Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Uittreksel uit arrest nr. 124/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6696 In zake : het beroep tot vernietiging van hoofdstuk 3 van titel 3 van de programmawet van 25 december 2016 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2018205223
pub.
15/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

Uittreksel uit arrest nr. 124/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6696 In zake : het beroep tot vernietiging van hoofdstuk 3 van titel 3 van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (artikelen 51 tot 58 betreffende de verbetering van de invordering van douane- en accijnsschulden en penale boeten), ingesteld door de nv « ING Lease Belgium » en anderen.

Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2017, is beroep tot vernietiging ingesteld van hoofdstuk 3 van titel 3 van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (artikelen 51 tot 58 betreffende de verbetering van de invordering van douane- en accijnsschulden en penale boeten), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016, tweede editie, door de nv « ING Lease Belgium », de nv « ES-Finance », de nv « Axus », de nv « D'Ieteren Lease », de vzw « Belgische Leasevereniging - Association Belge de Leasing » en de vzw « Renta », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr.

F. Vandendriessche en Mr. A. Peytchev, advocaten bij de balie te Brussel. (...) II. In rechte (...) B.1.1. De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van hoofdstuk 3 (« Verbetering van de invordering van douane- en accijnsschulden en penale boeten ») van titel 3 van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten.

De bestreden bepalingen strekken ertoe het toepassingsgebied van de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten houdende betere inning van penale boeten (hierna : wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten, opgeheven bij het bestreden artikel 56) uit te breiden en de procedure te wijzigen.

B.1.2. Het voormelde hoofdstuk 3 omvat de artikelen 51 tot 58 en bepaalt : «

Art. 51.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt er verstaan onder geldsommen : 1° alle vaststaande en uitvoerbare douane- en accijnsschulden;2° alle geldsommen die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen zoals bedoeld in artikel 65/1, § 1, van de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer of in een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke beslissing.

Art. 52.Indien tijdens een controle op de openbare weg door ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de niet-betaling wordt vastgesteld van de in artikel 51 bedoelde geldsommen ten laste van de eigenaar van het voertuig of lastens de persoon die als titularis van het kenteken van het voertuig wordt vermeld, moet de bestuurder de geldsommen in handen van deze ambtenaren betalen op het ogenblik van de vaststelling.

De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd om de identiteit van de bestuurder van het voertuig vast te stellen, met het oog op de doelstellingen van dit hoofdstuk.

Art. 53.In geval van niet-betaling van de in artikel 51 bedoelde geldsommen kan het voertuig door de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in beslag worden genomen.

Het bericht van inbeslagneming wordt binnen de twee werkdagen verstuurd naar het adres van de titularis, vermeld op het kentekenbewijs. Indien de bestuurder de titularis van het kenteken is, kan het bericht van inbeslagneming hem onmiddellijk worden overhandigd.

Het bericht van inbeslagneming wordt geacht door de titularis van het kenteken van het voertuig te zijn ontvangen de derde werkdag na de verzending ervan.

De titularis van het kenteken van het voertuig is gehouden het bericht van inbeslagneming onverwijld aan de eigenaar van het voertuig over te maken en is tegenover die eigenaar aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door het niet of het niet tijdig voldoen van die verplichting.

Het bericht van inbeslagneming stemt overeen met het model in bijlage en wordt in een origineel en een kopie opgesteld.

Het voertuig wordt in beslag genomen op kosten en risico van de eigenaar of de persoon die als titularis van het kenteken van het voertuig wordt vermeld.

De inbeslagneming wordt ten vroegste opgeheven op de dag van volledige betaling van de in artikel 51 bedoelde geldsommen, verhoogd met de kosten van inbeslagname waaronder de takelingskosten en de stallingskosten van het voertuig, aan de bevoegde ontvanger.

Art. 54.Indien de geldsommen en kosten niet binnen de tien werkdagen na de datum van overhandiging of ontvangst van het bericht van inbeslagneming worden betaald aan de bevoegde ontvanger, kan deze ontvanger laten overgaan tot de verkoop van het voertuig.

Art. 55.De toerekening bij de opbrengst van de verkoop van het voertuig gebeurt eerst op de douaneschulden, daarna op de verkoopkosten en de kosten van de inbeslagneming, vervolgens op de accijnsschulden en ten slotte op de in artikel 51, 2°, bedoelde geldsommen, onverminderd de toepassing van artikel 49, tweede lid, van het Strafwetboek en van artikel 29, laatste lid, van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen.

Een eventueel overschot wordt terugbetaald aan de titularis van het kenteken van het voertuig of aan de voormalige eigenaar van het voertuig.

Art. 56.De wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten houdende betere inning van penale boeten wordt opgeheven.

Art. 57.Indien er voor de inwerkingtreding van dit hoofdstuk, met toepassing van artikel 2, § 2, van de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten houdende betere inning van penale boeten, een voertuig is geïmmobiliseerd, wordt de procedure afgehandeld overeenkomstig de bepalingen die van toepassing waren op het ogenblik van deze immobilisering.

Art. 58.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2017 ».

B.2.1. Zoals de titel van het bestreden hoofdstuk 3 aangeeft, strekken de bestreden bepalingen ertoe de invordering van vaststaande en uitvoerbare douane- en accijnsschulden en penale boeten te verbeteren.

De parlementaire voorbereiding vermeldt : « [Aan] de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, die tijdens een controle op de openbare weg een voertuig detecteren waarvan de eigenaar of de titularis van het kenteken van het voertuig nog openstaande penale boeten en douane- en accijnsschulden heeft, [wordt] de mogelijkheid [geboden] dit voertuig in beslag te nemen, zonder daartoe eerst de machtiging van de beslagrechter te vragen.

De procedure van immobilisering zoals voorzien in de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten is vrij omslachtig en kan leiden tot hoge takelings- en stallingkosten. Daarom is het aangewezen dat de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meteen kunnen overgaan tot de inbeslagname van het voertuig. Wanneer de achterstallige schulden vervolgens niet binnen een bepaalde termijn worden betaald, kan de bevoegde ontvanger laten overgaan tot de verkoop van het voertuig » (Parl. St., Kamer, 2016-2017, DOC 54-2208/001, p. 35).

B.2.2. De bestreden artikelen van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten hervormen op fundamentele wijze de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten.

Allereerst wordt het toepassingsgebied ratione materiae uitgebreid tot alle vaststaande en uitvoerbare douane- en accijnsschulden en alle geldsommen die worden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen, zoals bedoeld in artikel 65/1, § 1, van de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer of in een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke beslissing (artikel 51).

Vervolgens wordt het toepassingsgebied ratione personae uitgebreid door een « vorm van kentekenaansprakelijkheid » in te voeren (Parl.

St., Kamer, 2016-2017, DOC 54-2208/001, p. 36). Dientengevolge wordt het toepassingsgebied van de wet niet meer beperkt tot de eigenaar van een voertuig die de schuldenaar is van niet-betaalde geldsommen, maar wordt dit uitgebreid tot de kentekenhouder (artikel 52).

Voorts voorziet artikel 53 van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, bij ontstentenis van een onmiddellijke betaling van de verschuldigde geldsommen, in de inbeslagneming van het voertuig, in tegenstelling tot de vroegere wetgeving waarbij het voertuig werd geïmmobiliseerd.

Dit beslag kan slechts worden opgeheven ten vroegste op de dag van de volledige betaling van de verschuldigde geldsommen, verhoogd met de kosten van inbeslagneming.

Artikel 54 maakt het mogelijk dat, indien de verschuldigde geldsommen niet worden voldaan binnen tien werkdagen na de datum van overhandiging of ontvangst van het bericht van inbeslagneming, de bevoegde ontvanger zonder enig rechterlijk optreden kan overgaan tot de verkoop van het voertuig. Met de opbrengst van de verkoop van het voertuig worden eerst de douaneschulden betaald, vervolgens de verkoopkosten en de kosten van inbeslagneming, daarna de accijnsschulden en ten slotte de geldsommen, onverminderd de toepassing van artikel 49, tweede lid, van het Strafwetboek en van artikel 29, laatste lid, van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen. Het eventuele overschot wordt terugbetaald aan de houder van het kenteken van het voertuig of de voormalige eigenaar (artikel 55).

Artikel 56 van de programmawet heft de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten op.

Artikel 57 regelt de procedure voor voertuigen die voor de inwerkingtreding van hoofdstuk 3 van titel 3 van de programmawet reeds waren geïmmobiliseerd en artikel 58 bepaalt dat het desbetreffende hoofdstuk in werking treedt op 1 januari 2017.

B.3. De door de verzoekende partijen aangevoerde grieven hebben enkel betrekking op de situatie waarbij de schuldenaar van de door hoofdstuk 3 van titel 3 van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten beoogde schulden, niet de eigenaar is van het voertuig waarvan hij de kentekenplaathouder is.

B.4. Het eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (eerste onderdeel van het eerste middel) en van artikel 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (tweede onderdeel van het eerste middel), al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.5. In het tweede onderdeel van het eerste middel, voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden artikelen van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten het recht op toegang van voertuigeigenaars tot een rechter schenden, doordat de inbeslagneming en de verkoop van het voertuig geschieden zonder enig optreden van een rechter en doordat er geen enkele procedurele waarborg voorhanden is om het eigendomsrecht te beschermen.

B.6.1. Artikel 13 van de Grondwet houdt een recht in op toegang tot de bevoegde rechter. Dat recht wordt eveneens gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, bij artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en bij een algemeen rechtsbeginsel.

B.6.2. Het recht op toegang tot de rechter, dat een onderdeel is van het recht op een eerlijk proces, verzekert de rechtzoekenden dat hun zaak wordt behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechter die volle rechtsmacht heeft om hun grieven te onderzoeken.

B.6.3. Overeenkomstig vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (grote kamer, 5 april 2018, Zubac t. Kroatië, § 77) dient het recht op toegang tot de rechter « concreet en effectief » te zijn en niet theoretisch en illusoir : « Die opmerking geldt in het bijzonder voor de waarborgen waarin artikel 6 voorziet, gelet op de prominente plaats die het recht op een eerlijk proces in een democratische samenleving inneemt (Prins Hans-Adam II van Liechtenstein t.Duitsland [GK], nr. 42527/98, § 45, EHRM 2001-VIII, en Paroisse Gréco-Catholique Lupeni en anderen, voormeld, § 86) ».

Dit betekent dat, om als effectief te kunnen worden beschouwd, de rechtzoekende moet beschikken over « een duidelijke en concrete mogelijkheid om een handeling die een inmenging in zijn rechten vormt te betwisten » (EHRM, 4 december 1995, Bellet t. Frankrijk, § 36) : « Het feit dat men de interne rechtsmiddelen heeft kunnen aanwenden maar enkel om zijn vorderingen onontvankelijk te horen verklaren als gevolg van de wet, voldoet niet steeds aan de vereisten van artikel 6, lid 1 [...] : ook moet de graad van toegang die verschaft wordt door de nationale wetgeving volstaan om aan een individu het 'recht op een rechter' te verzekeren, gelet op het beginsel van de voorrang van het recht in een democratische samenleving. Een daadwerkelijke uitoefening van het recht op toegang vereist dat een individu beschikt over een duidelijke en concrete mogelijkheid om een handeling die een inmenging in zijn rechten vormt te betwisten (zie het voormelde arrest de Geouffre de la Pradelle, p. 43, § 34) ".

B.7.1. Allereerst blijkt uit de bestreden bepalingen dat aan de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen geen enkele onderzoeksplicht wordt opgelegd om na te gaan of de schuldenaar van de geldsommen daadwerkelijk de eigenaar is van het in beslag genomen voertuig.

Meer nog, de bestreden bepalingen voeren uitdrukkelijk een vorm van kentekenaansprakelijkheid in, teneinde de invordering van douane- en accijnsschulden en penale boeten te verbeteren.

De vaststelling dat leasingmaatschappijen mogelijk de vrije keuze zouden hebben om het geleasede voertuig op hun naam te laten inschrijven teneinde te vermijden dat beslag wordt gelegd op hun eigendom, wijzigt hieraan niets. De substantieel hogere operationele, administratieve en fiscale kosten die een inschrijving op naam van de leasingmaatschappij meebrengt, beperken op substantiële wijze die « vrije keuze ».

B.7.2. Zelfs al zou worden aanvaard dat de voertuigeigenaar een revindicatievordering zou kunnen instellen bij de beslagrechter (artikel 1514 van het Gerechtelijk Wetboek), waardoor elke derde-bezitter zou kunnen worden gedwongen tot een afstand aan de werkelijke eigenaar (Cass., 3 mei 1996, AR C.95.0016.F), dan nog zou de beslagrechter enkel kunnen vaststellen dat de inbeslagneming door de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is gebeurd conform de aan hen, door de bestreden bepalingen, toegekende bevoegdheid. De Belgische Staat is immers gerechtigd om beslag te leggen op het voertuig van de leasinggever en dit ongeacht de vaststelling dat niet de voertuigeigenaar, doch de kentekenhouder de schuldenaar is van de betrokken geldsommen.

De beroepsmogelijkheid bij de beslagrechter sorteert derhalve voor de leasinggever geen enkel nuttig effect en kan dus niet worden beschouwd als zijnde « concreet en effectief ».

B.7.3. Ook de mogelijkheid voor de leasinggever om op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding te eisen van de kentekenhouder, verhelpt niet het gebrek aan toegang tot een rechter. Niet alleen vereist een dergelijke vordering een aparte procedure; ook wordt het de leasinggever niet toegestaan op te treden tegen de inbeslagneming en de eventuele daaropvolgende verkoop van zijn voertuig.

B.8. Aangezien er voor de leasinggever geen « concreet en effectief » beroep bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter openstaat tegen de inbeslagneming en de eventuele daaropvolgende verkoop van het voertuig, is het tweede onderdeel van het eerste middel gegrond en dienen de bestreden bepalingen te worden vernietigd.

B.9. Het eerste onderdeel van het eerste middel en het tweede middel dienen niet te worden onderzocht, aangezien dat onderzoek niet tot een ruimere vernietiging zou kunnen leiden.

Om die redenen, het Hof vernietigt de artikelen 51 tot 58 van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, in zoverre zij de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen toestaan tot inbeslagneming over te gaan van een voertuig waarvan de kentekenhouder niet de eigenaar is.

Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, op 4 oktober 2018.

De griffier, F. Meersschaut De voorzitter, A. Alen

^