Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 mei 2006
gepubliceerd op 04 juli 2006

Wet tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009432
pub.
04/07/2006
prom.
22/05/2006
ELI
eli/wet/2006/05/22/2006009432/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Wet tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 161, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 17 februari 1997, worden in de Franse tekst de woorden « est augmenté » vervangen door de woorden « peut être augmenté ».

Art. 3.In artikel 164, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 februari 1997, worden in de Franse tekst de woorden « est augmenté » vervangen door de woorden « peut être augmenté ».

Art. 4.In artikel 182, achtste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 februari 1997 en gewijzigd bij de wet van 23 mei 2003, worden in de Franse tekst de woorden « est augmenté » vervangen door de woorden « peut être augmenté ».

Art. 5.De tabel die voorkomt in het enige artikel van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, vervangen bij de wet van 11 juli 1994 en gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997 en 25 maart 1999, wordt vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.In de tabel die voorkomt in artikel 1 van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en gewijzigd bij de wet van 14 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de kolom met als opschrift « Griffier-hoofd van dienst », worden de cijfers « 3 », » 1 », « 1 », « 7 », « 2 » en « 2 » die voorkomen tegenover de zetels Antwerpen, Mechelen, Tongeren, Brussel, Leuven en Bergen, respectievelijk vervangen door de cijfers « 4 », « 2 », « 2 », « 8 », « 3 » en « 3 »;2° in de kolom met als opschrift « Griffier », worden de cijfers « 43 », « 10 », « 10 », « 68 », « 14 » en « 17 » die voorkomen tegenover de zetels Antwerpen, Mechelen, Tongeren, Brussel, Leuven en Bergen, respectievelijk vervangen door de cijfers « 42 », « 9 », « 9 », « 67 », « 13 » en « 16 ». Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Kamer van volksvertegenwoordigers : 51-2209 - Nr. 1 : Wetsontwerp. - Nr. 2 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag - 30 maart 2006.

Senaat : 3-1643 - Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nr. 2 : Verslag. - Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen. - 11 mei 2006.

^