Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 21 juni 2012
gepubliceerd op 05 juli 2012

Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031539
pub.
05/07/2012
prom.
21/06/2012
ELI
eli/ordonnantie/2012/06/21/2012031539/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 JUNI 2012. - Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (1)


De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt betuigd met het Samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport.

Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport Gelet op de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005 door de Algemene Conferentie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur;

Gelet op artikel 128,130 en 135 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1, 1, 2°, en artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 63, gewijzigd bij de bijzondere wet van 5 mei 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 4, gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007 en artikel 55bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990 en vervangen bij de wet van 5 mei 1993;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening;

Overwegende dat een aangepaste Samenwerking tussen de drie gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kan bijdragen tot een doeltreffende en gecoördineerde aanpak van het gevoerde beleid inzake dopingpreventie en -bestrijding;

Overwegende dat de regels, vermeld in het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, moeten worden aangepast;

Overwegende dat de regels die van toepassing zijn op sporters uit de internationale doelgroep, worden bepaald door hun internationale federatie;

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van haar minister-president en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Regering van de Franse Gemeenschap, in de persoon van haar minister-president en vice-president, minister van Begroting, Financiën en Sport;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, in de persoon van haar minister-president en de minister van Cultuur, Media en Toerisme en de minister van Gezin, Volksgezondheid en Sociale zaken;

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het Verenigd College, in de persoon van de leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheidsbeleid;

Kwamen het volgende overeen : Artikel 1 Voor de toepassing van het huidige samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder : 1° Raad : de Coördinatieraad, ingesteld overeenkomstig artikel 5;2° Regeringen of College : de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;3° de akkoordsluitende partijen : de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;4° de UNESCO-conventie : de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005 door de Algemene Conferentie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur;5° Wereldantidopingagentschap, afgekort WADA : de stichting die opgericht is onder Zwitsers recht op 10 november 1999;6° Code : de Wereldantidopingcode, op 5 maart 2003 in Kopenhagen aangenomen door het WADA en gevoegd bij appendix 1 van de UNESCO-conventie en de latere wijzigingen ervan;7° Internationale Standaarden : de documenten, aangenomen door het WADA ter ondersteuning van de Code, die ertoe strekken de verschillende technische en operationele onderdelen van de bepalingen van de Code te harmoniseren;8° sporter : elke persoon die een sportactiviteit beoefent, ongeacht het niveau waarop hij deze sportactiviteit beoefent;9° elitesporter : elke sporter van wie de sportdiscipline onder de bevoegdheid valt van een sportvereniging, erkend door het Internationaal Olympisch Comité, en voorkomt in de lijst als bijlage, en die aan een of meer van de volgende criteria voldoet : a) hij maakt deel uit van de internationale doelgroep van zijn sportfederatie;b) hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of de hoogste nationale competitie van de betreffende sportdiscipline;c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan een of meer van de volgende evenementen in de hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline : Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen;d) hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de ploegen die aan de competitie deelnemen, bestaat uit sporters als vermeld in a), b) of c);10° de internationale doelgroep : de groep sporters van hoog niveau die door een internationale federatie werden gekozen om onderworpen te worden aan controles, zowel binnen als buiten competitie, in het kader van het controleprogramma van de internationale federatie;11° de nationale doelgroep : de groep elitesporters die door een nationale antidopingorganisatie, afgekort NADO, werden gekozen om onderworpen te worden aan controles, zowel binnen als buiten competitie, in het kader van het controleprogramma van de nationale antidopingorganisatie;12° verblijfsgegevens : de informatie met betrekking tot de verblijfsgegevens, als vermeld in artikel 3, § 3, die moet worden meegedeeld door de elitesporters of de ploegverantwoordelijke van de elitesporters; 13° dopingcontrole binnen competitie : een dopingcontrole binnen competitie, als vermeld in artikel 2.11 van de UNESCO-conventie; 14° dopingcontrole buiten competitie : een dopingcontrole buiten competitie, als vermeld in artikel 2.16 van de UNESCO-conventie; 15° ploegsport : een sport waarbij de vervanging van spelers tijdens een wedstrijd toegestaan is;16° ploegverantwoordelijke : de persoon die door de club of federatie en de betrokken elitesporters is belast met het doorgeven van de verblijfsgegevens van zijn ploeg. Artikel 2 Dit samenwerkingsakkoord geldt voor onbepaalde duur.

Het kan te allen tijde worden opgezegd door elke akkoordsluitende partij na een opzegtermijn van één jaar, die ingaat op de datum van de kennisgeving van de beslissing.

Artikel 3 § 1. De samenwerking tussen de akkoordsluitende partijen inzake dopingpreventie en bestrijding heeft als doel de doeltreffendheid van de dopingbestrijding op Belgisch grondgebied te verbeteren door een versterkte samenwerking tussen de akkoordsluitende partijen, regelmatige uitwisseling van informatie, specialisten en diensten, evenals door het opzetten van gezamenlijke preventie- en sensibiliseringscampagnes.

Iedere akkoordsluitende partij waakt erover dat ze een antidopingbeleid voert dat in overeenstemming is met de beginselen van de Code.

Daartoe verbindt iedere akkoordsluitende partij zich ertoe : 1° samen te werken met de andere akkoordsluitende partijen om de beginselen van de Code en de Internationale Standaarden in onderling overleg toe te passen;2° het resultaat van de analyse die uitgevoerd is door een erkend laboratorium te erkennen, en in geval van een afwijkend resultaat, het dossier voor disciplinaire behandeling te bezorgen aan de akkoordsluitende partij waarvan de betrokken sporter afhangt;3° iedere beslissing inzake doping die door een bevoegde overheid genomen is overeenkomstig de beginselen van de Code, waarvan zij kennis heeft, te erkennen en ze via beveiligde communicatiekanalen te bezorgen, om het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te vrijwaren;4° ieder ontwerp van wetgeving inzake dopingbestrijding dat zij wil aannemen, ter informatie te bezorgen aan de andere akkoordsluitende partijen, voor de definitieve goedkeuring ervan;5° een vertaling te voorzien, minstens in de officiële talen van het WADA, van de oproepingsformulieren voor de dopingcontroles en van de processen-verbaal van de dopingcontroles;6° het mogelijk te maken bilaterale samenwerkingsakkoorden te sluiten, om dopingcontroles te laten uitvoeren door de erkende artsen van een akkoordsluitende partij. § 2. Met betrekking tot de elitesporters, verbindt iedere partij zich er bovendien toe : 1° de elitesporters die in de nationale doelgroep zijn opgenomen, of de ploegverantwoordelijke te onderwerpen aan het gebruik van het eenvormige uitwisselingsplatform van het WADA, namelijk het ADAMS-systeem, met inachtname van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;2° de andere akkoordsluitende partijen in te lichten over de identiteit van de elitesporters van haar nationale doelgroep, vooraleer de betrokken sporter van dit statuut op de hoogte wordt gesteld;3° de toegang te verlenen aan de andere akkoordsluitende partijen tot de verblijfsgegevens van de elitesporters van haar nationale doelgroep;4° de andere akkoordsluitende partijen te informeren over elk verzuim met betrekking tot de verplichting om verblijfsgegevens door te geven en over elke gemiste dopingcontrole door een van haar elitesporters van de nationale doelgroep;5° haar volledige medewerking te verlenen als een andere akkoordsluitende partij vraagt om een van de elitesporters uit haar nationale doelgroep aan een dopingcontrole te onderwerpen. § 3. De elitesporters worden onderverdeeld in de volgende categorieën : 1° categorie A : deze groep bestaat enerzijds uit elitesporters die een dopinggevoelige individuele olympische discipline beoefenen en meestal niet op een gemakkelijk lokaliseerbare plaats trainen, en anderzijds uit elitesporters die triatlon, duatlon of veldrijden beoefenen.De sporters, vermeld in het eerste lid, vormen de geregistreerde doelgroep van de NADO en hebben aldus alle rechten en plichten op het vlak van verblijfsgegevens, vermeld in de Internationale Standaard voor dopingtests.

Als de betrokken elitesporter zijn verplichtingen op het vlak van verblijfsgegevens niet nakomt, wordt hem conform de Internationale Standaard voor dopingtests een gemiste controle of aangifteverzuim van de verblijfsgegevens aangerekend; 2° categorie B : deze groep bestaat uit elitesporters die een dopinggevoelige individuele olympische discipline beoefenen en regelmatig op een gemakkelijk lokaliseerbare plaats trainen. De sporters, vermeld in het eerste lid, zijn verplicht het uur en de locatie van de competities en trainingen door te geven, alsook hun verblijfplaats voor de dagen zonder competitie of training.

Als de betrokken elitesporter die verplichtingen op het vlak van verblijfsgegevens niet nakomt, kan de bevoegde akkoordsluitende partij de betrokken sporter opnemen in categorie A. Als tegen de betrokken sporter zes maanden na zijn opname in categorie A geen aangifteverzuim of gemiste controle werd vastgesteld, kan de bevoegde akkoordsluitende partij de betrokken sporter opnieuw opnemen in categorie B. Als gedurende die periode wel een aangifteverzuim of gemiste controle werd vastgesteld, wordt die periode verlengd met achttien maanden vanaf de vaststelling; 3° categorie C : deze groep bestaat uit elitesporters die een olympische ploegdiscipline beoefenen.De ploegverantwoordelijke moet zijn identiteitsgegevens meedelen aan de bevoegde akkoordsluitende partij.

De ploegverantwoordelijke van deze elitesporters is verplicht om alle ploegactiviteiten door te geven, waaronder wedstrijden en trainingen, alsook de geactualiseerde spelerslijst, met vermelding van de gewoonlijke verblijfplaats van de spelers.

Als de verplichtingen op het vlak van verblijfsgegevens niet worden nageleefd, kan de bevoegde akkoordsluitende partij een of meer elitesporters van de betrokken ploeg in categorie A of B opnemen.

Als tegen de betrokken sporter zes maanden na zijn opname in categorie A of B geen aangifteverzuim of gemiste controle werd vastgesteld, kan de bevoegde akkoordsluitende partij de betrokken sporter opnieuw opnemen in categorie C. Als gedurende die periode wel een aangifteverzuim of gemiste controle werd vastgesteld, wordt die periode verlengd met achttien maanden vanaf de vaststelling; 4° categorie D : deze groep bestaat uit elitesporters die een olympische discipline beoefenen waarvoor geen verblijfsgegevens doorgegeven moeten worden. § 4. De elitesporters categorie A, B en C vormen de nationale doelgroep.

Elitesporters aan wie periodes van uitsluiting zijn opgelegd wegens een schending van de antidopingregels, moeten gedurende hun periode van uitsluiting hun verblijfsgegevens doorgeven zoals sporters van categorie A. De bevoegde akkoordsluitende partij behoudt zich daarnaast het recht voor om elke elitesporter van wie de prestaties er plots en opmerkelijk op vooruitgaan, of tegen wie ernstige aanwijzingen van een dopingpraktijk bestaan, ertoe te verplichten zijn verblijfsgegevens door te geven zoals sporters van categorie A. § 5. De lijst van sportdisciplines die als basis geldt voor de indeling van de verschillende categorieën van elitesporters, vermeld in paragraaf 3, wordt opgenomen in de bijlage die bij dit samenwerkingsakkoord is gevoegd.

Op gemotiveerd advies van de Raad kunnen de Regeringen en het College de bovenvermelde lijst wijzigen. § 6. Alle elitesporters zijn onderworpen aan de verplichtingen inzake de toestemming wegens therapeutische noodzaak, overeenkomstig de Internationale Standaard voor de toestemming wegens therapeutische noodzaak, en aan de sancties, vermeld in de Code. § 7. De verwerking van de informatie gebeurt met het oog op de strijd tegen dopinggebruik ter bevordering van het sporten met respect voor gezondheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en sportiviteit en moet steeds de waarborgen voorzien in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, respecteren. De verwerking van de informatie betreffende de verblijfsgegevens van de elitesporters gebeurt specifiek met het oog op de planning van de dopingcontroles buiten wedstrijdverband.

De akkoordsluitende partijen bevestigen, bij decreet of ordonnantie, dat de persoonsgegevens van de sporters verwerkt mogen worden voor de voormelde doeleinden.

De verwerking van de persoonsgegevens van de sporters met betrekking tot hun gezondheid, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Artikel 4 De samenwerking tussen de akkoordsluitende partijen kan ook betrekking hebben op alle aspecten van het medisch verantwoord sporten.

Artikel 5 § 1. Er wordt een Raad opgericht om de uitvoering van dit akkoord te bevorderen.

De Raad is, voor elk van de akkoordsluitende partijen, samengesteld uit hoogstens vier leden die bevoegd zijn inzake gezondheid of sport, en die door hun Regering of College worden aangewezen. § 2. Voor elk lid dat overeenkomstig paragraaf 1 wordt aangewezen, wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

Bij ontslag van een lid in de loop van het mandaat of bij verlies van de hoedanigheid op basis waarvan het lid werd aangewezen, wordt in zijn vervanging voorzien voor de overblijvende duur van het mandaat. § 3. Het voorzitterschap van de Raad wordt beurtelings uitgeoefend door elke akkoordsluitende partij, telkens voor de duur van twee jaar.

Het secretariaat van de Raad wordt waargenomen door de administratie van de akkoordsluitende partij die belast is met het voorzitterschap.

De Raad vergadert minstens drie keer per jaar.

De Raad stelt een huishoudelijk reglement vast waarin de regels voor zijn werking worden bepaald.

Hij kan werkcommissies oprichten en, voor bepaalde dossiers, een beroep doen op externe deskundigen.

Artikel 6 De internationale vertegenwoordiging van België in de vergaderingen in verband met aangelegenheden als vermeld in dit samenwerkingsakkoord, wordt geregeld als volgt : 1° elke akkoordsluitende partij kan de vergadering bijwonen;2° de partij die het voorzitterschap van de Raad waarneemt, heeft stemrecht.Dat stemrecht mag alleen worden uitgeoefend als er consensus bestaat tussen de akkoordsluitende partijen.

Artikel 7 Het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, wordt opgeheven.

De bilaterale akkoorden die gesloten zijn ter uitvoering van het akkoord van 19 juni 2001, blijven van kracht.

Artikel 8 Elke akkoordsluitende partij verklaart in het bezit te zijn van een exemplaar.

Elke akkoordsluitende partij wijst de ministers aan die door haar Regering of College worden gemachtigd om dit akkoord te ondertekenen.

Gedaan in Brussel, op 24 november 2011, in vijf originele exemplaren (twee Nederlandse, twee Franse, een Duitstalige).

Voor de Vlaamse Gemeenschap : De Minister-President van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, R. DEMOTTE De Vice-minister-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE Voor de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap en Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS De Minister van Gezin, Volksgezondheid en Sociale zaken, H. MOLLERS Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Het Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J.-L. VANRAES Het Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, B. CEREXHE

Bijlage Sportdisciplines - categorieën Categorie A Atletiek - langeafstandslopen (3.000 m en meer) Triatlon Duatlon Cyclocross Wielersport - baanwielrennen Wielersport - BMX Wielersport - mountainbike Wielersport - wielrennen op de weg Biatlon Skiën - langlaufen Skiën - noordse combinatie Categorie B Atletiek - alles, behalve langeafstandslopen (3 000 m en meer) Badminton Boksen Gewichtheffen Gymnastiek - artistiek Judo Kano - slalom Kano - sprint Moderne vijfkamp Roeien Schermen Taekwondo Tafeltennis Tennis Beachvolley Watersport - zwemmen Worstelen Zeilen Bobslee Skeleton Rodelen Schaatsen - kunstschaatsen Schaatsen - shorttrack Schaatsen - snelschaatsen Skiën - alpines Skiën - freestyle Skiën - snowboarden Categorie C Basketbal Handbal Hockey Voetbal Volleybal Waterpolo Ijshockey Categorie D Boogschieten Gymnastiek - ritmisch Gymnastiek - trampoline Paardrijden - dressuur Paardrijden - eventing Paardrijden - jumping Schieten Watersport - duiken Watersport - synchroonzwemmen Curling Skiën - schansspringen Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 juni 2012.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het Openbaar Ambt, B. CEREXHE Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en het Openbaar Ambt, Mevr. B. GROUWELS Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, Mevr. E. HUYTEBROECK _______ Nota (1) Gewone zitting 2011/2012. Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Ontwerp van ordonnantie, B-50/1. - Verslag (verwijzing), B-50/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 25 mei 2012.

^