Etaamb.openjustice.be
Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 14/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030720 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2006 (1) type wet prom. 21/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030746 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen type wet prom. 15/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030809 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal tarief type wet prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano (1) type wet prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023041405 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson Overeenkomstig artikel 106, eerste lid van de voornoemde wet van 13 maart 2016 en onverminderd de a(...) type wet prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023090303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2023 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2023, 127.67 punten bedraagt, tegenover De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023030808 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 en 2710 20 19 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2 Op 1 april 2023 wordt de bijzondere accijns opnieuw vastgesteld op het niveau zoals van toepassing (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023015087 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 januari 2023, wordt de heer Philippe SMETS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, eervol ontslag uit De heer Philippe SMETS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adv(...) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wat de invoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" onder de coördinatie van een "Terug Naar Werk-coördinator" betreft type koninklijk besluit prom. 20/06/1990 pub. 31/03/2023 numac 2023041261 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot koppeling van de pensioenen van de openbare sector aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen van het Rijk. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 16/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 type koninklijk besluit prom. 20/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041361 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023041409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 maart 2023, - is mevr. Ghyselen M., doctor in de rechten, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie. - is dhr. Butaye J-B., master i Hij is in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi. type koninklijk besluit prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van grote energieopslagfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 12/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023200242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de instelling van een sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023200240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de electriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023200246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht type koninklijk besluit prom. 12/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023200255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 12/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023200245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers, betreffende het sociaal akkoord 2021-2022

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023030803 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de functie kentekens van de wegcontroleurs van de Dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 22/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023040884 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2022 houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie type ministerieel besluit prom. 22/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023040886 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2022 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041138 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2023-2026 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2023-2033 type ministerieel besluit prom. 22/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041355 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2022 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2023 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2027, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veiling, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201721 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 februari 2023 wordt het Bureau Room's Acoustic Solutions, gelegen chaussée de Binche 28A te 7000 Bergen, vanaf 17 mei 2023 voor vijf jaar erkend inzake geluidshinder voor de categorieën 1° en 2°.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201583 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 januari 2023, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2023, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de volgende pre « Schendt artikel 4.8.11, § 2 VCRO de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gel(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023041351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten De Minister bevoegd voor de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten schrijft een oproep tot kandidaatstelling uit voor de functie van enerzijds Voorzitter van de Co Overeenkomstig artikel 26 van voornoemd gezamenlijk decreet en ordonnantie moeten de kandidaten de (...) type decreet prom. 24/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041353 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano (1) type decreet prom. 23/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041483 bron waalse overheidsdienst Decreet houdend einstemming met het samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano (1) type decreet prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023201833 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

beschikking

type beschikking prom. 30/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030810 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Samen-werkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023040904 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vrijwillig ontslag. - Pensioen Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 januari 2023, wordt het vrijwillig ont- slag van Mevrouw Gerda PAPPAERT, Assistente bij de Diensten van het Verenigd Colle Vanaf 1 maart 2023 wordt betrokkene ertoe gemachtigd haar aanspraken op een rustpensioen te doen ge(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan Vlaams-Brusselse partnerorganisaties in het kader van het Brusselbeleid ter uitvoering van het Programmadecreet van 16 december 2022 bij de begroting 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2022 pub. 31/03/2023 numac 2023041428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Tersana vzw moeten worden gesloten voor de overdracht van de verplichting of het engagement om een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering uit te voeren type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041443 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in een woonzorgcentrum

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023201767 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023201774 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030807 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 716. - Tijdelijk verbod op het gebruik van de TikTok applicatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023040508 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Franciscus ABRAHAMS, die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn V Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 238.154/X-18.308. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023041312 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De naamloze vennootschappen Umedia Production en UFUND hebben de schorsing en de nietigverklaring g(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201543 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Mobiliteitsverantwoordelijken (niveau A1) voor het Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG23096 Solliciteren kan tot en met 24/04/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201643 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Integration Architects/Solution Architects (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG23127 Solliciteren kan tot en met 17/04/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleer(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201780 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201772 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data-analisten (niveau A2) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG23158 Solliciteren kan tot en met 14/04/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde func(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201781 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201738 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Planning vergunning manager (niveau A) voor urban.brussels. - Selectienummer: REQ222 Deze selectie werd afgesloten op 20 maart 2023. Er zijn 13 laureaten. De lijst is 6 maan(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 10/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023015033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2022, wordt mevrouw Liliane MORNARD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023040032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2022, wordt mevrouw Amandine LOGEZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023040048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2022, wordt mevrouw Ariane GOSSART benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023040049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2022, wordt de heer Vincent LUCIC benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van een effectief lid Bij koninklijk besluit van 19 maart 2023, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan de heer Niko DEMEESTER eervol ontslag verl - wordt, op voordracht van de betrokken representatie werkgeversorganisatie, benoemd ten titel van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201753 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 maart 2023 wordt ontslag verleend aan dhr. Tom Meulenbergs uit zijn mandaat van effectief lid van het beheerscomité van het Inter Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt dhr. Bram Delen benoemd tot plaatsvervangend lid van het beh(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023030769 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 31 MAART 2023. - Oproep tot kandidaten voor de mandaten van assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit De Minister van Economie, Gelet op het artikel IV.21. en IV.22. van het wetboek van economisch recht, gelet op het koninklijk beslu Besluit: Oproep tot kandidaten voor mandaten van assessoren van de Belgische Mededingingsautorit(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023041330 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201495 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertaler-revisors van Frans naar Nederlands (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer: ANG22354 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2022. Er zijn 10 laureaten. De (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201607 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts politico-militaire zaken (m/v/x) (Klasse A2) voor FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG23155 Solliciteren kan tot en met 14/04/2023(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201644 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundigen Algemeen Management (niveau B) voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. - Selectienummer: ANG22565 Deze selectie werd afgesloten op (...) Er zijn 2. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de(...) type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201731 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22508 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/2023. Er zijn 16. laureaten. De lijst is 1 jaa(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201743 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A1 (m/v/x) voor Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: ANG22265 Deze selectie werd afgesloten op 24/08/2022. Er zijn 6. laure(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201773 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-verantwoordelijken Service Management (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG23160 Solliciteren kan tot en met 14/04/2023 via www.werken(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201854 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de rechterlijke orde: - Griffiers-hoofden van dienst bij de politierechtbank Limburg (m/v/x). - Selectienummer BNG23001 De medewerkers die voldoen aan de deel(...) Solliciteren kan tot 14 april 2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201856 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de rechterlijke orde: - Griffiers-hoofden van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg (m/v/x). - Selectienummer BNG23026 De medewerkers die voldoen (...) Solliciteren kan tot 14 april 2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 31/03/2023 numac 2023201853 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de rechterlijke orde: - Secretarissen-hoofd van dienst bij het parket bij het hof van beroep Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer BNG22148 De medewerkers die v(...) Solliciteren kan tot 14 april 2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...)

Toegang volgens publicatiedatum:

2023

1 januari2 februari3 maart

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2023

1 januari2 februari3 maart12 december

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni11 november

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli
^