Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 06/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012003198 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012022264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van zes leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vermindering van de termijnen waarover de erkende sociale secretariaten beschikken om bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de aangiften te doen van hun aangeslotenen en om de bijdragen van de aangeslotenen te storten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/01537/52/8 van 19 maart 2012 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen-Puurs, gelegen te Hoboken ter hoogte van de kilometerpaal 45.470 type ministerieel besluit prom. 14/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 214, baanvak Jupille-Chertal, gelegen te Luik, ter hoogte van de kilometerpaal 1.683 type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 40, baanvak Wezet - Maastricht, gelegen te Moelingen, ter hoogte van de kilometerpaal 17.893 type ministerieel besluit prom. 14/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 40, baanvak Luik-Maastricht, gelegen te Wandre, ter hoogte van de kilometerpaal 6.408 type ministerieel besluit prom. 14/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 40, baanvak Luik-Maastricht, gelegen te Cheratte, ter hoogte van de kilometerpaal 8.780 type ministerieel besluit prom. 14/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 40, baanvak Luik-Maastricht, gelegen te Cheratte, ter hoogte van de kilometerpaal 9.775 type ministerieel besluit prom. 14/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014244 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Luik - districtsgrens, gelegen te Berloz, ter hoogte van de kilometerpaal 71.891 type ministerieel besluit prom. 14/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Luik - districtsgrens, gelegen te Fexhe, ter hoogte van de kilometerpaal 85.929 type ministerieel besluit prom. 14/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Luik - districtsgrens, gelegen te Remicourt, ter hoogte van de kilometerpaal 80.142 type ministerieel besluit prom. 14/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Luik - districtsgrens, gelegen te Fexhe-le-Haut-Clocher, ter hoogte van de kilometerpaal 83.557 type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van berichten en kennisgevingen beoogd in artikel 23quater van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012035706 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2012

decreet

type decreet prom. 01/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012035692 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten

beschikking

type beschikking prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport type beschikking prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen type beschikking prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031531 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanstelling van de ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die gemachtigd zijn om de milieuattesten en de milieuvergunningen af te leveren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031533 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2011 houdende benoeming van de leden van de GOC type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031532 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031534 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de bestuurder-directeur-generaal Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun voor de algemene investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012035694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de technische keuring op verplaatsing type omzendbrief prom. 20/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031537 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de tweetaligheidstoelagen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012009256 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederl(...) 1. Stef De Decker 2. Tom Van Deun 3. Liesbeth Janssens 4. Femke Van Damme 5. Sylvie Van(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012020033 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 6 juli 2012 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*) (*) Om 14 u. 30 m. (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012020032 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 6 juli 2012, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie - Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbe(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels(...)

erratum

type erratum prom. 03/05/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031536 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk. - Erratum type erratum prom. 25/05/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012035735 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk. - Erratum type erratum prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012035734 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2012. - Erratum type erratum prom. 22/03/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203709 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en de erkenning van de examencentra. - Erratum type erratum prom. 22/03/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203718 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012203746 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11081) werd afgesloten op 28 juni 2012. Er zijn 22 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2012 wordt Mevr. Ysabel Lozano Collado, geboren op 24 mei 1969, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012, dat uitwer Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MARNETH, Philippe, benoemd in de hoedanigheid van plaatsve(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012203579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012 wordt Mevr. Anyès NAUWELAERTS vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginn Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012203733 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke **** **** vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke **** (niveau ****) voor het **** Agentschap voor Genees(...) Er zijn 22 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 05/07/2012 numac 2012031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Intraregionale mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Oproep tot kandidaatstelling Er zijn in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drie betrekkingen van attaché opengesteld die krachtens (...) De intraregionale mobiliteit heeft betrekking op het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gew(...)
^