Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 05 maart 2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een regeringscommissaris op de Franse taalrol en een regeringscommissaris op de Nederlandse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031128
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een regeringscommissaris op de Franse taalrol en een regeringscommissaris op de Nederlandse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 met betrekking tot de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de Brusselse Huisvestingscode en in het bijzonder op artikel 29;

Gelet op het besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegheden van de ministers;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting sluiten tot vaststelling van de bevoegheden van de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn functie als Regeringscommissaris op de Franse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij werd verleent aan de heer Marc Foccroulle.

Eervol ontslag uit zijn functie als Regeringscommissaris op de Nederlandse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij werd verleent aan de heer Norbert De Cooman.

Art. 2.De heer Joël Solé word benoemd als Regeringscommissaris op de Franse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

De heer Gert Nys word benoemd als Regeringscommissaris op de Nederlandse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie.

Art. 4.De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wiens bevoegdheden Huisvesting behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 oktober 2009.

De Minister-Voorzitter, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking, Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE De Minister, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing Brandbestrijding, Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK

^