Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 april 2011
gepubliceerd op 04 mei 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031208
pub.
04/05/2011
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatstructuur;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten, houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de regeringsbesluiten van 16 maart en 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007 en 22 mei 2008;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 november 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie sluiten tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, Besluit :

Artikel 1.De Regering wijst de heer Pol Wala, Eerste Attaché wnd., aan als leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, vanaf 1 april 2011, ter vervanging van de heer Frédéric Degives.

Art. 2.In geval van afwezigheid of verhindering van de gemachtigde ambtenaar, worden de heren Dirk LEONARD en Albert GOFFART, directeurs, aangeduid om hem te vervangen.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 november 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie sluiten tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie is opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2011.

Brussel, 7 april 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met de Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en de Promotie van het nationaal en internationaal imago van Brussel, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen, J.-L. VAN RAES De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK

^