Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2012-2013 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012203096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (1) type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012203230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en handel ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 11/07/2012 numac 2012203658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 waarbij de Sint-Pieterskerk in Ouren als monument wordt gerangschikt en het ensemble bestaande uit de kerk en de omliggende terreinen als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1980 waarbij de ruïne van het versterkt kasteel van Burg-Reuland als monument en de omgeving ervan als landschap wordt gerangschikt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007 waarbij de in- en uitvoer van goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014310 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting nr. 26A, die het havengebied van Brussel verbindt met de spoorbundel C van Schaarbeek-Vorming, gelegen te Brussel, op een afstand van 47 meter van de wissel nr. 51 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy te Flémalle, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 4.811 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014311 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy, gelegen te Flémalle, ter hoogte van de kilometerpaal 3.086 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy te Engis, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 7.240 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy te Engis, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 8.795 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027132 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 17 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027140 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 31 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012031527 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van de akten van de overheden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratief toezicht type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203636 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de regels volgens welke de kandidaten van een kandidatenlijst op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond bij de lokale en provinciale verkiezingen type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij de pastorie in Ouren, samen met de bijgebouwen en de afsluitingsmuur, als monument wordt gerangschikt type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012204210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2010 betreffende de benoeming van de leden die zetelen in het sturingscomité inzake de begeleiding van de reconversies ingevoerd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan van de reconversies

decreet

type decreet prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203561 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 6 oktober 2010 type decreet prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203560 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Secretariaat van de "Regional Cooperation Council", ondertekend te Brussel op 29 augustus 2008 type decreet prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203562 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en met de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988, zoals gewijzigd bij het Wijzigingsprotocol, gedaan te Parijs op 27 mei 2010 type decreet prom. 21/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012203608 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto (1) type decreet prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203559 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, de Republiek Montenegro, de Republiek Servië en de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo" namens Kosovo in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het "Central European Free Trade Agreement", ondertekend te Brussel op 26 juni 2008 type decreet prom. 21/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012203659 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de controle op de verkiezingsuitgaven aangegaan voor de gemeenteraads-, de provincieraads- en de sectorraadsverkiezingen type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten

beschikking

type beschikking prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport type beschikking prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen type beschikking prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031531 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanstelling van de ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die gemachtigd zijn om de milieuattesten en de milieuvergunningen af te leveren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031533 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2011 houdende benoeming van de leden van de GOC type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031532 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031534 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de bestuurder-directeur-generaal Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun voor de algemene investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012031590 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten of -houders van afvalstoffen andere dan huishoudelijke type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012031589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012203832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een huurtoelage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012203842 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de bestuurder-directeur-generaal Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012203896 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 28 januari 1993 tot uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012205153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende elektrische taxi's

document

type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel) type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het kasteel van Oberhausen als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij de Sint-Stefanuskerk in Burg-Reuland als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Auf Kleinhardt" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nr. 26B type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 4 januari 1950 waarbij de Sint-Hubertuskapel te Weweler als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 september 2005 waarbij het huis gelegen in Burg-Reuland, Dürler 26A, als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het huis Van Orley, Burg-Reuland 124, als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204783 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 mei 2012 houdende aanwijzing van de leden van de Raad voor studietoelagen
^