Etaamb.openjustice.be
Wet van 30 maart 2018
gepubliceerd op 22 mei 2018

Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018011728
pub.
22/05/2018
prom.
30/03/2018
ELI
eli/wet/2018/03/30/2018011728/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

30 MAART 2018. - Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Art. 2.In artikel I.21. van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "of het geheel van kmo's" ingevoegd tussen de woorden "consumenten" en "die individueel benadeeld";2° in 4° worden de woorden "of kmo's" ingevoegd tussen de woorden "consumenten" en "benadeeld door";3° in 5° worden de woorden "of kmo's" ingevoegd tussen de woorden "consumenten" en "benadeeld door".

Art. 3.In artikel XVII.38. van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende : " § 1/1. De groep kan ook gevormd worden door het geheel van de kmo's in de zin van de aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen die, ten persoonlijke titel, schade geleden hebben als gevolg van een gemeenschappelijke oorzaak, zoals die is beschreven in de ontvankelijkheidsbeslissing bedoeld in artikel XVII.43 en die : 1° voor zij die hun voornaamste vestiging in België hebben, a) in geval van toepassing van het optiesysteem met exclusie, binnen de termijn bepaald in de ontvankelijkheidsbeslissing, niet uitdrukkelijk de wil geuit hebben geen deel uit te maken van de groep;b) in geval van toepassing van het optiesysteem met inclusie, binnen de termijn bepaald in de ontvankelijkheidsbeslissing, uitdrukkelijk de wil hebben geuit deel uit te maken van de groep;2° voor zij die niet hun voornaamste vestiging in België hebben, binnen de termijn bepaald in de ontvankelijkheidsbeslissing, uitdrukkelijk de wil hebben geuit om deel uit te maken van de groep. De kmo deelt haar keuze mee aan de griffie. De Koning kan bepalen op welke wijze de kmo haar keuze aan de griffie kan meedelen.

Het uitoefenen van het keuzerecht is onherroepelijk behoudens de toepassing van de artikelen XVII.49, § 4 en XVII.54, § 5.".

Art. 4.In artikel XVII.39. van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, vernietigd bij arrest nr. 41/2016 van het Grondwettelijk Hof en opnieuw ingevoegd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017020286 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 158 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "van consumenten" ingevoegd tussen de woorden "groep" en "kan slechts worden vertegenwoordigd";2° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende : "De groep van kmo's kan slechts worden vertegenwoordigd door een enkele groepsvertegenwoordiger. Kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger : 1° een interprofessionele organisatie ter verdediging van de belangen van de kmo's die rechtspersoonlijkheid bezit en voor zover zij in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO vertegenwoordigd is of door de minister, volgens criteria vast te stellen bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, erkend is;2° een vereniging met rechtspersoonlijkheid, die door de minister erkend is, waarvan het maatschappelijk doel in rechtstreeks verband staat met de collectieve schade die door de groep is geleden en die niet op een duurzame wijze een economisch doel nastreeft.Deze vereniging bezit, op de dag waarop zij de rechtsvordering tot collectief herstel instelt, sedert ten minste drie jaar rechtspersoonlijkheid. Door de voorlegging van haar activiteitenverslagen of van enig anders stuk, bewijst zij dat er een werkelijke bedrijvigheid is die overeenstemt met haar maatschappelijk doel en dat die bedrijvigheid betrekking heeft op het collectief belang dat zij beoogt te beschermen; 3° een vertegenwoordigende instantie erkend door een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte om als vertegenwoordiger op te treden en die beantwoordt aan de voorwaarden van punt 4 van de aanbeveling 2013/396/EU van de Commissie van 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten.".

Art. 5.In artikel XVII.42 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van eerste aanleg, in voorkomend geval, de rechtbank" opgeheven;2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "en/ of aan de kmo's" ingevoegd tussen de woorden "consumenten" en "wordt toegekend".

Art. 6.In artikel XVII.49, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, worden de woorden "of van de kmo" ingevoegd tussen de woorden "van de consument" en de woorden "die, alhoewel hij deel uitmaakt van de groep,".

Art. 7.In artikel XVII.54 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 7° worden de woorden "en/of aan elke kmo" ingevoegd tussen het woord "consument" en de woorden"die zich aanmeldt";2° in paragraaf 5 worden de woorden "of van de kmo" ingevoegd tussen de woorden "van de consument" en de woorden "die, alhoewel hij deel uitmaakt van de groep".

Art. 8.In artikel XVII.56 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, wordt het cijfer "53" " vervangen door het cijfer "54".

Art. 9.In artikel XVII.61, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, worden de woorden "de kmo's en/ of" ingevoegd tussen de woorden "niet aan" en de woorden "de consumenten".

Art. 10.In artikel XVII.63 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "van de kmo en/of" ingevoegd tussen de woorden "de individuele rechtsvordering" en de woorden "van de consument";2° in paragraaf 2 worden de woorden "van de kmo en/of" ingevoegd tussen de woorden "de individuele rechtsvordering" en de woorden "van de consument";3° in paragraaf 3 worden de woorden "van de kmo en/ of" ingevoegd tussen de woorden "de individuele rechtsvordering" en de woorden "van de consument".

Art. 11.In artikel XVII.67, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, worden de woorden "of een kmo" ingevoegd tussen de woorden "Een consument" en de woorden "die zich burgerlijke partij stelt".

Art. 12.In artikel XVII.68 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, worden de woorden "of de kmo" ingevoegd tussen de woorden "de consument" en de woorden "zijn hoedanigheid van groepslid". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 13.In artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen sluiten, wordt een bepaling onder 21° ingevoegd, luidende : "21° uitsluitend, van de vorderingen tot collectief herstel bedoeld in artikel XVII.42 van het Wetboek van economisch recht;"

Art. 14.Artikel 633ter van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk vervangen bij de wet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2 van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2 van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten, wordt vervangen als volgt : "De rechtbank van koophandel te Brussel en, in graad van beroep, het hof van beroep te Brussel, zijn als enige bevoegd voor de rechtsvorderingen tot collectief herstel bedoeld in Titel 2, van Boek XVII van het Wetboek van economisch recht.". HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 15.De vordering tot collectief herstel voorzien in deze wet kan slechts worden ingesteld voor zover de gemeenschappelijke oorzaak van de collectieve schade zich na 1 september 2014 heeft voorgedaan.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, D. DUCARME Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-2907 (2017/2018).

Integraal verslag : 22 maart 2018.

^