Etaamb.openjustice.be
Arrest van 19 juli 2018
gepubliceerd op 07 september 2018

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"

bron
regering van de duitstalige gemeenschap
numac
2018204319
pub.
07/09/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/19/2018204319/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

REGERING VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


19 JULI 2018. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het decreet van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming sluiten over de jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming, artikel 25, § 1;

Gelet op het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp sluiten betreffende de thuishulpdiensten, artikel 10, § 1, vervangen bij het decreet van 14 februari 2011;

Gelet op het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014202570 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de kinderopvang sluiten betreffende de kinderopvang, artikel 12;

Gelet op het decreet van 13 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200237 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven sluiten tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid";

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 19 juli 2018;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gewettigd is door de omstandigheid dat de onderhavige wijzigingen in werking moeten treden op de datum van inwerkingtreding van het decreet tot invoering van het ambt van kleuterschoolassistent, namelijk 1 september 2018, om te voorkomen dat kinderbegeleiders uit de locaties voor buitenschoolse opvang omwille van de grote salarisverschillen overstappen naar de kleuterscholen en om te voorkomen dat de werking van de locaties voor buitenschoolse opvang daardoor in het gedrang komt; dat dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden aangenomen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit: Artikel 1 - In bijlage 1 van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", vervangen bij het besluit de Regering van 8 december 2016, wordt tabel 8 vervangen als volgt:

8

Kinderbegeleider Kleuterschoolassistent Gezins- en bejaardenhelp(st)er Opvoeder klasse II B en A

Houder van een diploma of een attest dat de uitoefening van die functies toestaat op basis van de respectieve toepasselijke wetgeving

DA *

Brutobasisloon

0

16.337,89

1

16.468,03

2

16.771,03

3

16.813,75

4

17.448,23

5

17.448,23

6

17.958,92

7

17.958,92

8

18.469,61

9

18.469,61

10

18.980,30

11

18.980,30

12

19.490,99

13

19.490,99

14

20.001,68

15

20.001,68

16

20.512,37

17

20.512,37

18

21.023,06

19

21.023,06

20

21.533,75

21

21.533,75

22

22.044,44

23

22.044,44

24

22.555,13

25

22.555,13

26

23.065,82

27

23.065,82

28

23.576,51

29

23.576,51

30

24.087,30

31

24.087,30


Art. 2 - In bijlage 1 van hetzelfde besluit van de Regering, vervangen bij het besluit van de Regering van 8 december 2016, worden tabel 9 en tabel 10 opgeheven.

Art. 3 - Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 4 - De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 juli 2018.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^