Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 29 maart 2018

Nationale Loterij. - Deelnemingsregels van de Lotto Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 200 Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende het reglement van de Lotto, openbare lot(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018011372
pub.
29/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Nationale Loterij. - Deelnemingsregels van de Lotto Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, artikel 21;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions";

Heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij in zijn vergadering van 14 maart 2018 de volgende reglementsbepalingen vastgelegd: HOOFDSTUK 1. - Deelneming in de online-centra

Artikel 1.De deelnemingsverwerving gebeurt volgens de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals en automaten die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij waaraan ze de deelnemingsgegevens ter registratie doorgeven die op de in artikel 2 bedoelde formulieren voorkomen of die voortvloeien uit de in artikel 11 bedoelde bijzondere procedure. Op de automaten is evenwel alleen de in artikel 11 bedoelde bijzondere procedure van toepassing.

De Nationale Loterij plaatst de terminals en automaten in de online-centra waarmee ze hiertoe een overeenkomst heeft afgesloten.

Art. 2.§ 1. Onverminderd de bepalingen van de artikel 11 maken de spelers hun pronostieken door middel van formulieren.

De drie beschikbare types van formulieren zijn : 1° het formulier genaamd "enkelvoudig";2° het formulier genaamd "multi";3° het formulier genaamd "multiplus" of "multi+"; De types van formulieren bedoeld in het tweede lid zijn, naar keuze van de speler, bruikbaar voor de deelnemingsverwerving voor 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen.

De deelnemingsverwerving voor één trekking betreft de trekking waarvan de datum en de dag vermeld staan op het in artikel 7 bedoelde spelticket of mededeling, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens vóór de trekking werden weggeschreven op een informatiedrager, overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.

De deelnemingsverwerving voor 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen betreft de 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 opeenvolgende trekkingen waarvan de datums en de dagen vermeld staan op het in artikel 7 bedoelde spelticket of mededeling, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens vóór de eerste van de opeenvolgende trekkingen werden weggeschreven op een informatiedrager, overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.

De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om de toekomstige trekking(en) te kiezen waaraan hij wenst deel te nemen. De Nationale Loterij bepaalt dan het aantal toekomstige trekkingen waaraan kan worden deelgenomen, of deze trekkingen al dan niet opeenvolgend moeten zijn en de laatste trekking waaraan kan worden deelgenomen. § 2. In het kader van gerichte of permanente acties kan de Nationale Loterij specifieke formulieren uitbrengen die verschillen van de formulieren bedoeld in § 1, tweede lid.

In dat geval en naar keuze van de Nationale Loterij kunnen deze formulieren : 1° bruikbaar zijn, hetzij voor één trekking, hetzij voor meerdere al dan niet opeenvolgende trekkingen, waarvan het aantal niet hoger is dan 24;2° al of niet de datum of data van de betreffende trekkingen vermelden; 3° een deelneming toestaan voor een inzet die, per formulier en per trekking, niet hoger is dan 6.256,25 euro; 4° hetzij voorgedrukte spelparameters bevatten die elke keuze door de deelnemer uitsluiten, hetzij spelparameters waarvan sommige voorgedrukt zijn en elke keuze door de deelnemer uitsluiten en de overige aan de keuze van de deelnemer overgelaten worden. Voor de in het tweede lid bedoelde formulieren is de per formulier verschuldigde inzet het product van drie parameters, zijnde de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid, het aantal deelnemende combinaties van 6 nummers en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft. § 3. De in § 1, tweede lid bedoelde formulieren dragen een voorgedrukt nummer dat enkel gebruikt wordt voor het beheer ervan en dat samengesteld is uit twee groepen van 3 variabele cijfers.

De in § 2, tweede lid bedoelde formulieren dragen een voorgedrukt nummer waarvan de samenstelling verschillend kan zijn van die van het voorgedrukt nummer van de in § 1, tweede lid bedoelde formulieren.

Uitsluitend de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig voor de deelnemingsverwerving. Ze worden ter beschikking gesteld van de spelers in de online-centra en/of via elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht middel. De Nationale Loterij kan de verkoop van de formulieren toestaan aan een prijs die door haar vastgesteld wordt en die niet meer mag bedragen dan 25 eurocent per formulier.

De formulieren kunnen de volgende vermeldingen bevatten : 1° informatie, uitleg of voorschriften bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden waarmee de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht samen te werken om haar activiteiten te promoten.

Art. 3.Het enkelvoudig formulier, dat, naar keuze van de Nationale Loterij, aan het publiek kan aangeboden worden onder de benaming "formulier", bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes. Afhankelijk van zijn inzet vult de speler het rooster of de roosters van zijn keuze in. Hij is daarbij niet gebonden door de positionering van de roosters. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Per rooster kiest de speler 6 nummers door in de betrokken vakjes een "x"-vormig kruisje te plaatsen.

Op het formulier staan er bovendien aparte vakjes die respectievelijk de getallen 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 bevatten. Zij laten de speler toe te kiezen voor een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen. De speler geeft zijn keuze aan door in het toepasselijke vakje een "x"-vormig kruisje te plaatsen.

Per formulier is het bedrag van de totaal verschuldigde Lotto-inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid, het aantal ingevulde roosters en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 1,25 euro voor de deelneming aan één trekking met één rooster;2° hoogstens 600 euro voor de deelneming aan 24 trekkingen met 20 roosters. De bedragen van de inzetten verbonden aan de deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen met 1 tot 20 roosters kunnen op de rugzijde van de formulieren vermeld worden.

Art. 4.Het multi formulier bestaat uit één rooster met 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Op het formulier staan er ook aparte vakjes die respectievelijk de getallen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 bevatten. Zij geven het aantal nummers aan dat in het rooster kan worden gekozen, naar rato van de betrokken inzet.

De speler zet een "x"-vormig kruisje in één van de negen in het tweede lid bedoelde vakjes. In het rooster zet hij een "x"-vormig kruisje in de vakjes die overeenstemmen met de nummers van zijn keuze.

Op het formulier staan er bovendien aparte vakjes die respectievelijk de getallen 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 bevatten. Zij laten de speler toe te kiezen voor een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen. De speler geeft zijn keuze aan door in het toepasselijke vakje een "x"-vormig kruisje te plaatsen.

Per formulier is het bedrag van de totaal verschuldigde Lotto-inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid, het aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd in functie van het aantal in het rooster gekozen nummers en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 8,75 euro voor de deelneming aan één trekking met 7 nummers; 2° hoogstens 150.150 euro voor de deelneming aan 24 trekkingen met 15 nummers.

Het bedrag van de inzet voor de deelneming aan 1 trekking naargelang men 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 nummers kiest, staat vermeld bij het vakje dat overeenstemt met het gekozen aantal nummers.

De bedragen van de inzetten verbonden aan de deelneming aan 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen met 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 nummers kunnen op de rugzijde van de formulieren vermeld worden.

Art. 5.Het multiplus of multi+ formulier bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Op het formulier staan er ook aparte vakjes die respectievelijk de getallen 7, 8, 9 of 10 bevatten. Zij geven het aantal nummers aan dat in het rooster of de roosters kan worden gekozen. De speler zet een "x"-vormig kruisje in één van die vier vakjes, waarbij het gekozen aantal nummers hetzelfde moet zijn voor alle ingevulde roosters.

Afhankelijk van zijn inzet vult de speler het rooster of de roosters van zijn keuze in. Hij is daarbij niet gebonden door de positionering van de roosters. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Op het formulier staan er bovendien aparte vakjes die respectievelijk de getallen 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 bevatten. Zij laten de speler toe te kiezen voor een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen. De speler geeft zijn keuze aan door in het toepasselijke vakje een "x"-vormig kruisje te plaatsen.

Per formulier is het bedrag van de totaal verschuldigde Lotto-inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid, het totale aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd door het geheel van de gespeelde roosters en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 8,75 euro voor de deelneming aan één trekking met één rooster waarin 7 nummers werden aangekruist; 2° hoogstens 126.000 euro voor de deelneming aan 24 trekkingen met 20 roosters waarin telkens 10 nummers werden aangekruist.

De bedragen van de verschuldigde inzetten voor de deelneming aan één trekking met één rooster waarop 7, 8, 9 of 10 nummers werden aangekruist, staan vermeld op de voorzijde van het formulier.

De bedragen van de inzetten verbonden aan de deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen met 1 tot 20 roosters waarop 7, 8, 9 of 10 nummers werden aangekruist, kunnen op de rugzijde van de formulieren vermeld worden.

Art. 6.Door deel te nemen aan de Lotto met een : 1° enkelvoudig formulier, realiseert men per rooster één enkele spelcombinatie van 6 nummers die één voorspelling vormt;2° Multi formulier, realiseert men per rooster alle spelcombinaties van 6 nummers die kunnen voortvloeien uit de 7 tot 15 gekozen nummers. Uit 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 nummers resulteren respectievelijk 7, 28, 84, 210, 462, 924, 1.716, 3.003 of 5.005 verschillende spelcombinaties van 6 nummers. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling; 3° Multiplus of Multi+ formulier, realiseert men per rooster alle spelcombinaties van 6 nummers die kunnen voortvloeien uit de 7 tot 10 gekozen nummers.Uit 7, 8, 9 of 10 nummers resulteren respectievelijk 7, 28, 84 of 210 verschillende spelcombinaties van 6 nummers. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling.

De inzet per voorspelling is vastgelegd op 1,25 euro.

Art. 7.Na betaling van zijn Lotto-inzet, in speciën of met ieder ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een spelticket dat wordt afgeleverd door de drukker die met de terminal verbonden is of die in de automaat verwerkt zit, of een mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager.

Dit spelticket of deze mededeling vermeldt : 1° datum en uur van de deelnemingsverwerving;2° trekkingsdatum en -dag wanneer het een deelneming aan één trekking betreft, of de trekkingsdata en -dagen wanneer het een deelneming aan meerdere trekkingen betreft;3° de geregistreerde nummers waarmee aan de nummertrekking wordt deelgenomen, voorgesteld volgens de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule;4° een aantal codes, overeenkomstig het aantal spelcombinaties verworven voor de nummertrekking, voor deelneming aan de codetrekking;5° het totaalbedrag van de betaalde inzet;6° een streepjescode;7° een reeks codenummers, bestemd voor controle, identificatie en beheer;8° eventueel door de Nationale Loterij nuttig geachte uitleg, informatie of voorschriften;9° eventueel afbeeldingen of reclameboodschappen ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten. Door het spelticket of de mededeling op de officiële fysieke of elektronische drager te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop vermelde deelnemingsgegevens.

Art. 8.Alle op de formulieren aangebrachte "x"-vormige kruisjes moeten binnen de betrokken vakjes geplaatst zijn. Ze moeten aangebracht zijn in het zwart of het blauw, met een balpen.

Art. 9.De ter registratie aangeboden formulieren mogen noch geplooid, noch beklad, noch verfrommeld, noch gescheurd zijn.

Art. 10.De online-centra mogen via de terminal en op aanwijzing van de speler, de gegevens van een onjuist ingevuld formulier rechtzetten om de registratie van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken.

Art. 11.§ 1. De deelnemingsverwerving kan gebeuren zonder een van de formulieren bedoeld in artikel 2 te gebruiken, met de formule die "Quick Pick" genoemd wordt. Als de speler opteert voor deze formule, ziet hij af van de mogelijkheid om zijn Lotto-nummers zelf te kiezen en aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij ze hem willekeurig toekent.

De deelnemingsmogelijkheden via de "Quick Pick"-formule, die door de Nationale Loterij werden bepaald, kunnen : 1° overeenstemmen met de spelmogelijkheden aangeboden door de formulieren bedoeld in artikel 2;2° zich aanbieden in de vorm van een formule die, "Full Lotto" genaamd, toelaat aan een trekking deel te nemen met 15 spelcombinaties van 6 nummers, waarbij over alle spelcombinaties samengenomen elk van de nummers uit de reeks gaande van 1 tot en met 45 twee keer hernomen worden.In voorkomend geval kan het spelticket of de mededeling op de officiële fysieke of elektronische drager de kenmerkende vermelding "Full Loto" dragen; 3° geheel of gedeeltelijk verschillend zijn van de spelmogelijkheden bedoeld in 1° en 2°, waarbij deze verschillen betrekking hebben op : a) het aantal al dan niet opeenvolgende trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.Dit aantal trekkingen wordt vastgelegd door de Nationale Loterij en mag niet meer bedragen dan 24; b) het aantal gespeelde Lotto-spelcombinaties.Dit aantal wordt vastgelegd door de Nationale Loterij en mag niet meer bedragen dan 5 005 per deelnemingsverwerving en per trekking.

De speltickets of de mededelingen op de officiële fysieke of elektronische drager afgeleverd na gebruik van de "Quick Pick"-formule kunnen de kenmerkende vermelding "Quick Pick" dragen.

De formule "Quick Pick" is ook van toepassing op de speltickets of de mededelingen op de officiële fysieke of elektronische drager die afgeleverd worden door automaten. De geboden mogelijkheden blijven evenwel binnen dezelfde grenzen als die bepaald in het tweede lid en worden bekendgemaakt met alle middelen die de Nationale Loterij nuttig acht.

De voorwaarden verbonden aan de deelnemingsmogelijkheden via de "Quick Pick"-formule, bedoeld in het tweede lid, 3°, worden door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen, met dien verstande dat de verschuldigde inzet voor de Lotto altijd overeenstemt met het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 6, tweede lid bedoelde inzet van 1,25 euro, het aantal gespeelde combinaties van 6 nummers en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen.

Een Quick Pick kan ook worden aangeboden in combinatie met een andere loterij. De Nationale Loterij geeft deze combinatiemogelijkheid een commerciële benaming naar haar keuze. De Nationale Loterij bepaalt de formules en prijzen van deze combinaties. § 2. De deelnemingsverwerving kan ook gebeuren met behulp van de formule die "Replay" genoemd wordt en die de speler de kans biedt om deel te nemen aan de Lotto met spelparameters die identiek zijn aan diegene die afgedrukt zijn op zijn spelticket of meegedeeld op zijn officiële fysieke of elektronische drager.

De "Replay"-formule, bedoeld in het eerste lid, berust op de volgende regels : 1° het gebruik van deze formule betreft uitsluitend speltickets of mededelingen op een officiële fysieke of elektronische drager die afgeleverd werden krachtens huidig reglement;2° onmiddellijk na de lezing van een winnend of verliezend spelticket of mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager door de terminal, kan de speler de aflevering van een "Replay" spelticket of mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager vragen. Indien hij van deze mogelijkheid afziet, is het betreffende spelticket of de betreffende mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager niet meer bruikbaar voor dergelijke aflevering; 3° eenzelfde spelticket of mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager, afgeleverd met of zonder behulp van de "Replay"-formule, kan enkel aanleiding geven tot één enkele "Replay";4° een spelticket of mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager, afgeleverd met behulp van de "Replay"-formule, kan opnieuw dienen voor de aflevering van een nieuw "Replay" spelticket of "Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager;5° de aflevering van een "Replay"-spelticket of "Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager is slechts mogelijk indien alle op het spelticket of de mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager, waarvan men gebruik wenst te maken, vermelde Lotto-trekkingen gebeurd zijn;6° het identieke karakter van de spelparameters op een "Replay"-spelticket of een "Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager betreft het aantal Lotto-trekkingen waaraan wordt deelgenomen, de verschuldigde inzet en de nummers waarmee wordt deelgenomen aan de nummertrekking.De codes voor de codetrekking zullen daarentegen niet identiek zijn; 7° onder voorbehoud van de bepalingen van 2°, is een spelticket of een mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager met behulp waarvan de aflevering van een "Replay"-spelticket of een "Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager werd gevraagd, niet meer bruikbaar na een door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte termijn die niet meer mag bedragen dan 20 weken te rekenen vanaf de laatste Lotto-trekking waaraan het spelticket of de mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager deelneemt;8° een "Replay"-spelticket of een "Replay"-mededeling op een officiële fysieke of elektronische drager kan de kenmerkende vermelding "Replay" dragen. HOOFDSTUK 2. - Deelneming via het Internet

Art. 12.De deelneming met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat "het Internet" wordt genoemd, is voorbehouden aan personen die titularis zijn van een "spelersrekening" zoals bepaald in het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij.

De deelneming kan berusten op het gebruik door de speler van virtuele documenten, respectievelijk het "enkelvoudig" of "standaard" formulier en het "multi" formulier genaamd, of op het gebruik van de "combinatiemodus"-formule, dewelke kan worden aangeboden aan het publiek onder de benaming "Magic 10". De Nationale Loterij heeft de keuze om alle of bepaalde van de voormelde formulieren aan te bieden aan de deelnemer via het Internet.

In het kader van gerichte of permanente acties kan de Nationale Loterij specifieke virtuele deelnemingsdocumenten uitbrengen die de nodige spelparameters bevatten.

Art. 13.Het enkelvoudig of standaard formulier, dat, naar keuze van de Nationale Loterij, aan het publiek kan aangeboden worden onder de benaming "formulier" of "standaard", bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 28.

Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Per rooster duidt de speler 6 nummers aan. De aanduiding van deze nummers gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel selecteert hij 6 nummers van zijn keuze;2° ofwel selecteert hij minder dan 6 nummers of geen enkel nummer.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers willekeurig toekent, nadat hij de knop "Quick Pick" heeft geselecteerd. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer selecteert, de 6 nummers hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 6 nummers selecteert, worden hem één of meerdere bijkomende nummers willekeurig toegekend teneinde 6 nummers te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende nummers door één of meerdere nummers van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het enkelvoudig formulier, maakt men per rooster één enkele spelcombinatie van 6 nummers, die één voorspelling vormt.

Art. 14.Het multi formulier bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Per rooster duidt de speler 6, 7, 8, 9 of 10 nummers aan. De aanduiding van deze nummers gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel selecteert hij, naargelang het vooraf gekozen aantal nummers, de 6, 7, 8, 9 of 10 nummers van zijn keuze;2° ofwel selecteert hij minder nummers dan het gekozen aantal of zelfs geen enkel.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers willekeurig toekent, nadat hij de knop "Quick Pick" heeft geselecteerd. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer selecteert, de nummers waarvan het aantal overeenstemt met de keuze van de speler hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan het gekozen aantal nummers selecteert, worden hem één of meerdere bijkomende nummers willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal nummers te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende nummers door één of meerdere nummers van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

Het gekozen aantal nummers kan van rooster tot rooster verschillen. De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het multi formulier, maakt men per rooster alle spelcombinaties van 6 nummers die wiskundig kunnen voortvloeien uit de 6 tot 10 gekozen nummers. Ieder van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling. Uit 7, 8, 9 of 10 nummers resulteren respectievelijk 7, 28, 84 en 210 verschillende spelcombinaties van 6 nummers.

Art. 15.De "combinatiemodus"-formule berust op het gebruik van één enkel rooster met 45 van 1 tot en met 45 genummerde vakjes.

In het rooster duidt de speler 10 nummers aan. De aanduiding van deze nummers gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel selecteert hij de 10 nummers van zijn keuze;2° ofwel selecteert hij minder dan 10 nummers of zelfs geen enkel nummer.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers willekeurig toekent, nadat hij de knop "Quick Pick" heeft geselecteerd. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer selecteert, de 10 nummers hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 10 nummers selecteert, worden hem één of meerdere bijkomende nummers willekeurig toegekend teneinde 10 nummers te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende nummers door één of meerdere nummers van zijn keuze te vervangen.

Het informaticasysteem combineert de 10 in overeenstemming met de bepalingen van het tweede lid aangeduide nummers teneinde minstens 10 verschillende spelcombinaties van 6 getallen te vormen. Deze combinering wordt zo uitgevoerd dat een winst kan gegarandeerd worden wanneer er onder de 10 gespeelde nummers minstens 3 van de zes winnende nummers voorkomen die worden aangeduid door de nummertrekking.

Art. 16.De speler die gebruik maakt van het enkelvoudig of standaard formulier of van de "combinatiemodus"-formule, kiest het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal is vastgelegd op 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen.

De speler die gebruik maakt van het multi formulier, kiest het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal is vastgelegd op 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen.

De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om de toekomstige trekking(en) te kiezen waaraan hij wenst deel te nemen. De Nationale Loterij bepaalt dan het aantal toekomstige trekkingen waaraan kan worden deelgenomen, of deze trekkingen al dan niet opeenvolgend moeten zijn en de laatste trekking waaraan kan worden deelgenomen.

Naast de mogelijkheden bedoeld in het eerste en het tweede lid, beschikt de speler over de mogelijkheid te kiezen voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal trekkingen niet op voorhand kan bepaald worden.

Art. 17.Het bedrag van de verschuldigde Lotto-inzet voor een enkelvoudig formulier is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid, het aantal ingevulde roosters en het gekozen aantal trekkingen.

Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Het bedrag van de verschuldigde Lotto-inzet per trekking voor een multi formulier is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid en het totale aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd door het geheel van de ingevulde roosters. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee parameters.

Het bedrag van de verschuldigde Lotto-inzet voor de "combinatiemodus" is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid, de 10 gerealiseerde spelcombinaties van 6 nummers en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Art. 18.Aan de speler wordt een samenvatting van de deelnemingsverwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en de bijhorende inzet, en hij wordt uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de deelname aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen.

Wanneer hij de bevestigingsknop selecteert, stemt de speler in met de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving, dewelke definitief worden en niet langer gewijzigd kunnen worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat zijn deelnemingsverwerving : 1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van artikel 20.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van artikel 20.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters en een transactienummer vermeldt. Op dat moment wordt ook een aantal codes meegedeeld voor deelneming aan de codetrekking, overeenkomstig het aantal spelcombinaties verworven voor de nummertrekking. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn "spelersrekening".

Art. 19.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 20, berust het debiteren van een "spelersrekening" voor de verschuldigde inzet voor een deelnemingsverwerving, op volgende modaliteiten : 1° bij een deelnemingsverwerving betreffende een enkelvoudig of standaard formulier of de "combinatiemodus" en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen, stemt de gedebiteerde inzet overeen met degene die verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Het debiteren wordt uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in artikel 18, tweede lid, 2° ; 2° bij een deelnemingsverwerving betreffende een multi formulier en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 trekkingen, stemt de gedebiteerde inzet overeen met degene die verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Het debiteren wordt uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in artikel 18, tweede lid, 2° ; 3° bij een deelnemingsverwerving betreffende een voortdurende deelneming, wordt de verschuldigde inzet trekking per trekking gedebiteerd.Wanneer de bepalingen van artikel 20 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap die hem wordt toegestuurd door de Nationale Loterij waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van artikel 20 voor drie opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 20, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn "spelersrekening".

Art. 20.Elke deelnemingsverwerving wordt geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te nemen aan een trekking waarvoor de registratie van deelnemingsverwervingen afgesloten is.

Art. 21.De speler die voortdurend deelneemt aan de Lotto beschikt op elk ogenblik over de mogelijkheid hieraan een einde te stellen mits een wijziging door hemzelf van de passende parameter van zijn "spelersrekening".

In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Lotto, inzonderheid van diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, de verschuldigde inzet, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen krachtens de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn voortdurende deelneming.

Art. 22.De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen.

Art. 23.Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten uiteenzet van de verschillende aangeboden spelmogelijkheden.

Art. 24.Ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt, blijven de regels bepaald door het huidige hoofdstuk van toepassing. Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het type apparatuur dat de speler gebruikt. HOOFDSTUK 3. - Deelneming via andere fysieke of digitale kanalen

Art. 25.De Nationale Loterij kan deelneming via andere fysieke of digitale kanalen aanbieden, eventueel in samenwerking met een derde partij. Deze deelneming kan gebeuren via een fysiek of digitaal formulier of via een Quick Pick, met vrije of door de Nationale Loterij vooraf bepaalde inzetten.

De speler ontvangt een bevestiging van de gekozen spelparameters en de bijhorende inzet. HOOFDSTUK 4. - Speciale trekkingen

Art. 26.De Nationale Loterij kan deelnemingsformulieren uitbrengen die uitsluitend voor speciale trekkingen kunnen worden gebruikt. Deze formulieren beantwoorden aan de karakteristieken van de formulieren bedoeld in de artikelen 3 tot 5.

De deelneming kan ook gebeuren via de "Quick Pick" formule, volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 11. HOOFDSTUK 5. - Formulieren voor abonnementen

Art. 27.Het enkelvoudig Lotto spelformulier voor het aangaan van abonnementen, dat, naar keuze van de Nationale Loterij, aan het publiek kan aangeboden worden onder de benaming "spelformulier", bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 t.e.m. 45 genummerde vakjes. Afhankelijk van zijn inzet vult de speler het rooster of de roosters van zijn keuze in. Hij is daarbij niet gebonden door de positionering van de roosters. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Per rooster kiest de speler 6 nummers door in de betrokken vakjes een "x"-vormig kruisje te plaatsen.

Bevat een rooster minder of meer dan 6 aangekruiste nummers, dan wordt het betrokken spelformulier verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid en het aantal ingevulde roosters.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 1,25 euro voor de deelneming met één rooster;2° hoogstens 25 euro voor de deelneming met 20 roosters.

Art. 28.Het multi Lotto spelformulier voor het aangaan van abonnementen bestaat uit één rooster met 45 van 1 t.e.m. 45 genummerde vakjes.

Op het spelformulier staan er ook aparte vakjes die respectievelijk de getallen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 bevatten. Zij geven het aantal nummers aan dat in het rooster kan worden gekozen, naar rato van de betrokken inzet.

De speler zet een "x"-vormig kruisje in één van de negen in het tweede lid bedoelde vakjes. In het rooster zet hij een "x"-vormig kruisje in de vakjes die overeenstemmen met de nummers van zijn keuze.

Het spelformulier waarvan de aankruising van het aantal te kiezen nummers niet overeenstemt met het aantal in het rooster aangekruiste nummers, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd. Hetzelfde gebeurt voor het spelformulier dat niet in overeenstemming met de bepalingen van het derde lid werd ingevuld.

Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1,25 euro bedoeld in artikel 6, tweede lid en het aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd in functie van het aantal in het rooster gekozen nummers.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 8,75 euro wanneer in het rooster 7 nummers werden aangekruist; 2° hoogstens 6.256,25 euro wanneer in het rooster 15 nummers werden aangekruist. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 29.Dit reglement is van toepassing vanaf de trekking van zaterdag 26 mei 2018.

Brussel, 14 maart 2018.

Het Directiecomité van de Nationale Loterij

^