Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 december 2022
gepubliceerd op 30 december 2022

Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2022207265
pub.
30/12/2022
prom.
21/12/2022
ELI
eli/wet/2022/12/21/2022207265/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Art. 2.In artikel 2 van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2004 en 14 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 1, 1.tot 9" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1. tot 11"; 2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 1, 1.tot 9" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1. tot 11"; 3° in paragraaf 1 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende : "Voor de toepassing van deze wet worden opzeg-, afscheids- en uittredingsvergoedingen niet beschouwd als vergoedingen die worden toegekend voor de uitoefening van een mandaat, leidend ambt of beroep bedoeld in artikel 1."; 4° in paragraaf 1 worden in het vroegere vierde lid, dat het vijfde lid wordt, de woorden "van de vorken" ingevoegd tussen de woorden "de bedragen" en het woord "geïndexeerd";5° in paragraaf 2 worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad en" opgeheven.

Art. 3.In artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2004, 12 maart 2009 en 14 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "schulden en" ingevoegd tussen het woord "alle" en het woord "schuldvorderingen";2° in paragraaf 5 wordt het woord "gerestitueerd" vervangen door het woord "vernietigd".

Art. 4.In artikel 5 van dezelfde wet worden de woorden "neergelegd en gecontroleerd" vervangen door de woorden "neergelegd, gecontroleerd en vernietigd".

Art. 5.In artikel 6, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft sluiten, worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad en" opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen sluiten tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Art. 6.In artikel 6, eerste lid, van de wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen sluiten tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft sluiten, worden de woorden "In de loop van de maand februari van elk jaar" vervangen door de woorden "Uiterlijk op 15 april van elk jaar".

Art. 7.In artikel 7, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft sluiten, worden de woorden "en onmiddellijk aan de diensten van het Belgisch Staatsblad meegedeeld" en de woorden "in het Belgisch Staatsblad en" opgeheven.

Art. 8.In artikel 8 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft sluiten, worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad", de woorden "in het Belgisch Staatsblad en" en de woorden "in het Belgisch Staatsblad of" telkens opgeheven.

Art. 9.Artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201179 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte type wet prom. 12/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201178 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 9.Bij het verstrijken van de in artikel 3, § 5, van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten bedoelde termijn van vijf jaar, vernietigt het Rekenhof, met inachtneming van artikel 3, § 3, van dezelfde wet, de in artikel 3, § 1, van dezelfde wet bedoelde vermogensaangiften.".

Art. 10.Artikel 11 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 11.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2023.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO De Minister van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, D. CLARINVAL De Minister van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, A. VERLINDEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 55-2962 Integraal verslag: 8 december 2022.

Senaat (www.senate.be) Stukken : 7-403 Handelingen van de Senaat : 16 december 2022.

^