Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 december 1998
gepubliceerd op 30 december 1998

Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 1999

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007294
pub.
30/12/1998
prom.
22/12/1998
ELI
eli/wet/1998/12/22/1998007294/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 1999 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 4°, van de Grondwet.

Art. 2.Het legercontingent voor het jaar 1999 wordt vastgesteld op ten hoogste 45 579 militairen.

Art. 3.Deze wet treedt in werking op 1 januari 1999.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, belast met Energie, J.-P. PONCELET Met 's Lands zegel gezegeld, De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Zitting 1998-1999. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 1847/1.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking : Vergadering van 16 december 1998. - Aanneming : Vergadering van 17 december 1998.

^