Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van Het Hof Van Beroep
gepubliceerd op 05 juli 2019

Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 4 april 2019 werd de heer Mennes I., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen aangewezen om, Het hof, verenigd in algemene vergadering op 18 januari 2019, heeft mevr. Bresseleers G., raadsheer(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013600
pub.
05/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011766 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van een interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019011777 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot instemming met : het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 sluiten werd de heer Mennes I., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen aangewezen om, vanaf 1 augustus 2019 het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Het hof, verenigd in algemene vergadering op 18 januari 2019, heeft mevr. Bresseleers G., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 juni 2019.

Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 25 april 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041094 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019041093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Kaderordonnantie met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, werd de heer Van Remoortel D., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 8 juli 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof te blijven uitoefenen.

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen Bij beschikking van 19 maart 2019 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, is de aanwijzing van mevr. Liesse M., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 juli 2019.

Ondernemingsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 25 maart 2019, werd de heer Heps F. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 3 juli 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingsrechtbank in deze rechtbank, te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 25 maart 2019, werd de heer Pijcke L. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 30 juli 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingsrechtbank in deze rechtbank, te blijven uitoefenen.

Ondernemingsrechtbank Waals-Brabant Bij beschikking van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012724 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012723 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019012903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en vijvers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012730 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie van 14 december 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012916 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie in verband met het Schoolcontract sluiten, werd de heer Kacem K. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 13 juli 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemings in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012724 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012723 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019012903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en vijvers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012730 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie van 14 december 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012916 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie in verband met het Schoolcontract sluiten, werd de heer Putmans J. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 30 juli 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemings in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen Bij beschikking van 13 juni 2019 werd de heer Benoit Jan, door de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, aangewezen om, vanaf 1 juli 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat in deze rechtbank uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Bij beschikking van 24 juni 2019 werd de heer Michels Christian, door de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, aangewezen om, vanaf 1 maart 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat in deze rechtbank uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

^