Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 augustus 2006
gepubliceerd op 31 augustus 2006

Wet tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009658
pub.
31/08/2006
prom.
05/08/2006
ELI
eli/wet/2006/08/05/2006009658/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2006. - Wet tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken

Art. 2.In de tabel die voorkomt in het enige artikel van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, vervangen bij de wet van 22 mei 2006, worden de cijfers « 3 » en « 4 » die voorkomen in de kolom « Rechters » tegenover de zetels Leuven en Brugge, respectievelijk vervangen door de cijfers « 4 » en « 5 ». HOOFDSTUK III. - Wijziging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

Art. 3.In artikel 28 van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, worden de woorden « Hoofdstuk V » vervangen door de woorden « Hoofdstuk VI » en worden de woorden « Artikel 30 » vervangen door de woorden « Artikel 31 ». HOOFDSTUK IV. - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken

Art. 4.In de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, worden opgeheven : 1° artikel 2;2° artikel 19, 4°;3° artikel 20, 1°;4° artikel 22. HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding

Art. 5.Artikel 4 treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum.

Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : Voor de Minister van Justitie, afwezig, De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT _______ Nota's (1) Parlementaire verwijzingen. Kamer van Volksvertegenwoordigers Stukken : Doc 51 2519/ (2005/2006) 001 : Wetsontwerp. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst aangenomen door de commissie 005 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat Integraal verslag : 6 juli 2006.

Senaat Stukken : 3-1790 - 2005/2006 : Nr. 1 : Wetsontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 13 juli 2006.

^