Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 juli 2009
gepubliceerd op 18 augustus 2009

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031429
pub.
18/08/2009
prom.
17/07/2009
ELI
eli/besluit/2009/07/17/2009031429/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2009. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Gelet op de artikelen 3, 39 en 166, § 2, van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voor de Regering om onverwijld het werk aan te vatten, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet onder "bijzondere wet" worden verstaan de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Art. 2.Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, delegeert aan de heer Christos Doulkeridis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de hierna vermelde bevoegdheden : - huisvesting, zoals omschreven in artikel 6, § 1, IV, van de bijzondere wet; - brandbestrijding en dringende medische hulp, zoals omschreven in artikel 4, § 2, 3° en 4°, van de wet van 26 juli 1971 betreffende de organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987.

Algemeen draagt de Staatssecretaris het gezag over de diensten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die met het beheer van deze aangelegenheden zijn belast en over de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Art. 3.Bij de uitoefening van de hierboven opgesomde bevoegdheden beschikt de Staatssecretaris over de door de Regering toegestane delegaties aan de Ministers, zoals bepaald in artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering.

In het kader daarvan handelt hij zonder de medeondertekening van de Minister die bevoegd is voor de aangelegenheden welke hem zijn gedelegeerd, behalve in de gevallen die door de wet zijn opgelegd.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 juli 2009.

Brussel, 17 juli 2009.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, C. DOULKERIDIS

^