Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006009432 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg type wet prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type koninklijk besluit prom. 22/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006009419 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme type koninklijk besluit prom. 22/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 1994 tot uitvoering van de wet van 6 augustus 1993 houdende goedkeuring en uitvoering van het internationaal verdrag ter oprichting van een Internationaal Fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Brussel op 18 december 1971, en van het Protocol bij dit verdrag, opgemaakt te Londen op 19 november 1976

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007173 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende goedkeuring van onderrichting over het transport van gevaarlijke goederen door Defensie type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanvaarding van de verzaking aan de concessie verleend bij het ministerieel besluit 8.M/93/A 2173/44 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006022473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022494 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022523 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het adres van de Commissie Gevaarlijke Producten zoals vermeld in artikel 1, § 5, van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van het voorafgaande examen met het oog op de toegang tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleging
^