Etaamb.openjustice.be
Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023040481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Indicator voor het vastleggen van een minimale intervalperiode tussen de eerste raadpleging van de patiënt met een bariatrische chirurg en de eigenlijke bariatrische ingreep Indicator gepubliceerd overeenkomstig artikel 73, § 3, van de wet Er werd door het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging en de algemene raad van he(...) type wet prom. 05/06/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023043764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaatstelling voor de functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Kunstwerkcommissie De Kunstwerkcommissie werd opgericht bij de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbeterin De Kunstwerkcommissie is samengesteld uit - deskundigen in het werk in de kunsten, aangeduid do(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023010282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 mei 2023, wordt de heer Geert BEIRNAERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023015381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC door de centra voor geestelijke gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023020072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023030920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds type koninklijk besluit prom. 07/02/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023042341 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2021 houdende toekenning van een toelage aan "Voix de Femmes asbl" om bepaalde kosten van het project "Les Absentes" over geestelijke gezondheid en systemische discriminatie van geraciseerde vrouwen te dekken type koninklijk besluit prom. 13/05/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023042481 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Çavaria" voor een periode van twaalf maanden van het begrotingsjaar 2023 in het kader van het Federaal Actieplan 2021-2024 voor een LGBTQI+ friendly België type koninklijk besluit prom. 13/05/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023042482 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw « Prisme » voor een periode van twaalf maanden van het begrotingsjaar2023, in het kader van het Federaal Actieplan 2021-2024 voor een LGBTQI+ friendly België type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023042483 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw « RainbowHouse » voor de twaalf maanden van het begrotingsjaar 2023 in het kader van het federale plan 2021-2024 voor een LGBTQI+ friendly België type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023043733 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Wel Jong" om bepaalde kosten te dekken van het project "Wel Thuis: LGBTQI+ inloopwerking" van 21 december 2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023044485 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023 is machtiging verleend aan mevrouw Messelis, Melissa, geboren te Kortrijk op 7 oktober 1986, wonende te Wevelgem, om haar naam in die van "Teerlinck" te verandere Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023 is machtiging verleend aan de heer Vekemans, Liam, gebo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023044489 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 juli 2023 is machtiging verleend aan de heer Ainiwaer, Aiziheer, geboren te Xinjiang op 3 juli 1985; juffrouw Ainiwaer, Elife, geboren te Antwerpen, district B(...) Bij koninklijk besluit van 17 juli 2023 is machtiging verleend aan mevrouw Leue, Rayenco, gebor(...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023045065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023045528 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2023 dat in werking treedt op 1 januari 2024, wordt Mevrouw Géralidne DAVID, geboren op 21 juli 1988, benoemd in de functie van algemeen directrice bij de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 12/09/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023045524 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 367.000,00 euro aan de vzw "Casa legal" voor het begrotingsjaar 2023 type koninklijk besluit prom. 04/09/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023045534 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een faculatieve toelage van 300.000,00 euro aan de ivzw "V-EUROPE" voor het begrotingsjaar 2023 type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023203979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, inzake opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023091309 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoete. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand september 2023 is samengesteld als volgt : Index A (sc(...) type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023203984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023204009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023203989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap - tewerkstelling Sociale Maribel type koninklijk besluit prom. 03/02/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023204641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en ‑diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/09/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023204714 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2023 houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor jaar 2023 type koninklijk besluit prom. 31/07/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023204767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023010206 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 24 april 2023, wordt de heer Charles-Aurian COLLETTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Regie der Gebouwen, met ingang van 1 april Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023042646 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 24 april 2023, wordt mevrouw Lisa LAFORCE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 13/09/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023045255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 20/04/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023045550 bron waalse overheidsdienst Besluit tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt met betrekking tot de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2023 pub. 25/09/2023 numac 2023042910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging en verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023045061 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 en 28 juli 2023 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 31 juli 2023 en 1 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 8069 en 8070 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204628 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Managers administratieve vereenvoudiging en eGovernment (niveau A1) voor A1. - Selectienummer: ANG23437 Solliciteren kan tot en met 05/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204687 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten financiële en statistische gegevens (niveau A2) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23420 Solliciteren kan tot en met 09/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetai(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Economie. - Selectienummer: AFG23316 Solliciteren kan tot en met 09/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204688 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseur - Arbeidsarts (niveau A3) voor FOD Beleid & Ondersteuning. - Selectienummer: AFG23260 Deze selectie werd afgesloten op 04/09/2023. De lijst van geslaagden,(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204725 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Maatschappelijk assistent (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG23302 Solliciteren kan tot en met 09/10/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204730 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën: Deskundigen Dossierbeheer - Compliance (m/v/x). - Selectienummer: BNG22137 Deze selectie werd afgesloten op 14/0(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is onbeperkt geldig in tijd. type lijst prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204765 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijke communicatie (niveau A2) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Selectienummer: ANG23448 Solliciteren kan tot en met 09/10/2023 via www.werkenvoor.be Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204764 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke communicatie (niveau A2) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Selectienummer: AFG23321 Solliciteren kan tot en met 09/10/2023 via www.werkenvoor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023020063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12/05/2023 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Beheer van ee(...)

document

type document prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204763 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van projectmanagers - subsidiebeheerders (niveau A1) voor safe.brussels. - Selectienummer: REQ518. - Erratum Solliciteren kan tot en met 01/10/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die 6 maanden geldig blijft. type erratum prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204793 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Projectmanagers in Territoriale Analyse (niveau A1) Franstalig voor Perspective.brussels. - Selectienummer : REQ525. - Erratum De publicatie waarnaar in het Belgisch Staatsblad wordt verwezen met de NUMAC : 2(...) "Vergelijkende selectie van Projectmanagers in Territoriale Analyse (m/v/x) (niveau A1) Franst(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023010274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2023, wordt mevrouw Annelies WOUTERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023043016 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 12 juni 2023, wordt mevrouw An MEWIS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2023. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van S

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023043353 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 25 juni 2023 en met ingang van 1 juni 2023, wordt mevrouw Eveliene COOLS in vast verband benoemd met de titel van attaché, in de klasse A2, in het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023043391 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2023, wordt mevrouw Siska Van Parys benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in een betrekking van het Nederlandse taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023043453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2023, wordt mevrouw Sandie VERLEIJE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023043793 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2023, wordt mevrouw Margot VAN CAUWENBERGHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023043914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2023 wordt de heer Jonathan VAN BEEUMEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023045217 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van het bureau van de federale bemiddelingscommissie Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatur De federale bemiddelingscommissie bestaat uit het bureau, de vaste commissie voor de erkenning van (...)

document

type document prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204689 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS): Dossierbeheerders toekenning beroepsziekten (m/v/x). - Selectienummer: BNG23120 De medewerker(...) Solliciteren kan tot en met 9 oktober 2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandid(...) type document prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204752 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel/Brussel Synergie. - Selectienummer: REQ443 Deze selectie werd afgesloten op 15/09/2023. Er zijn 2 laureat(...) type document prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204751 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de Vergelijkende selectie van Franstalige HR Officer (niveau B) voor POD Maatschappelijke Integratie. - Selectienummer: AFG23134 Deze selectie werd afgesloten op 30/06/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 25/09/2023 numac 2023204734 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Junior medewerkers transfer pricing (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG23040 Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.

Toegang volgens publicatiedatum:

2023

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2024

7 juli

2023

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober12 december

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni11 november

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli
^