van de Minister bevoegd voor Huisvesting en van de aan hem toegevoegde Staatssecretaris;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, gewijzigd door de ordonnantie van 1 april 2004 en in het bijzonder de artikelen 88 tot 96;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de regeringsbesluiten van 16 maart en 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007 en 22 mei 2008;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren sluiten tot organisatie van de sociale verhuurkantoren, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Besluit : Enig artikel. De VZW Sociaal Verhuurkantoor « Quartier » wordt erkend als Sociaal Verhuurkantoor van 1 januari 2010 tot 31 december 2014.

Brussel, 25 maart 2010.

Voor de Regering : De Minister-Voorzitter belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding, Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Huisvesting, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, C. DOULKERIDIS

^