Etaamb.openjustice.be
Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 18/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022033024 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijzigingen van het recht op geschriften en van het registratierecht op bepaalde akten. - Rechtzetting

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022010021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr. Brocal C., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen wordt benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het h Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2021041501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van consumptiecheques (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2021031534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2019-2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032162 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit nr. 3956 van 29 april 2022: Wordt bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde op datum van 15 november 2021: LUCHTMACHT majoor van het vliegwezen Tafniez Y Worden bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde op datum van 8 april 2022: LANDMACHT luitena(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032164 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit nr. 3957 van 29 april 2022: Worden bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde op datum van 8 april 2022: LANDMACHT kolonels stafbrevethouders Denolf W., Ge kolonel van het reservekader Couniot A. LUCHTMACHT kolonel van het vliegwezen stafbrevethoude(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032166 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 3958 van 29 april 2022: Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II op datum van 8 april 2021: LANDMACHT luitenant LUCHTMACHT majoors vliegers Frippiat T., Gielis B., Libert P-Y., Van Hellemont J. MARINE fr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032168 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit nr. 3960 van 29 april 2022: Het Militair Ereteken van 1ste klasse voor dienstanciënniteit wordt verleend aan de volgende militair op datum va LUCHTMACHT sergeant Collart V. Het Militair Ereteken van 1ste klasse voor dienstanciënniteit (...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een ondervoorzitter van het directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een ondervoorzitter van het directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015181 bron region de bruxelles-capitale Ministerieel besluit houdende de erkenning van COMENSIA CVBA als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 13/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 03/08/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015625 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2021 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2022 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032300 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie aan een lid van e-Wallonie-Bruxelles Simplification. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 19/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2018 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het inclusief onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 11 van het decreet van 30 juni 2016 betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie

decreet

type decreet prom. 15/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032919 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en werk betreft type decreet prom. 20/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032943 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en wetenschappelijk onderzoek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 in het kader van de besteding van de middelen uit het Vlaams Klimaatfonds type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022015538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming van de voorzitters van de regio-instanties opgericht bij de samenwerkingsovereenkomst die op 20 maart 2014 is gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwezenlijking van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 4, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022033030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 over het verlenen van een overbruggingslening aan ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204451 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "REW" als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Waver aangewezen wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022041751 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw VLAAMSE VERENIGING VOOR LOGOPEDISTEN, de vzw UNION PROFESSIONELLE DES LOGOPEDES FRANCOPHONES(...) type bericht prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204475 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs investeringen en financieel advies (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22091 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2022. (...) Er zijn geen laureaten.

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204474 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs telecom (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22089 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2022. De lijst van geslaagde(...) type lijst prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204597 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Buyers Facilities (niveau B1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ143 Solliciteren kan tot en met 01/09/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde functie(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximaal (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022032159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2022 LEOPOLDSORDE Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde: De heer ANDRE Jean-François, technisch deskundige. Hij neemt zijn rang in de Orde in op d De heer DANNEMARK Thomas, attaché. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van 15 novembe(...)

document

type document prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204584 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief Deskundigen (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG22248 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2022. Er zijn 25 laureaten. De lijs(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 11/08/2022 numac 2022204612 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie. - Instapkaart niveau C van nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten, detentiebegeleiders en veiligheidsassistenten voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG22338 Solliciteren kan tot en met 02/12/2022 v(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

Toegang volgens publicatiedatum:

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus11 november

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni11 november

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli
^